სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. გეგეშიძე, მ.ცინცაძე მ.ჭანტურია დ.გულბანი. Синтез и исследование координационных соединений формиатов и ацетатов марганца (II), кобальта (II), никеля (II), меди (II), цинка и кадмия с метилпроизводными орто-аминопиридина. ცხუმ-აბხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის შრომები, Tskhum-Abkhazian Academy of Sciences, ტომი II, გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბილისი. 2011წ. , стр. 25-45 .

Т. Цинцадзе, Н.О. Киласония, Р. Д. Джорбенадзе, М.М. Абашидзе, Н.Д. Геловани, Ц.П. Мгалоблишвили, , Л. Г.Эприкашвили. Синтез и исследование координационных соединений хлорида и тиоцианата кобальта (11) с бензоилгидразоном парадиметиламинобензальдегида. Ижинерные новости Грузии. 2002წ. №3 с. 101-103 .

М. , М.Г. Цинцадзе Н.О. Киласония Н.Г. Гегешидзе Г.В. Цинцадзе. Синтез и исследование физико-химических свойств бромидных и иодидных комплексов кадмия с мета- и орто-нитробензоилгидразинами . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. 2010წ. ტ.36, #3. გვ. 364-367.

Н. Гегешидзе, М.Г.Цинцадзе Н.О.Киласония М.М.Мамисеишвили Г.В.Цинцадзе. Синтез и исследование физико-химических свойств бромидных и иодидных комплексов кадмия с мета- и орто-нитробензоилгидразинами. Известия национальной Академии наук Грузии Тбилиси. 2010წ. Т.36 (3), стр. 364-367.

მ. ცინცაძე, Н.Г. Гегешидзе Н.О.Киласония, М.М.Мамисеишвили, Г.В.Цинцадзе. Синтез и исследование физико-химических свойств бромидных и иодидных комплексов кадмия с мета- и орто-нитробензоилгидразинами. . Известия нац. Академии наук Грузии. 2010წ. Т.36 сN.2, с. 364-367.

Л. Девадзе, Дж. Маисурадзе, А. И. Ногаидели, К. Г. Джапаридзе, М. Я. Чубабрия, М. И. Бродзели, Э. Л. Керцман. Синтез и некоторые фотохимические свойства 7-нитро- -триметил-спиро-нафтопиран- -индолина. . Сообщения АН ГССР. 1965წ. т. XL, №3, ст. 607-612.

Т. Цинцадзе, Т.Е. Хоштария, Р.И. Арзиани, М.К. Кереселидзе . Синтез и реакционная способность изомерных 1, 2, 3 и 4 дибензофурангиразинов . Груз. хим. журнал . 2004წ. 4(4) с. 301-303 .

გ. ცინცაძე, Т.Е. Хоштария, Р.И. Арзиани, Р.П. Джорбенадзе, Т.Г. Цинцадзе. Синтез и реакционная способность изомерных 1, 2, 3 и 4 дибензотио-фенгидразинов. Химический журнал Грузии №4(4), C. 304-306 . 2004წ. №4(4), C. 304-306 .

Т. Цинцадзе, Т.Е. Хоштария, Р.И. Арзиани, Р. Р. Джорбенадзе . Синтез и реакционная способность изомерных 1, 2, 3 и 4 дибензотиофенгидразинов. Груз. хим. журнал, . 2004წ. 4(4), с. 304-306 .

М. Матнадзе, М. Маисурадзе, М.Сихарулидзе, Н.Мирзиашвили, Л.Курковская, Т.Джаши. синтез и реакционная спосовность 2,3-диоксо-2,3дигидро-1Н-бензо[б]фурo [2,3-g], 2,3-диоксо-2,3дигидро-1Н-бензо[б]фуро [2,3-f]- и 1,2-диоксо-1,2-дигидро-1Н-бензо[б]фуро [3,2-e]индолов. Georgia Chemical Journal. 2003წ. №3(4). p. 311-315.

ზ. გელიაშვილი, Г. Чиракадзе, М. Гаголишвили. Синтез и свойства тиофенсодержащ азокрасителей и азопигментов. Известия АН Грузии. Серия химическая. . 1999წ. т. 25, №3-4. с. 203-209.

Т. Мчедлишвили, Читидзе З.Д., Баламцарашвили З.Г., Гелашвили И.Н., Леквинадзе А.Ш.. Синтез механизма привода инструментальной головки и замкнутой цепи шаговой подачи САНО. Научно-технологический журнал «Транспорт и машиностроение». 2006წ. № 1,.

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Синтез наиболее близких к G-оптимальным несимметричных специально ориентированных планов второго порядка. Georgian Engineering News. 1998წ. №6, с.28-32.

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Синтез наиболее близких к Q-оптимальным несимметричных специально ориентированных планов второго порядка. Science Revival Foundation “Intelect” Colected Papers. 1998წ. №3, с.33-36.

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Синтез наиболее близких к Е-оптимальным специально ориентированных несимметричных композиционных планов второго порядка для двух переменных. Georgian Engineering News. 1998წ. №5, с.17-20.

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Синтез несиметричных близких к ротатабельным планов второго и третьего порядка для математичеcкого описания процессов и систем. . Сборник докладов международной научной конференции «Проблемы управления и энергетики». 2004წ. №8, с. 127-131.

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Синтез несимметричных наиболее близких к ортогональным специально ориентированных планов второго порядка. Georgian Engineering News. 2001წ. №1,с.18-22.

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Синтез несимметричных планов второго порядка, обеспечивающих минимум максимальной дисперсии оценок параметров. Georgian Engineering News. 2001წ. №2, с.38-42.

Н. Берая. Синтез несимметричных специально ориентированных планов второго порядка, минимизирующих сумму квадратов уклонений собственных значений ковариационной матрицы. Science Revival Foundation "Intelect” Colected Paper. 1998წ. №2, с.15-16.

ნ. ოვსიანიკოვა, Самсониа Н.Ш., Яшвили Н.М., Самсония Ш.А. . Синтез новой системы бисиндолиноспирохромена . Georgian engineering news . 2004წ. No.1, p.188. .