სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. გურამიშვილი. Роль мотивации в изучении русского языка как иностранного . საერთაშორისო მეცნიერულ -პედაგოგიური ჟურნალი „განათლება“ სტუ, . 2015წ. #1(12) გვ.48-51.

М. Зораниани. Роль обучения студентов технических вузов продуктивному суффиксальному словообразованию. სამეცნიერო ჟურნალი Scripta Manent, თბილისი. 2013წ. №4 (20), стр. 49-53.

Г. Магалашвили. Роль плитной тектоники при формировании уникальных и крупных месторождений углеводородного сырья, на примере Кавказа. Нефть и газ Грузии, № 27, გვ.36-44. 2012წ. .

ნ. მაისურაძე, Микадзе Г.О. Курашвили С.Я. Гордезиани А.Г. Микадзе О.И. Майсурадзе Н.И.. Роль редкоземельных металлов в формировании жаростойкости сплавов системы Fe-Cr-Al.. Труды Грузинского Технического Университета. 2009წ. №2(472), 2009, c.58-61.

ა. გორდეზიანი, Микадзе Г. , Курашвили С. , Майсурадзе Н.. Роль редкоземельных металлов в формировании жаростойкости сплавов системы Fe-Cr-Al. Труды Грузинского Технического Университета . 2009წ. №2(472),стр.58-61.

ო. ისაკის ძე მიქაძე, С.Курашавили, А.Гордезиани, Н.Майсурадзе. Роль редкоземельных металлов в формировании жаростойкости сплавов системы Fe-Cr-Al. Труды ГТУ.№2(472). 2009წ. .

თ. ბონდარენკო. Роль символа в творчестве А. Белого. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2009წ. 1(13), გვ.67-71.

М. Цирекидзе, Т. Кокрашвили, М. Цулукидзе, A. Поклеба. Роль спин-орбитального взаимодействия при геминальной рекомбинации радикалов в мицеллах и эффект тяжелого атома. GEN. 2012წ. No.3(vol. 63), 2012 pp.60-61..

Н. Сефашвили, Л. Девадзе, К. Г. Джапаридзе, З. М. Элашвили. Роль холестерических эфиров жирных кислот в образовании ЖК фазы. Известия АН ГССР, серия химическая. 2000წ. т.26, №3-4, ст. 65-67.

А. Бузаладзе, გ. სამარღანიშვილი. Рольиновых информационных технологий в современной экономике и бизнесе. ჟურნალი "ბიზნეს ინჟინერინგი". 2014წ. #2, 4 გვ..

ტ. მეგრელიშვილი. Романтический герой лирики М.Ю.Лермонтова и С.Я.Надсона. ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ნაასრომების კრებული. სერია: ფილოლოგია. №323თბილისი. თსუ-ს გამომცემლობა. 1997წ. გ.108-119.

ე. გვენეტაძე. Рооссйская политика на Южном кавказе и современост. ”The Caucasus and the Word” #3. 2009წ. .

Г. Купрашвили. Российская августовская агрессия – стратегическое поражение кремлевской политики . Информационно-аналитический портал “Грузия Online”. 2010წ. 10/02.

ე. გვენეტაძე, З. Кветенадзе. Россия и вопросы безопаснос-ти Южного Кавказа. The Caucasus and the Word # 1. 2009წ. 1.

ზ. კვეტენაძე. Россия и вопросы безопасности южного Кавказа. კავკასია და მსოფლიო. 2009წ. #1.

Г. Купрашвили. Россия считает последние дни своего пребывания в Грузии, что означает и потерю ею Кавказа. www.apsny.ge; Агентство «GHN»; интернет-журнал "НОВАЯ ПОЛИТИКА". 0წ. 19.10.06, 18:53.

И. Нахуцришвили, О.Ткешелашвили, Г.Кахниашвили. Рост окалины по кубическому кинетическому закону, сопровождающийся уменьшением реакционной поверхности. Известия НАН Грузии, сер.хим.. 2016წ. т.42, 2, 150-152.

И. Нахуцришвили. Рост окалины по степенному закону третьего порядка с одновременной сублимацией. Известия НАН Грузии, сер.хим.. 2006წ. т.32, 3-4, 445-447.

К. Шубитидзе. Ротационный гидравлический зфбойный двигатель новой конструкции с поперечным ходом лопастей ротора. Известия высших технических учебных заведений Азербайджана. 2003წ. №4(26). стр.19-21.

ზ. სიმონგულაშვილი, В.И. Клдиашвили, М.О. Цирдава, Д.Г. Мелкадзе. Рудовосстановительная дуговая печь для производства силикомарганца. Науч. техн. журнал "Энергия". 2009წ. №3 (51), 63-66.