სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. შაქარაშვილი, Бекаури Н.Г. Синтез алкилароматических углеводородов . Сообщения АН ГССР. 1964წ. .

С. Пагава, А.А.Бурчуладзе, П.Повинец, А.Полашкова, С.В.Пагава, Г.И.Тогонидзе, С.Усачев, А.Шиво, И.В.Эристави.. Синтез высокочистых газов-наполнителей пропорциональных счетчиков и жидкиз сцинтилляционных растворителей для перцизионных радиоуглеродных измерений.. Труды ТГУ, физика, Тбилиси, 1979 г. , ст. 42-46.. 1979წ. .

რ. ქაცარავა, Д.Харадзе, Н.Арабули, В.Беридзе. Синтез гетероцепных полимеров поликонденсацией активированных диэфиров с солями диаминов.. Изв.АН Грузии, сер. хим., 19, 190-193. 1993წ. .

Т. Цинцадзе, Т.Е. Хоштария. Синтез гетероцикличес кой системыизомерн ых 263-ди оксо-2б3ди гидро-1Н-бензо (в)-ти фен(3б2-) и 1б2диоксо-1б2дигидро1Нбензо(В)-тиофен(2б3)индолов. Известия АН Грузии. Серия химическая . 1999წ. Т.25 №3-4.

Л. Девадзе, К. Г. Джапаридзе., З. М. Элашвили. Синтез и изучение фотохромных свойств -фенилзамещённых спиропиранов. Сообщения АН ГССР. 1968წ. т. LII, №2, ст. 352-356..

Т. Цинцадзе, Н.Д. Геловани, М.К. Кереселидзе, Т.Н. Тусиашвили, Р.Ш Клдиашвили, Ц.Л. Махатадзе, Г.М. Манвели. Синтез и ИК спектри поглощения координационных соединений нитратов кобальта(11), никеля(11), меди(11), цинка и кадмия с орто-амино-4- и -5 метилпи ридинами. Изв. АН Грузии, серия Химическая, . 2005წ. т.31, №3-4 с. 203-206 .

გ. მანველიძე, გ. ცინცაძე, ნ. გეგეშიძე, ნ. მაისურაძე, ა. მამულაშვილი. Синтез и ИК спектро-скопическое исследование координационных соединений бромидов некоторых д-елементов с диметилсулфоксидом.. Georgian Chemical Journal. 2016წ. V.16 (1) pg. 2.

ა. მამულაშვილი, გ. ცინცაძე,, გ. მანველიძე, ნ. მაისურაძე, ნ. გეგეშიძე. Синтез и ИК спектроскопическое исследование кллрдинационных соединений бромидов некоторых d-элементов с диметилсулфоксидом. Химический журнал Грузии. 2016წ. თბილისი. т.16, №1, .

გ. მანველიძე, გ. ცინცაძე,, ა. მამულაშვილი, ნ. გეგეშიძე,, ნ. მაისურაძე. Синтез и ИК спектроскопическое исследование координационных соединений бромидов некоторых d-элементов с диметилсулфоксидом. Georgia chemical journal. 2016წ. Tbilisi, 16(1), 2 p..

ნ. მაისურაძე, გ. ცინცაძე,, ა. მამულაშვილი,, ნ. გეგეშიძე, გ. მანველიძე. Синтез и ИК спектроскопическое исследование координационных соединений бромидов некоторых dэлементов с диметилсульфоксидом. Georgia chemical journal. 2016წ. Tbilisi, 16(1), 2 p..

Т.Г.Цинцадзе , Н.Д .Геловани , М.К.Кереселидзе , Т.Н.Тусиашвили, Р.Ш.Клдиашвили. Синтез и ИК спектры поглошения координационных соединений нитратов кобальта (II), никеля (II), меди (II), цинка и кадмия с орто-амино-4- и 5-метилпиридинами . Известия АН Грузии / Серия химическая Т.31, №3-4 . 2005წ. .

თ. ტუსიაშვილი, თ. ცინცაძე, ნ. გელოვანი, მ. კერესელიძე. Синтез и ик спектры поглощения коордиационных соединени нитратов кобальта (II), никеля (II), меди, цинка и кадмия с орто-амино-4-и 5-металпиридинами. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, თბილისი. 2005წ. ტ.31, N3-4, 203-206 გვ.

ნ. გელოვანი, Тусиашвили Т.Н., Цинцадзе Т.Г., Кереселидзе Н.К.. Синтез и ИК спектры поглощения координационных соединений нитратов кобальта (II), никеля (II), меди, цинка и кадмия с ортоамино-4- и 5-метилпиридинами. საქ. მეცნ. აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია. . 2005წ. ტომი 31, # 3-4. თბილისი, გვ. 203-206.

Н. Гегешидзе, Г.В.Цинцадзе А.М.Мамулашвили Г.В.Манвелидзе Н.А.Майсурадзе. Синтез и ИК-спектрическое исследование координационных соединений бромидов некоторых d-элементов с диметилсульфоксидом. Химический журнал Грузии Тбилиси. 2016წ. Т.16 №1 стр. 25-29.

Н. Гегешидзе, Г.В.Цинцадзе А.М.Мамулашвили Г.В.Манвелидзе Н.А.Майсурадзе. Синтез и ИК-спектрическое исследование координационных соединений бромидов некоторых d-элементов с диметилсульфоксидом. Химический журнал Грузии Тбилиси. 2016წ. Т.16 №1 стр. 25-29.

გ. მანველიძე, Н. Маисурадзе. Синтез и ИК-спектры поглощения ацетатных комплексов Со(II), Ni(II), Cu(II), Zn и Cd с ларусаном. Известия национальной академии наук Грузии. 2013წ. Тбилиси №2,.

გ. მანველიძე, Н. Маисурадзе. Синтез и ИК-спектры поглощения координационных соединений форматов Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn и Сd с ларусаном. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. თბილისი, №2,4.

ა. მამულაშვილი, Цинцадзе Г.В., Манвелидзе Г.М., Маисурадзе Н.А., Цинцадзе M.Г.. Синтез и инфракрасные спектры координационных соединении селеноцианитов никеля и кадмия с α-пиколином . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, ტ. 35 #1, 2009, 2 გვ.. 2009წ. .

Н. Маисурадзе, გ. მანველიძე. Синтез и инфракрасные спектры поглощения ацетатных комплексов Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn и Cd с ларусаном. Известия национальной академии наук Грузии. 2013წ. т. 39 N 1-2.

Н. Маисурадзе, გ. მანველიძე. Синтез и инфракрасные спектры поглощения координационных соединений формиатов Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn и Cd с ларусаном. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. თბილისი.