სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26113 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. გურამიშვილი. Стилистическое использование форм имен прилагательных. საქართველოს საგანმანათლებლო მეცნიერებათა აკადემია, ჟურნალი "ვესტნიკის" დამატება. 2007წ. შრომები 9, გვ.71–76.

С. Хуцишвили, 5. Кондратьев В.В, Курмагалиев А.М., Хиджакадзе А.Г. Стимуларование в организационных системах с несколькими контурами управления.. Тбилиси: Мецниереба. 1987წ. В. кн: «Анализ и синтез распределенных систем.» .

В. Абаишвили, З. Читидзе, З. Баламщарашвили. Стойкость дисковых пил при распиловке плит из МДФ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" . 2007წ. #4(7) გვ. 17-20 ISSN 1512-3936.

В. Абаишвили, З. Читидзе, З. Баламщарашвили. Стойкость дисковых пил при распиловке плит из МДФ. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2007წ. # 2 (5) გვ. 26-30.

З. Сабашвили, Д. , ი. ბერიკიშვილი. Стойкость против пористости при наплавке опытной порошковой проволокой. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2007წ. N1 გვ. 7-11.

მ. ბაბუციძე. Стойкость против пористости при наплавке опытной порошковой проволокой. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2007წ. N1, 7-10.

Д. Тавхелидзе, Г. Дадианидзе, И. Берикишвили. Стойкость против пористости при наплавке опытной порошковой проволокой. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჯურნალი. 2007წ. N1, გვ.7-10.

К. კვინიხიძე. Стохастические модели точечных мутаций в первичной структуре нуклеиновых кислот и белков. saqarTvelos mecnierebaTa akademiis a.eliaSvilis sax. marTvis sistemebis institutis SromaTa krebuli, Tbilisi,.. 1999წ. (189-191).

მ. კელენჯერიძე. СТРАНА ЛИДЕР В ЗАКАВКАЗИИ ПО ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯМ. სტუ ჟურნალი ECONOMICS - 2016 წლის № 1-2. 2016წ. 016 წლის № 1-2. გვ 185 - 190.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, Е. Карпиков . Стратегии управления денежно-кредитной ролитикой. Ж. Экономика. 2005წ. № 7-8.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, Е. Карпиков. Стратегии управления денежно-кредитной ролитикой. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2005წ. № 7-8.

მ. შარიქაძე, Какабадзе М.В., Кванталиани И.В., Котетишвили Е.В.. Стратиграфическое значение раннемеловых аммонитов Грузии. В кн.: "Атлас раннемеловой фауны Грузии". Труды Геологического инс-та АН Грузии. 2005წ. Нов.сер.вып.120, с.404-435.

შ. კელეპტრიშვილი, И. Кванталиани. Стратиграфическое распространение некоторых готерив-барремских белеьнитид Грузии. . Геологический институт им.А.И.Джанелидзе АН Грузии, Труды, новая серия,. 2004წ. вып.119. 310-315 стр.

Ш. Келептришвили. Стратиграфическое распространение ранне- и среднеюрских белемнитид Грузии и некоторые вопросы биогеографии. Геологический институт им.А.И.Джанелидзе АН Грузии, Труды, новая серия,. 2004წ. вып.119. 228-237стр.

მ. შარიქაძე, Кванталиани И.В., Цирекидзе Л.Р.. Стратиграфия нижнемеловых отложений Грузии. Аптский ярус. В кн.: "Атлас раннемеловой фауны Грузии". Труды Геологического инс-та АН Грузии. 2005წ. Нов.сер.вып.120, 34-40; 55-65 с..

С. Хуцишвили, А Джавахадзе Г, Горгидзе Д, Бурджанадзе В. Страхование в корпоративных структурах . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინფორმაციულ ტექნოლოგიათა მართვაში" მოხსენებათა კრებული.

А Джавахадзе Г, Горгидзе Д, Бурджанадзе В. Страхование в корпоративных структурах . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში" მოხსენებათა კრებული.

გ. ყიფიანი, Кекелия Г.В. , Шавлакадзе Н.Н. Г.О. , Кобиашвили Ф.Г.. Строгий расчёт четырёхпортового волнового сочленения. Georgian Ingineering News, №1, 2002. –c.45-52. (ISSN 1512-0287). 2002წ. №1, –c.45-52. (ISSN 1512-0287).

გ. ცინცაძე, М.Г. Цинцадзе, Л.Б. Деметрадзе, Т.И. Цивцивадзе. Строение и комплексо-обра¬зющая способ¬ность моле¬кулы орто¬ги¬дро-ксибензоил¬гидра¬зида. Химический журнал Грузии, №4(4), C. 320-321 . 2004წ. №4(4), C. 320-321 .

Т. Мебуке. Строение романа и система прозаических жанров. . Академия образовательных наук Грузии. Грузинский технический университет. Приложение к журналу «Вестник» Академии образовательных наук Грузии. . 2007წ. Труды, 10. Тбилиси, 2007. с. 187-195.