სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26253 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

М. Салуквадзе, Х.Асатиани, Э.Элизбарашвили. Статистические характеристики годовых сумм осадков на территории Грузии. Тр. ТГУ. 1979წ. Том 198, Тбилиси, сю97-104.

ჯ. შანიძე. Статистический анализ технологических закономерностей управления процессом окомкования и обжига окатышей.. Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции молодых ученых и специалистов "Автоматизация управления технологическими процессами и производствами в промышленности". Изд. ГрузНИИНТИ.. 1981წ. თბილისი.

С. Карипидиси-Карибови, Хурцилава Ш.. Статистический преоброзователь для питания обмоток возбуждения тяговых двигателей электропоездов постоянного тока и цепей управления. Журнал . “ტრანსპორტი”, ISSN 1512-0910.. 2008წ. 2008, #3-4(31-32, გვ.7..

С. Карипидиси-Карибови, Дж. Саникидзе, Хурцилава Ш.. Статистический преоброзователь для вспомогательных цепей и прочих нагрузок электропоездов постоянного тока. Журнал . “ტრანსპორტი”,ISSN 1512-0910.. 2008წ. 2008, #3-4(31-32, გვ.7-11.

И. Схиртладзе. Статический преоброзаватель для вспомогательных цепей и прочих нагрузок электропоездов постоянного тока. Журнал ,,Транспорт'' Тбилиси, 2008.. 0წ. №3. 5 стр..

გ. ბაღათურია. Стационарная антиплоская задача распостранения полубесконечного разреза в составной упругой полосе. საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2003წ. #1, (447), გვ. 73-77, თბილისი.

Г. Багатурия. Стационарная антиплоская задача распространения полубесконечного разреза в составной упругой полосе. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2003წ. № 1 (447), 73-77.

Н. Непаридзе, მ. სირაძე ე. ჩხაიძე ი. გოქსაძე ო. დიოგიძე. Стационарный катализатор для гидрогенизации хлопкового масла . . 2015წ. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 76, 4, გვ.117-119.

Е. Чхаидзе, მ. სირაძე ნ. ნეფარიძე ი. გოქსაძე ო. დიოგიძე. Стационарный катализатор для гидрогенизации хлопкового масла . საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2015წ. 76, 4, 117-119.

ი. ბერძენიშვილი. Стекловидные покрытия для титана. Ceramics. 2006წ. 1(15), стр. 31-33.

ი. ბერძენიშვილი. Стекломатрица для композиционных покрытий на основе карбонатных марганцевых руд. Известия НАН Грузии, серия химическая. 2007წ. том 33, № 1, стр. 108-112.

მ. მშვილდაძე, Т.Чеишвили. Стеклообразующая способность и свойства стекол литийсодержащей марганцовосиликатной системырга. Химический Журнал Грузии. 2005წ. №2, 4 ст..

О. Гелашвили, Н. Бутхузи. Стендовые испытания работоспособности системы питания газодизеля . Международный научный журнал ,,Проблемы механики”, Тбилиси, . 2006წ. №4(25), с. 89-94.

М. Капанадзе, ა.სარუხანიშვილი, ე.მაცაბერიძე, მ,მშვილდაძე. Степень точности значении Cp,298 и G0f,Tполученных расчетом по методу Н.А.Ландия. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. N 3, 3 გვ..

Е. Мацаберидзе, Саруханишвили А.В., Гугешидзе М.К., Капанадзе М.К.. Степень точности значении Ср298 иΔПft,полученных по расчетам по методу Н.А.Ландиа.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2008წ. ტ.8,,№3,გვ.275-277 ISSN1512-0686.

М. Гугешидзе, А Саруханишвили, Д Еристави. Степень точности значений Ср,298 и ΔG0f,T получен¬ных расчётом по методу Н. А. Ландиа . Химический журнал Грузий. 2008წ. ISSN 1512-0686 Том 8 N3 ст 275-277.

Т. Бондаренко. Стереотип и манипуляция в СМИ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, განათლება . 0წ. 2(11), 2014 c. 43-45.

ზ. გურამიშვილი. Стилистическая правка текста. საქართველოს საგანმანათელბო მეცნიერებათა აკადემია. ჟურნალი "ვესტნიკის" დამატება. 2006წ. შრომები 8, გვ.56–60.

ზ. გურამიშვილი. Стилистическое использование форм имен прилагательных. საქართველოს საგანმანათლებლო მეცნიერებათა აკადემია, ჟურნალი "ვესტნიკის" დამატება. 2007წ. შრომები 9, გვ.71–76.

С. Хуцишвили, 5. Кондратьев В.В, Курмагалиев А.М., Хиджакадзе А.Г. Стимуларование в организационных системах с несколькими контурами управления.. Тбилиси: Мецниереба. 1987წ. В. кн: «Анализ и синтез распределенных систем.» .