სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23740 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ც. ლომაია, ე.ლაგვილავა. ადამიანური რესურსების შერჩევისა და ზრდა-განვითარების პრიორიტეტები მენეჯმენტის სისტემაში. . ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის შრომათა კრებული.. 2015წ. .

ნ. ჭიკაიძე, ნ.თუშიშვილი. ადამიანური რესურსების შიდა აუდიტის როლი ფირმის ადამიანური რესურსებისგამოყენების ეფექტიანობის შეფასებაში. ჟ.,,სეუ და მეცნიერება''. 2016წ. N5,(5) გვ.85.

ზ. ქოიავა, ქ. მეფარიშვილი. ადამიანური ურთიერთობებისა და მართვის ბიჰევიორისტული სკოლების როლი 21-ე საუკუნის მენეჯმენტში. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2012წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" #4 (24) ტომი II გვ. 27- 49.

გ. ტალახაძე, ს.პავლიაშვილი. ადამიანური ფაქტორის როლი სოციალურ-ეკონომიკურ პროცესებში და მისი განვითარების ფაქტორები. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ეკონომიკა", სტუ-ს გამომცემლობა . 2011წ. #5-6,10.

მ. შონია. ადამიანური ყოველმხრიობა, მთლიანობა და ჰარმონიულობა ურთიერთკავშირში. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟ.„მოამბის“ დამატება, შრომები. 2008წ. 11, გვ. 221-223.

ა. ბურჯალიანი. ადამიანური ყოფიერება და ტრანსცენდენტურის პრობლემა.2008წ.. კრ.ადამიანი ,ფილოსოფია,კულტურა.თბ.2008. 2008წ. .

ო. გაბედავა, ა.ვ. ცინცაძე. ადაპტური იდენტიფიკატორის სტრუქტურა კვაზიპოტიმალური მართვის სქემაში. ავტომატიზებული მართვის სისტემების დაპროექტება და ექსპლუატაცია, სპი-ს შრომები . 1989წ. №4 (346), 92-94 გვ;.

ო. ლაბაძე. ადაპტური მავალებელის და პირველადი გარდამქმნელის აგების პრინციპები.. საქართველოს მეცნ. აკად. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2002წ. #6 გვ. 96-98. .

ო. გაბედავა. ადაპტური მოდელირება სრული იდენტიფიკაციის ამოცანაში. სტუ, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2006წ. №1, ISSN 1512-3979. 88-90 გვ;.

ვ. ხითარიშვილი, გ. ვარშალომიძე, მ. ასათიანი. ადგეზიისა და ხახუნის ძალების გავლენა საბურღი იარაღის მოძრაობაზე. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2007წ. #21, გვ. 70–79.

თ. ცინცაძე, ნ.ა. ბეგალიშვილი, ნ.ნ. ბეგალიშვილი, ნ. ცინცაძე. ადგილობრივ კლიმატზე ჯვრის, ხუდონისა დანენსკრას წყალსაცავთა კასკადის კუმულაციური ზემოქმედების შეფასება. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2012წ. .

ვ. ზეიკიძე. ადგილობრივ მმართველობათა ბიუჯეტის ხარჯების ეფექტურობის ამაღლების მიმართულებები. საქართველოს რეგიონებში მეწარმეობის განვითარების ხელსეწყობის მიმართულებები. კონფერენციის მოხსენებათა კრებული. - ბათუმი- თბილისი. . 2002წ. კონფერენციის მოხსენებათა კრებული. - ბათუმი- თბილისი. 2002, გვ. 209-216..

მ. ვანიშვილი, ზეიკიძე ვაჟა. ადგილობრივ მმართველობათა ბიუჯეტის ხარჯების ეფექტურობის ამაღლების მიმართულებები. საქართველოს რეგიონებში მეწარმეობის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიმართულებები: კონცეფცია, სტრატეგია, მიმართულებები, გარემო. 2002წ. გვ. 209-216.

მ. ჯავახიშვილი. ადგილობრივ ნედლეულზე დამზადებული ბგერამშთანთქმელი ნაკეთობების, სილიკომაგნიუმის წიდების თვისებების კვლევა. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2012წ. №1(24).

თ. შარაშენიზე, ვ. ლორთქიფანიძე, გ. ფურცელაძე. ადგილობრივ ნედლეულის ბაზაზე ეფექტური წყალშემცველი ფეთქებადი ნივთიერების დამზადების შესაძლებლობის კვლევა. ”სამთო ჟურნალი”. 2006წ. 1-2(16-17).

შ. ბაქანიძე, ლ. სამხარაძე, ვ. პირმისაშვილი. ადგილობრივ შემავსებლიანი მსუბუქი ბეტონებით შესრულებული მრავალსრიანი შემომფარგლავი კედლების თბოტექნიკური გაანგარიშება. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2012წ. #2(25), გვ.5.

ნ. ცანავა. ადგილობრივი ბიუჯეტის დაგეგმვისა და მართვის პრობლემები. სამეცნიერო ჟურნალი "ხელისუფლება და საზოგადოება". 2011წ. N1(17), .

თ. ჭეიშვილი, ზ. ჯავაშვილი. ადგილობრივი ბუნებრივი ქანების გამოყენებით ფოროვანი მასალების მიღება და შესწავლა. სტუ-ს შრომები.. 2015წ. №4(498), გვ.37-41.

თ. ბეჟოშვილი. ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში საზოგადოების ჩართულობის სამართლებრივი მექანიზმების კრიტიკული ანალიზი. სეუ- საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი. 2015წ. .

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ნინო, კვირიკეიშვილი ედიშერ. ადგილობრივი თვითმმართველობის ეკონომიკური საფუძვლების სტრუქტურის ფორმირების თავისებურებანი. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. #6, გვ.58-63.