სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  22692 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. კუპატაძე, კერესელიძე ციცო. არომატწარმოქმნელი ნივთიერებების შესწავლა კენკროვანებში. სსმმ აკადემიის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2004წ. ტომი 7.

ზ. ხასაია. არსებობის უარყოფითობა. ფილოსოფიური ძიებანი. 2006წ. კრებული IX, გვ. 28-39.

გ. წანაწყენიშვილი. არსებულ ქალაქთგეგმარებით სტრუქტურაში ახალი მრავალბინიანი სახლების დაპროექტების სივრცულ-კომპოზიციური თავისებურებები (თბილისის მაგალითზე). სტუ, კამარა, ქართული არქიტექტურის თეორიისა და ისტორიის საკითხები. 2006წ. 2(5),72-77, ISSN 1512-2956.

ლ. კახიანი, ლ.მახვილაძე, ა.სოხაძე, გ. ნიჟარაძე. არსებული 9 სართულიანი მსხვილბლოკური საცხოვრებელი სახლების სეისმომედეგობის ამაღლება. ქალი და XXIსაუკუნე. 2011წ. N1(22),73–76.

რ. პატარაია, ვ. ჯამარაშვილი, კ. პატარაია. არსებული სადერივაციო სისტემების გამოყენება არატრადიციული წყაროების ელექტროენერგიად გარდაქმნის მიზნით. ჟურნალი "ენერგია". 2009წ. №4–1(52).

ზ. სვანიძე. არსენოპირიტული მადნის ჰიდრომეტალურგიული გადამუშავების პროცესის შესწავლა დამჟანგველის დამატებისას. სოციალური ეკონომიკა, XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. . 2017წ. 1. გვ. 134-139.

მ. ხოსიტაშვილი. არტ ბიზნესის როლი ეკონომიკაში. . „სოციალური ეკონომიკა“ XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები.. 2011წ. №3(15) გვ. 129-134..

ლ. ქრისტესაშვილი, ნ. ჩხუბიანიშვილი, ც. კურცხალია. არტეზიული წყლებიდან სასმელი წყლის მიღებისა და საწარმოთა ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ტექნოლოგიური პროცესების დამუშავება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი. 2010წ. ტ. 10. N2, ISSN 1512-686, გვ.220-221.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, კურცხალია ც., ქრისტესაშვილი ლ.. არტეზიული წყლებიდან სასმელი წყლის მიღებისა და საწარმოთა ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ტექნოლოგიური პროცესების დამუშავება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. თომი 10. #2, გვ.220-221.

გ. ელიავა, დ. გუგეშაშვილი. არტერიული ჰიპერტენ- ზიის დინამიკა პოპულაციურ გამოკვლევებში. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. III, #4, 2010. 2010წ. 69-75.

შ. შათირიშვილი, ი. შათირიშვილი ქ. ბერიაშვილი. არტეფაქტები დაბინძურებული ნიადაგის ანალიზის ჩატარებისას. საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტი.. 2008წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული ტ.I №3 (44) გვ.143-144.

ი. შათირიშვილი, შ.შათირიშვილი, შ. გიგილაშვილი. არტეფაქტები დაბინძურებული ნიადაგის ანალიზის ჩატარებისას. . 2009წ. ტ.I №3 (44) .გვ. 143-144; .

შ. შათირიშვილი, შ. გიგილაშვილი, გ. ზაკალაშვილი. არტეფაქტები დაბინძურებული წყლის ანალიზის ჩატარებისას. საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტი.. 2008წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული ტ.I №4 (45) გვ.149-152.

ი. შათირიშვილი, ქ. ბერიაშვილი,. არტეფაქტები დაბინძურებული ჰაერის სინჯის აღების სტადიებზე. . 2007წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული XXXIX, 2007 გვ. 49-52 ..

მ. მილაშვილი, თ.ბიძინაშვილი ვ.მჭედლიშვილი. არქიტექტორი - სუსტი სქესის მამაკაცური პროფესია. . სტუ. საქართველოს საინჟინრო აკადემია. ბიზნეს-ინჟინერინგი. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი. . 2017წ. #3 . თბილისი. 2017 წ. გვ.44-47;.

მ. მელქაძე. არქიტექტრული აზრის ისტორიული ექსკურსი. სტუ ჟურნალი „განათლება“ . 2016წ. #1(15); 252-256.

მ. მელქაძე. არქიტექტურა არის სინამდვილის შემენების სპეციფიკური ფორმა. სტუ ჟურნალი „განათლება“ . 2016წ. #2(16); 244-249.

მ. ჯავახიშვილი, ბ. თინიკაშვილი. არქიტექტურა გარემოს ესთეტიკური სრულყოფის ხელოვნება. სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი.სამეცნიერო კონფერენცია. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2013წ. 195-2004 გვ..

მ. მილაშვილი. არქიტექტურა და ადამიანის ფსიქოლოგია. . კამარა. 2007წ. #3.

რ. იმედაძე, თ. მაღრაძე, ლ. ბერიძე. არქიტექტურა და კონსტრუქციები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2017წ. #2 (45) ISSN1512-3936.