სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Цинцадзе, Т.Е. Хоштария, Р.И. Арзиани, Р. Р. Джорбенадзе . Синтез и реакционная способность изомерных 1, 2, 3 и 4 дибензотиофенгидразинов. Груз. хим. журнал, . 2004წ. 4(4), с. 304-306 .

М. Матнадзе, М. Маисурадзе, М.Сихарулидзе, Н.Мирзиашвили, Л.Курковская, Т.Джаши. синтез и реакционная спосовность 2,3-диоксо-2,3дигидро-1Н-бензо[б]фурo [2,3-g], 2,3-диоксо-2,3дигидро-1Н-бензо[б]фуро [2,3-f]- и 1,2-диоксо-1,2-дигидро-1Н-бензо[б]фуро [3,2-e]индолов. Georgia Chemical Journal. 2003წ. №3(4). p. 311-315.

ზ. გელიაშვილი, Г. Чиракадзе, М. Гаголишвили. Синтез и свойства тиофенсодержащ азокрасителей и азопигментов. Известия АН Грузии. Серия химическая. . 1999წ. т. 25, №3-4. с. 203-209.

Т. Мчедлишвили, Читидзе З.Д., Баламцарашвили З.Г., Гелашвили И.Н., Леквинадзе А.Ш.. Синтез механизма привода инструментальной головки и замкнутой цепи шаговой подачи САНО. Научно-технологический журнал «Транспорт и машиностроение». 2006წ. № 1,.

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Синтез наиболее близких к G-оптимальным несимметричных специально ориентированных планов второго порядка. Georgian Engineering News. 1998წ. №6, с.28-32.

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Синтез наиболее близких к Q-оптимальным несимметричных специально ориентированных планов второго порядка. Science Revival Foundation “Intelect” Colected Papers. 1998წ. №3, с.33-36.

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Синтез наиболее близких к Е-оптимальным специально ориентированных несимметричных композиционных планов второго порядка для двух переменных. Georgian Engineering News. 1998წ. №5, с.17-20.

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Синтез несиметричных близких к ротатабельным планов второго и третьего порядка для математичеcкого описания процессов и систем. . Сборник докладов международной научной конференции «Проблемы управления и энергетики». 2004წ. №8, с. 127-131.

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Синтез несимметричных наиболее близких к ортогональным специально ориентированных планов второго порядка. Georgian Engineering News. 2001წ. №1,с.18-22.

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Синтез несимметричных планов второго порядка, обеспечивающих минимум максимальной дисперсии оценок параметров. Georgian Engineering News. 2001წ. №2, с.38-42.

Н. Берая. Синтез несимметричных специально ориентированных планов второго порядка, минимизирующих сумму квадратов уклонений собственных значений ковариационной матрицы. Science Revival Foundation "Intelect” Colected Paper. 1998წ. №2, с.15-16.

ნ. ოვსიანიკოვა, Самсониа Н.Ш., Яшвили Н.М., Самсония Ш.А. . Синтез новой системы бисиндолиноспирохромена . Georgian engineering news . 2004წ. No.1, p.188. .

ზ. გელიაშვილი, ТопурияХ.Д., Оболашвили Н.З.. Синтез новых 24-членных полиазометиновых макроциклических соединений. Georgian Engineering News. 2011წ. No. 1(vol.57), 112-114.

ლ. თალაკვაძე, Талаквадзе Л., Ревазишвили Т.. Синтез новых жирноаро-матических моно-и бис-. Химический журнал Грузии. . 2009წ. 9.№3. 2009..

Т. Ревазишвили, Талаквадзе Л., Лагидзе. Д. Синтез новых жирноароматических моно и бис-сульфон-Амидов на основе 3-4 (фенил-Сульфохлорид) 1-бромбутана и 2-этил-бромида. Грузии Химический журнал . 2009წ. №9(3) ст. 206-210.

Н. Чикваидзе (Таргамадзе), Самсония Ш.А., Магеррамов А.М., Самсониа Н.Ш., Мумладзе Э.А., Чикваидзе И.Ш.. Синтез новых формил- и нитрозопроизводных 2-фенилиндола. . Известия Национальной Академии Наук Грузии, серия химическая, . 2008წ. т.34, №1, с.40-44.

გ. წურწუმია, G.Gorelishvili , P.Nikoleishvili, V.Kveselava, . Синтез пербората натрия непрямым электрохимическим методом. Proceedings of the Georgian National Academy of Sciences, Chemical Series.. 2010წ. , v.36, # 3, 275-281.

Г. Гогичаишвили, Шургая З.Г.. Синтез правил вывода в семиотической системе управления. В кн.:" Применение ЭВМ и математических методов в управлении производством. Изд. "Сабчота Сакартвело". 1980წ. .

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Синтез ротатабельных и близких к ротатабельным и униформ-ротатабельным планов третьего порядка для двух переменных. Georgian Engineering News. 2004წ. №2, с. 56-60.

И. Хомерики. Синтез текстов в гипертекстовых системах. Грузинский технический университет. Научные труды № 1 (417). Тбилиси. 1998წ. .