სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

М. Капанадзе, ა.სარუხანიშვილი, ე.მაცაბერიძე, მ,მშვილდაძე. Степень точности значении Cp,298 и G0f,Tполученных расчетом по методу Н.А.Ландия. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. N 3, 3 გვ..

Е. Мацаберидзе, Саруханишвили А.В., Гугешидзе М.К., Капанадзе М.К.. Степень точности значении Ср298 иΔПft,полученных по расчетам по методу Н.А.Ландиа.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2008წ. ტ.8,,№3,გვ.275-277 ISSN1512-0686.

М. Гугешидзе, А Саруханишвили, Д Еристави. Степень точности значений Ср,298 и ΔG0f,T получен¬ных расчётом по методу Н. А. Ландиа . Химический журнал Грузий. 2008წ. ISSN 1512-0686 Том 8 N3 ст 275-277.

Т. Бондаренко. Стереотип и манипуляция в СМИ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, განათლება . 0წ. 2(11), 2014 c. 43-45.

ზ. გურამიშვილი. Стилистическая правка текста. საქართველოს საგანმანათელბო მეცნიერებათა აკადემია. ჟურნალი "ვესტნიკის" დამატება. 2006წ. შრომები 8, გვ.56–60.

ზ. გურამიშვილი. Стилистическое использование форм имен прилагательных. საქართველოს საგანმანათლებლო მეცნიერებათა აკადემია, ჟურნალი "ვესტნიკის" დამატება. 2007წ. შრომები 9, გვ.71–76.

С. Хуцишвили, 5. Кондратьев В.В, Курмагалиев А.М., Хиджакадзе А.Г. Стимуларование в организационных системах с несколькими контурами управления.. Тбилиси: Мецниереба. 1987წ. В. кн: «Анализ и синтез распределенных систем.» .

В. Абаишвили, З. Читидзе, З. Баламщарашвили. Стойкость дисковых пил при распиловке плит из МДФ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" . 2007წ. #4(7) გვ. 17-20 ISSN 1512-3936.

В. Абаишвили, З. Читидзе, З. Баламщарашвили. Стойкость дисковых пил при распиловке плит из МДФ. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2007წ. # 2 (5) გვ. 26-30.

З. Сабашвили, Д. , ი. ბერიკიშვილი. Стойкость против пористости при наплавке опытной порошковой проволокой. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2007წ. N1 გვ. 7-11.

მ. ბაბუციძე. Стойкость против пористости при наплавке опытной порошковой проволокой. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2007წ. N1, 7-10.

Д. Тавхелидзе, Г. Дадианидзе, И. Берикишвили. Стойкость против пористости при наплавке опытной порошковой проволокой. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჯურნალი. 2007წ. N1, გვ.7-10.

К. კვინიხიძე. Стохастические модели точечных мутаций в первичной структуре нуклеиновых кислот и белков. saqarTvelos mecnierebaTa akademiis a.eliaSvilis sax. marTvis sistemebis institutis SromaTa krebuli, Tbilisi,.. 1999წ. (189-191).

მ. კელენჯერიძე. СТРАНА ЛИДЕР В ЗАКАВКАЗИИ ПО ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯМ. სტუ ჟურნალი ECONOMICS - 2016 წლის № 1-2. 2016წ. 016 წლის № 1-2. გვ 185 - 190.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, Е. Карпиков . Стратегии управления денежно-кредитной ролитикой. Ж. Экономика. 2005წ. № 7-8.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, Е. Карпиков. Стратегии управления денежно-кредитной ролитикой. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2005წ. № 7-8.

მ. შარიქაძე, Какабадзе М.В., Кванталиани И.В., Котетишвили Е.В.. Стратиграфическое значение раннемеловых аммонитов Грузии. В кн.: "Атлас раннемеловой фауны Грузии". Труды Геологического инс-та АН Грузии. 2005წ. Нов.сер.вып.120, с.404-435.

შ. კელეპტრიშვილი, И. Кванталиани. Стратиграфическое распространение некоторых готерив-барремских белеьнитид Грузии. . Геологический институт им.А.И.Джанелидзе АН Грузии, Труды, новая серия,. 2004წ. вып.119. 310-315 стр.

Ш. Келептришвили. Стратиграфическое распространение ранне- и среднеюрских белемнитид Грузии и некоторые вопросы биогеографии. Геологический институт им.А.И.Джанелидзе АН Грузии, Труды, новая серия,. 2004წ. вып.119. 228-237стр.

მ. შარიქაძე, Кванталиани И.В., Цирекидзе Л.Р.. Стратиграфия нижнемеловых отложений Грузии. Аптский ярус. В кн.: "Атлас раннемеловой фауны Грузии". Труды Геологического инс-та АН Грузии. 2005წ. Нов.сер.вып.120, 34-40; 55-65 с..