სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т.Г.Цинцадзе , Н.Д .Геловани , М.К.Кереселидзе , Т.Н.Тусиашвили, Р.Ш.Клдиашвили. Синтез и ИК спектры поглошения координационных соединений нитратов кобальта (II), никеля (II), меди (II), цинка и кадмия с орто-амино-4- и 5-метилпиридинами . Известия АН Грузии / Серия химическая Т.31, №3-4 . 2005წ. .

თ. ტუსიაშვილი, თ. ცინცაძე, ნ. გელოვანი, მ. კერესელიძე. Синтез и ик спектры поглощения коордиационных соединени нитратов кобальта (II), никеля (II), меди, цинка и кадмия с орто-амино-4-и 5-металпиридинами. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, თბილისი. 2005წ. ტ.31, N3-4, 203-206 გვ.

ნ. გელოვანი, Тусиашвили Т.Н., Цинцадзе Т.Г., Кереселидзе Н.К.. Синтез и ИК спектры поглощения координационных соединений нитратов кобальта (II), никеля (II), меди, цинка и кадмия с ортоамино-4- и 5-метилпиридинами. საქ. მეცნ. აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია. . 2005წ. ტომი 31, # 3-4. თბილისი, გვ. 203-206.

Н. Гегешидзе, Г.В.Цинцадзе А.М.Мамулашвили Г.В.Манвелидзе Н.А.Майсурадзе. Синтез и ИК-спектрическое исследование координационных соединений бромидов некоторых d-элементов с диметилсульфоксидом. Химический журнал Грузии Тбилиси. 2016წ. Т.16 №1 стр. 25-29.

Н. Гегешидзе, Г.В.Цинцадзе А.М.Мамулашвили Г.В.Манвелидзе Н.А.Майсурадзе. Синтез и ИК-спектрическое исследование координационных соединений бромидов некоторых d-элементов с диметилсульфоксидом. Химический журнал Грузии Тбилиси. 2016წ. Т.16 №1 стр. 25-29.

გ. მანველიძე, Н. Маисурадзе. Синтез и ИК-спектры поглощения ацетатных комплексов Со(II), Ni(II), Cu(II), Zn и Cd с ларусаном. Известия национальной академии наук Грузии. 2013წ. Тбилиси №2,.

გ. მანველიძე, Н. Маисурадзе. Синтез и ИК-спектры поглощения координационных соединений форматов Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn и Сd с ларусаном. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. თბილისი, №2,4.

ა. მამულაშვილი, Цинцадзе Г.В., Манвелидзе Г.М., Маисурадзе Н.А., Цинцадзе M.Г.. Синтез и инфракрасные спектры координационных соединении селеноцианитов никеля и кадмия с α-пиколином . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, ტ. 35 #1, 2009, 2 გვ.. 2009წ. .

Н. Маисурадзе, გ. მანველიძე. Синтез и инфракрасные спектры поглощения ацетатных комплексов Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn и Cd с ларусаном. Известия национальной академии наук Грузии. 2013წ. т. 39 N 1-2.

Н. Маисурадзе, გ. მანველიძე. Синтез и инфракрасные спектры поглощения координационных соединений формиатов Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn и Cd с ларусаном. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. თბილისი.

გ. ცინცაძე, М.Г.Цинцадзе, Г.М.Манвелидзе, Н.А.Майсурадзе, А.М.Мамулашвили. Синтез и инфракрасные спектры поглощения координационных соединений селеноцианатов никеля, цинка и кадмия с α-пиколином . Изв.НАН Грузии Серия химическая. Т.35 №1 С. 73-74 . 2008წ. Т.35 №1 С. 73-74 .

მ. ცინცაძე, Г.М.Манвелидзе,, А.М.Мамулашвили,, Г.В.Цинцадзе. Синтез и инфракрасные спектры поглощения координационных соединений селеноцианатов никеля, цинка и кадмия с α-пиколином. Изв.НАН Грузии Серия химическая. Т.35 №1 С. 73-74. 2009წ. .

Т. Цинцадзе, И.О. Гвелесиани. Синтез и исследование биологической активности координационных соединений изоникотиноил-, никотиноил- и пиколиноилгидразонами пара-диметиламино бензальдегида. Химический журнал Грузии . 2009წ. Т 9, №2 С101-102 .

გ. ცინცაძე, Т.Г.Цинцадзе, Н.О.Киласония, И.О.Гвелесиани. Синтез и исследование биологической активности координационных соединений изоникотиноил-, никотиноил- и пиколиноилгидразонами пара-диметиламинобензальдегида. Химический журнал Грузии Т 9, №2 С101-102 . 2009წ. Т 9, №2 С101-102 .

Н. Киласониа, Т.Г.Цинцадзе, Г.В.Цинцадзе, И.О.Гвелесиани. Синтез и исследование биологической активности координационных соединений изоникотиноил-, никотиноил- и пиколиноилгидразонами парадиметиламинобензальдегида. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, N2. გვ.101-102.

М. , М.Г. Цинцадзе Н.Г. Гегешидзе Г.В. Цинцадзе. Синтез и исследование ИК спектров поглощения координационных соединений металлов с мета-нитро-бензоилгидразоном. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. 2010წ. ტ.36, #2. გვ.207-210.

გ. ცინცაძე, М.Г.Цинцадзе, Н.Г.Гегешидзе, М.М.Мамисеишвили. Синтез и исследование ИК спектров поглощения координационных соединении металлов с метанитробензоилгидразином. . საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. ტ.36, გვ.207-210 . 2010წ. .

М. Цинцадзе, Н.Г. Гегешидзе М.М. Мамисеишвили, Г. В.Цинцадзе, Н.О.Киласония. Синтез и исследование ИК спектров поглощения координационных соединений металлов с мета-нитробензоилгидразином. Известия нац. Академии наук Грузии. 2010წ. Т.36, N.2. с. 207-210. .

Н. Гегешидзе, М.Г.Цинцадзе М.М.Мамисеишвили Г.В.Цинцадзе. Синтез и исследование ИК спектров поглощения координационных соединений металлов с мета-нитробензоилгидразином. Известия национальной Академии наук Грузии Тбилиси. 2010წ. Т.36 (2), стр. 207-210.

მ. ცინცაძე, მ.ჭანტურია, დ.გულბანი ნ.გეგეშიძე. Синтез и исследование координационных соединений формиатов и ацетатов марганца (II), кобальта (II), никеля (II), меди (II), цинка и кадмия с метилпроизводными орто-аминопиридина. ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის შრომები. 2011წ. ტომი II, გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბილისი.გვ. 25-45.