სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

В. Абаишвили, З. Читидзе, З. Баламщарашвили. Стойкость дисковых пил при распиловке плит из МДФ. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2007წ. # 2 (5) გვ. 26-30.

З. Сабашвили, Д. , ი. ბერიკიშვილი. Стойкость против пористости при наплавке опытной порошковой проволокой. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2007წ. N1 გვ. 7-11.

მ. ბაბუციძე. Стойкость против пористости при наплавке опытной порошковой проволокой. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2007წ. N1, 7-10.

Д. Тавхелидзе, Г. Дадианидзе, И. Берикишвили. Стойкость против пористости при наплавке опытной порошковой проволокой. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჯურნალი. 2007წ. N1, გვ.7-10.

К. კვინიხიძე. Стохастические модели точечных мутаций в первичной структуре нуклеиновых кислот и белков. saqarTvelos mecnierebaTa akademiis a.eliaSvilis sax. marTvis sistemebis institutis SromaTa krebuli, Tbilisi,.. 1999წ. (189-191).

მ. კელენჯერიძე. СТРАНА ЛИДЕР В ЗАКАВКАЗИИ ПО ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯМ. სტუ ჟურნალი ECONOMICS - 2016 წლის № 1-2. 2016წ. 016 წლის № 1-2. გვ 185 - 190.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, Е. Карпиков . Стратегии управления денежно-кредитной ролитикой. Ж. Экономика. 2005წ. № 7-8.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, Е. Карпиков. Стратегии управления денежно-кредитной ролитикой. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2005წ. № 7-8.

მ. შარიქაძე, Какабадзе М.В., Кванталиани И.В., Котетишвили Е.В.. Стратиграфическое значение раннемеловых аммонитов Грузии. В кн.: "Атлас раннемеловой фауны Грузии". Труды Геологического инс-та АН Грузии. 2005წ. Нов.сер.вып.120, с.404-435.

შ. კელეპტრიშვილი, И. Кванталиани. Стратиграфическое распространение некоторых готерив-барремских белеьнитид Грузии. . Геологический институт им.А.И.Джанелидзе АН Грузии, Труды, новая серия,. 2004წ. вып.119. 310-315 стр.

Ш. Келептришвили. Стратиграфическое распространение ранне- и среднеюрских белемнитид Грузии и некоторые вопросы биогеографии. Геологический институт им.А.И.Джанелидзе АН Грузии, Труды, новая серия,. 2004წ. вып.119. 228-237стр.

მ. შარიქაძე, Кванталиани И.В., Цирекидзе Л.Р.. Стратиграфия нижнемеловых отложений Грузии. Аптский ярус. В кн.: "Атлас раннемеловой фауны Грузии". Труды Геологического инс-та АН Грузии. 2005წ. Нов.сер.вып.120, 34-40; 55-65 с..

С. Хуцишвили, А Джавахадзе Г, Горгидзе Д, Бурджанадзе В. Страхование в корпоративных структурах . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინფორმაციულ ტექნოლოგიათა მართვაში" მოხსენებათა კრებული.

А Джавахадзе Г, Горгидзе Д, Бурджанадзе В. Страхование в корпоративных структурах . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში" მოხსენებათა კრებული.

გ. ყიფიანი, Кекелия Г.В. , Шавлакадзе Н.Н. Г.О. , Кобиашвили Ф.Г.. Строгий расчёт четырёхпортового волнового сочленения. Georgian Ingineering News, №1, 2002. –c.45-52. (ISSN 1512-0287). 2002წ. №1, –c.45-52. (ISSN 1512-0287).

გ. ცინცაძე, М.Г. Цинцадзе, Л.Б. Деметрадзе, Т.И. Цивцивадзе. Строение и комплексо-обра¬зющая способ¬ность моле¬кулы орто¬ги¬дро-ксибензоил¬гидра¬зида. Химический журнал Грузии, №4(4), C. 320-321 . 2004წ. №4(4), C. 320-321 .

Т. Мебуке. Строение романа и система прозаических жанров. . Академия образовательных наук Грузии. Грузинский технический университет. Приложение к журналу «Вестник» Академии образовательных наук Грузии. . 2007წ. Труды, 10. Тбилиси, 2007. с. 187-195.

ა. ნადირაძე, გ. ბუტიკაშვილი. Строительство бетонных ав-томобильных дорог в Грузии. Журнал «Транспорт», № 3-4, Тбилиси, 2012. 2012წ. .

Г. Нарешелашвили. Структкура семиотической системы принятия решения. Сборник статей"Автоматизированные системы управления"Из-во "Сабчота Сакартвело",Тбилиси. 1981წ. .

Р. Чоговадзе, О.Чигвинадзе. Структура ассоциативного параллельного процессора с расширенными внутримодульными функциями. Труды ГПИ, Тбилиси. 1975წ. № 8 (181)..