სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Г. Чикоидзе. Семантика грузинских глаголов «вербальной коммуникации». Сборник трудов Института Систем управления Арчила Элиашвили грузинского технического университета. 2011წ. №15, Тбилиси, стр. 169-178.

Г. Чикоидзе. Семантика двух грузинких падежей: творительного и обстоятельственного. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2012წ. N 16, გვ.145-157.

Г. Чикоидзе. Семантика морфологии. Сборник трудов Института Систем Управления им. А. И. Элиашвили . 2002წ. № 6, Тбилиси, стр. 167-177.

Г. Чикоидзе. Семантика роли адресата (AD). “Ганатлеба”, Технический Университет. 2011წ. №2, Тбилиси, стр.186-189.

Т. Цомаиа. Семантическая классификация контрадикторных отношений в английских пословицах и поговорках. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2006წ. #2, გვ.45 (ISSN 1512-2530).

თ. სინჯიაშვილი. Семантическая структура от глагольного словообразовательного гнезда в современном английском языке. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,Scripta Manent". 2011წ. №19 გვ.4.

Т. Чубинишвили, ო.შატბერაშვილი. Семейство электронных продуктов для поддержки бизнеса – ДЕЛОВАЯ ГРУЗИЯ. Тезисы докладов международной конференции «TELEMATICS CAUCASUS-2001». Тбилиси.. 2001წ. Тбилиси. 20-24 октября, 2001. .

Г. Гогичаишвили, Аббасов И.И.. Семиотические модели и проблемы создания обучающихся систем. В кн.:" Применение математических методов и вычислительной техники в управлении. Часть III. Изд. "Сабчота Сакартвело" Тбилиси. 1985წ. .

Г. Гогичаишвили, Аббасов И.И.. Семиотические модели и проблемы создания обучающихся систем. В кн.:" Применение математических методов и вычислительной техники в управлении. Часть III. Изд. "Сабчота Сакартвело". 1985წ. .

Т. Хачидзе, Бутурлин А.И. Хачидзе Н.И.. Сенсор для экспресс измерения концентрации ртути . GEORGIAN ENGINEERING NEWS (GEN), . 2000წ. №1, p.p.40-41, 2000.

И. Бердзенишвили. Силикатноэмалевые покрытия для защиты трубопроводов от внутренней коррозии. Georgian Engineering News. 2008წ. № 2, с.123-125.

И. Круашвили, Круашвили И. Г.. Силовое воздействие водного потока на частицу, лежашую на дне водотока с ученом фильтрации. Сообшения академии наук Грузинский ССР. 1984წ. Т. 113, #2. Тбилиси, сс. 369-372.

М. Швангирадзе. СИЛЫ И ИЗГИБАЮЩИЕ МОМЕНТЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ЛОПАСТЬ РОТОРА ВЕТРОГЕНЕРАТОРА. შრომები (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი). 2013წ. #1(487)/2013 (91-95) 5 стр..

Т. Мегрелишвили, (ი.მოდებაძის თანაავტორობით).. Символика стихотворения А.Мицкевича «Восток и Север» . „ეტიუდები კულტურათა მიჯნაზე“. სამეცნიერო ნაშრომების კრებული.. 2007წ. პოლონეტის რესპუბლიკის საელჩო საქართველოში. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, გვ. 115-123.

ტ. მეგრელიშვილი. Символика стихотворения А.Мицкевича «Восток и Север» - "ეტიუდები კულტურატა მიჯნაზე". სამეცნიერო ნაშრომების კრებული. ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2007წ. გ.115-123 .

О. Хуцишвили. Симметрия, законы сохранения и стохастический принцип максимума . Периодический научный журнал "Интелекти", . 2001წ. Интелекти", #1(9) 82-86с. .

А. Бузаладзе. СИНГУЛЯНЫЕ РАЗЛОЖЕНИЯМАТРИЦЫ ДАННЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ С ПЕРИОДИЧЕСКИМИ КОМПОНЕНТАМИ И РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ОЦЕНТВАНИЯ ИХ ПСЕВДОСПЕКТРОВ. GEORGIAN ENGINEERING NEWS. 2013წ. #4, pp. 46-51.

Л. Девадзе, Дж. Маисурадзе, Н. Махашвили, К. Джапаридзе. Синтез -пропано- -метилен- -диметил-спиро- -циклогексаниндолинов и их фотохромных производных. Известия АН ГССР, серия химическая. Химия и химическая технология. 1988წ. Тбилиси, «Мецниереба», ст.99-104..

О. Чартвелишвили, М.Картвелишвили. Синтез конечного автомата по регулярным выражениям. ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები, მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2011წ. №1(10).

Н. Чикваидзе (Таргамадзе), Самсониа Н.Ш., Чикваидзе И.Ш., Черкезишвили К.И., Самсония Ш. А. Синтез N,N1-диметилпроизводных нeкоторых бисиндолов . Georgian Engineering News, . 2005წ. № 4, p. 170-171..