სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26086 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ბერძენიშვილი. Стекловидные покрытия для титана. Ceramics. 2006წ. 1(15), стр. 31-33.

ი. ბერძენიშვილი. Стекломатрица для композиционных покрытий на основе карбонатных марганцевых руд. Известия НАН Грузии, серия химическая. 2007წ. том 33, № 1, стр. 108-112.

მ. მშვილდაძე, Т.Чеишвили. Стеклообразующая способность и свойства стекол литийсодержащей марганцовосиликатной системырга. Химический Журнал Грузии. 2005წ. №2, 4 ст..

О. Гелашвили. Стендовые испытания работоспособности системы питания газодизеля . Международный научный журнал ,,Проблемы механики”, Тбилиси, . 2006წ. №4(25), с. 89-94.

Е. Мацаберидзе, Саруханишвили А.В., Гугешидзе М.К., Капанадзе М.К.. Степень точности значении Ср298 иΔПft,полученных по расчетам по методу Н.А.Ландиа.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2008წ. ტ.8,,№3,გვ.275-277 ISSN1512-0686.

М. Гугешидзе, А Саруханишвили, Д Еристави. Степень точности значений Ср,298 и ΔG0f,T получен¬ных расчётом по методу Н. А. Ландиа . Химический журнал Грузий. 2008წ. ISSN 1512-0686 Том 8 N3 ст 275-277.

Т. Бондаренко. Стереотип и манипуляция в СМИ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, განათლება . 0წ. 2(11), 2014 c. 43-45.

ზ. გურამიშვილი. Стилистическая правка текста. საქართველოს საგანმანათელბო მეცნიერებათა აკადემია. ჟურნალი "ვესტნიკის" დამატება. 2006წ. შრომები 8, გვ.56–60.

ზ. გურამიშვილი. Стилистическое использование форм имен прилагательных. საქართველოს საგანმანათლებლო მეცნიერებათა აკადემია, ჟურნალი "ვესტნიკის" დამატება. 2007წ. შრომები 9, გვ.71–76.

С. Хуцишвили, 5. Кондратьев В.В, Курмагалиев А.М., Хиджакадзе А.Г. Стимуларование в организационных системах с несколькими контурами управления.. Тбилиси: Мецниереба. 1987წ. В. кн: «Анализ и синтез распределенных систем.» .

В. Абаишвили, З. Читидзе, З. Баламщарашвили. Стойкость дисковых пил при распиловке плит из МДФ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" . 2007წ. #4(7) გვ. 17-20 ISSN 1512-3936.

В. Абаишвили, З. Читидзе, З. Баламщарашвили. Стойкость дисковых пил при распиловке плит из МДФ. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2007წ. # 2 (5) გვ. 26-30.

З. Сабашвили, Д. , ი. ბერიკიშვილი. Стойкость против пористости при наплавке опытной порошковой проволокой. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2007წ. N1 გვ. 7-11.

მ. ბაბუციძე. Стойкость против пористости при наплавке опытной порошковой проволокой. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2007წ. N1, 7-10.

Д. Тавхелидзе, Г. Дадианидзе, И. Берикишвили. Стойкость против пористости при наплавке опытной порошковой проволокой. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჯურნალი. 2007წ. N1, გვ.7-10.

К. კვინიხიძე. Стохастические модели точечных мутаций в первичной структуре нуклеиновых кислот и белков. saqarTvelos mecnierebaTa akademiis a.eliaSvilis sax. marTvis sistemebis institutis SromaTa krebuli, Tbilisi,.. 1999წ. (189-191).

მ. კელენჯერიძე. СТРАНА ЛИДЕР В ЗАКАВКАЗИИ ПО ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯМ. სტუ ჟურნალი ECONOMICS - 2016 წლის № 1-2. 2016წ. 016 წლის № 1-2. გვ 185 - 190.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, Е. Карпиков . Стратегии управления денежно-кредитной ролитикой. Ж. Экономика. 2005წ. № 7-8.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, Е. Карпиков. Стратегии управления денежно-кредитной ролитикой. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2005წ. № 7-8.

მ. შარიქაძე, Какабадзе М.В., Кванталиани И.В., Котетишвили Е.В.. Стратиграфическое значение раннемеловых аммонитов Грузии. В кн.: "Атлас раннемеловой фауны Грузии". Труды Геологического инс-та АН Грузии. 2005წ. Нов.сер.вып.120, с.404-435.