სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

И. Бердзенишвили. Силикатноэмалевые покрытия для защиты трубопроводов от внутренней коррозии. Georgian Engineering News. 2008წ. № 2, с.123-125.

И. Круашвили, Круашвили И. Г.. Силовое воздействие водного потока на частицу, лежашую на дне водотока с ученом фильтрации. Сообшения академии наук Грузинский ССР. 1984წ. Т. 113, #2. Тбилиси, сс. 369-372.

М. Швангирадзе. СИЛЫ И ИЗГИБАЮЩИЕ МОМЕНТЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ЛОПАСТЬ РОТОРА ВЕТРОГЕНЕРАТОРА. შრომები (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი). 2013წ. #1(487)/2013 (91-95) 5 стр..

Т. Мегрелишвили, (ი.მოდებაძის თანაავტორობით).. Символика стихотворения А.Мицкевича «Восток и Север» . „ეტიუდები კულტურათა მიჯნაზე“. სამეცნიერო ნაშრომების კრებული.. 2007წ. პოლონეტის რესპუბლიკის საელჩო საქართველოში. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, გვ. 115-123.

ტ. მეგრელიშვილი. Символика стихотворения А.Мицкевича «Восток и Север» - "ეტიუდები კულტურატა მიჯნაზე". სამეცნიერო ნაშრომების კრებული. ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2007წ. გ.115-123 .

О. Хуцишвили. Симметрия, законы сохранения и стохастический принцип максимума . Периодический научный журнал "Интелекти", . 2001წ. Интелекти", #1(9) 82-86с. .

А. Бузаладзе. СИНГУЛЯНЫЕ РАЗЛОЖЕНИЯМАТРИЦЫ ДАННЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ С ПЕРИОДИЧЕСКИМИ КОМПОНЕНТАМИ И РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ОЦЕНТВАНИЯ ИХ ПСЕВДОСПЕКТРОВ. GEORGIAN ENGINEERING NEWS. 2013წ. #4, pp. 46-51.

Л. Девадзе, Дж. Маисурадзе, Н. Махашвили, К. Джапаридзе. Синтез -пропано- -метилен- -диметил-спиро- -циклогексаниндолинов и их фотохромных производных. Известия АН ГССР, серия химическая. Химия и химическая технология. 1988წ. Тбилиси, «Мецниереба», ст.99-104..

О. Чартвелишвили, М.Картвелишвили. Синтез конечного автомата по регулярным выражениям. ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები, მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2011წ. №1(10).

Н. Чикваидзе (Таргамадзе), Самсониа Н.Ш., Чикваидзе И.Ш., Черкезишвили К.И., Самсония Ш. А. Синтез N,N1-диметилпроизводных нeкоторых бисиндолов . Georgian Engineering News, . 2005წ. № 4, p. 170-171..

თ. შაქარაშვილი, Бекаури Н.Г. Синтез алкилароматических углеводородов . Сообщения АН ГССР. 1964წ. .

С. Пагава, А.А.Бурчуладзе, П.Повинец, А.Полашкова, С.В.Пагава, Г.И.Тогонидзе, С.Усачев, А.Шиво, И.В.Эристави.. Синтез высокочистых газов-наполнителей пропорциональных счетчиков и жидкиз сцинтилляционных растворителей для перцизионных радиоуглеродных измерений.. Труды ТГУ, физика, Тбилиси, 1979 г. , ст. 42-46.. 1979წ. .

რ. ქაცარავა, Д.Харадзе, Н.Арабули, В.Беридзе. Синтез гетероцепных полимеров поликонденсацией активированных диэфиров с солями диаминов.. Изв.АН Грузии, сер. хим., 19, 190-193. 1993წ. .

Т. Цинцадзе, Т.Е. Хоштария. Синтез гетероцикличес кой системыизомерн ых 263-ди оксо-2б3ди гидро-1Н-бензо (в)-ти фен(3б2-) и 1б2диоксо-1б2дигидро1Нбензо(В)-тиофен(2б3)индолов. Известия АН Грузии. Серия химическая . 1999წ. Т.25 №3-4.

Л. Девадзе, К. Г. Джапаридзе., З. М. Элашвили. Синтез и изучение фотохромных свойств -фенилзамещённых спиропиранов. Сообщения АН ГССР. 1968წ. т. LII, №2, ст. 352-356..

Т. Цинцадзе, Н.Д. Геловани, М.К. Кереселидзе, Т.Н. Тусиашвили, Р.Ш Клдиашвили, Ц.Л. Махатадзе, Г.М. Манвели. Синтез и ИК спектри поглощения координационных соединений нитратов кобальта(11), никеля(11), меди(11), цинка и кадмия с орто-амино-4- и -5 метилпи ридинами. Изв. АН Грузии, серия Химическая, . 2005წ. т.31, №3-4 с. 203-206 .

გ. მანველიძე, გ. ცინცაძე, ნ. გეგეშიძე, ნ. მაისურაძე, ა. მამულაშვილი. Синтез и ИК спектро-скопическое исследование координационных соединений бромидов некоторых д-елементов с диметилсулфоксидом.. Georgian Chemical Journal. 2016წ. V.16 (1) pg. 2.

ა. მამულაშვილი, გ. ცინცაძე,, გ. მანველიძე, ნ. მაისურაძე, ნ. გეგეშიძე. Синтез и ИК спектроскопическое исследование кллрдинационных соединений бромидов некоторых d-элементов с диметилсулфоксидом. Химический журнал Грузии. 2016წ. თბილისი. т.16, №1, .

გ. მანველიძე, გ. ცინცაძე,, ა. მამულაშვილი, ნ. გეგეშიძე,, ნ. მაისურაძე. Синтез и ИК спектроскопическое исследование координационных соединений бромидов некоторых d-элементов с диметилсулфоксидом. Georgia chemical journal. 2016წ. Tbilisi, 16(1), 2 p..

ნ. მაისურაძე, გ. ცინცაძე,, ა. მამულაშვილი,, ნ. გეგეშიძე, გ. მანველიძე. Синтез и ИК спектроскопическое исследование координационных соединений бромидов некоторых dэлементов с диметилсульфоксидом. Georgia chemical journal. 2016წ. Tbilisi, 16(1), 2 p..