სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26241 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Цинцадзе, И.О. Гвелесиани. Синтез и исследование биологической активности координационных соединений изоникотиноил-, никотиноил- и пиколиноилгидразонами пара-диметиламино бензальдегида. Химический журнал Грузии . 2009წ. Т 9, №2 С101-102 .

გ. ცინცაძე, Т.Г.Цинцадзе, Н.О.Киласония, И.О.Гвелесиани. Синтез и исследование биологической активности координационных соединений изоникотиноил-, никотиноил- и пиколиноилгидразонами пара-диметиламинобензальдегида. Химический журнал Грузии Т 9, №2 С101-102 . 2009წ. Т 9, №2 С101-102 .

Н. Киласониа, Т.Г.Цинцадзе, Г.В.Цинцадзе, И.О.Гвелесиани. Синтез и исследование биологической активности координационных соединений изоникотиноил-, никотиноил- и пиколиноилгидразонами парадиметиламинобензальдегида. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, N2. გვ.101-102.

М. , М.Г. Цинцадзе Н.Г. Гегешидзе Г.В. Цинцадзе. Синтез и исследование ИК спектров поглощения координационных соединений металлов с мета-нитро-бензоилгидразоном. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. 2010წ. ტ.36, #2. გვ.207-210.

გ. ცინცაძე, М.Г.Цинцадзе, Н.Г.Гегешидзе, М.М.Мамисеишвили. Синтез и исследование ИК спектров поглощения координационных соединении металлов с метанитробензоилгидразином. . საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. ტ.36, გვ.207-210 . 2010წ. .

М. Цинцадзе, Н.Г. Гегешидзе М.М. Мамисеишвили, Г. В.Цинцадзе, Н.О.Киласония. Синтез и исследование ИК спектров поглощения координационных соединений металлов с мета-нитробензоилгидразином. Известия нац. Академии наук Грузии. 2010წ. Т.36, N.2. с. 207-210. .

Н. Гегешидзе, М.Г.Цинцадзе М.М.Мамисеишвили Г.В.Цинцадзе. Синтез и исследование ИК спектров поглощения координационных соединений металлов с мета-нитробензоилгидразином. Известия национальной Академии наук Грузии Тбилиси. 2010წ. Т.36 (2), стр. 207-210.

მ. ცინცაძე, მ.ჭანტურია, დ.გულბანი ნ.გეგეშიძე. Синтез и исследование координационных соединений формиатов и ацетатов марганца (II), кобальта (II), никеля (II), меди (II), цинка и кадмия с метилпроизводными орто-аминопиридина. ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის შრომები. 2011წ. ტომი II, გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბილისი.გვ. 25-45.

ნ. გეგეშიძე, მ.ცინცაძე მ.ჭანტურია დ.გულბანი. Синтез и исследование координационных соединений формиатов и ацетатов марганца (II), кобальта (II), никеля (II), меди (II), цинка и кадмия с метилпроизводными орто-аминопиридина. ცხუმ-აბხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის შრომები, Tskhum-Abkhazian Academy of Sciences, ტომი II, გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბილისი. 2011წ. , стр. 25-45 .

Т. Цинцадзе, Н.О. Киласония, Р. Д. Джорбенадзе, М.М. Абашидзе, Н.Д. Геловани, Ц.П. Мгалоблишвили, , Л. Г.Эприкашвили. Синтез и исследование координационных соединений хлорида и тиоцианата кобальта (11) с бензоилгидразоном парадиметиламинобензальдегида. Ижинерные новости Грузии. 2002წ. №3 с. 101-103 .

М. , М.Г. Цинцадзе Н.О. Киласония Н.Г. Гегешидзе Г.В. Цинцадзе. Синтез и исследование физико-химических свойств бромидных и иодидных комплексов кадмия с мета- и орто-нитробензоилгидразинами . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. 2010წ. ტ.36, #3. გვ. 364-367.

Н. Гегешидзе, М.Г.Цинцадзе Н.О.Киласония М.М.Мамисеишвили Г.В.Цинцадзе. Синтез и исследование физико-химических свойств бромидных и иодидных комплексов кадмия с мета- и орто-нитробензоилгидразинами. Известия национальной Академии наук Грузии Тбилиси. 2010წ. Т.36 (3), стр. 364-367.

მ. ცინცაძე, Н.Г. Гегешидзе Н.О.Киласония, М.М.Мамисеишвили, Г.В.Цинцадзе. Синтез и исследование физико-химических свойств бромидных и иодидных комплексов кадмия с мета- и орто-нитробензоилгидразинами. . Известия нац. Академии наук Грузии. 2010წ. Т.36 сN.2, с. 364-367.

Л. Девадзе, Дж. Маисурадзе, А. И. Ногаидели, К. Г. Джапаридзе, М. Я. Чубабрия, М. И. Бродзели, Э. Л. Керцман. Синтез и некоторые фотохимические свойства 7-нитро- -триметил-спиро-нафтопиран- -индолина. . Сообщения АН ГССР. 1965წ. т. XL, №3, ст. 607-612.

Т. Цинцадзе, Т.Е. Хоштария, Р.И. Арзиани, М.К. Кереселидзе . Синтез и реакционная способность изомерных 1, 2, 3 и 4 дибензофурангиразинов . Груз. хим. журнал . 2004წ. 4(4) с. 301-303 .

გ. ცინცაძე, Т.Е. Хоштария, Р.И. Арзиани, Р.П. Джорбенадзе, Т.Г. Цинцадзе. Синтез и реакционная способность изомерных 1, 2, 3 и 4 дибензотио-фенгидразинов. Химический журнал Грузии №4(4), C. 304-306 . 2004წ. №4(4), C. 304-306 .

Т. Цинцадзе, Т.Е. Хоштария, Р.И. Арзиани, Р. Р. Джорбенадзе . Синтез и реакционная способность изомерных 1, 2, 3 и 4 дибензотиофенгидразинов. Груз. хим. журнал, . 2004წ. 4(4), с. 304-306 .

М. Матнадзе, М. Маисурадзе, М.Сихарулидзе, Н.Мирзиашвили, Л.Курковская, Т.Джаши. синтез и реакционная спосовность 2,3-диоксо-2,3дигидро-1Н-бензо[б]фурo [2,3-g], 2,3-диоксо-2,3дигидро-1Н-бензо[б]фуро [2,3-f]- и 1,2-диоксо-1,2-дигидро-1Н-бензо[б]фуро [3,2-e]индолов. Georgia Chemical Journal. 2003წ. №3(4). p. 311-315.

ზ. გელიაშვილი, Г. Чиракадзе, М. Гаголишвили. Синтез и свойства тиофенсодержащ азокрасителей и азопигментов. Известия АН Грузии. Серия химическая. . 1999წ. т. 25, №3-4. с. 203-209.

Т. Мчедлишвили, Читидзе З.Д., Баламцарашвили З.Г., Гелашвили И.Н., Леквинадзе А.Ш.. Синтез механизма привода инструментальной головки и замкнутой цепи шаговой подачи САНО. Научно-технологический журнал «Транспорт и машиностроение». 2006წ. № 1,.