სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Л. Чхартишвили, Г. В. Цагарейшвили. Тепловое переключение тока в бета-ромбоэдрическом боре. Сообщ. АН ГССР. 1987წ. 126, 2, 305-308.

З. Сабашвили, Д. , З. Мчедлишвили. Тепловой баланс плазменной обработки материалов в среде водяного пара. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2013წ. V2 (488). გვ.44-48.

И. Аманаташвили, null, . Сакварелидзе Е.А., Аманаташвили Я.Т, Месхия В.Ш. Тепловой режим Коры восточной части акватории Черного моря и прилегающей территории. Труды института геофизики. 2010წ. Т. LXII.,ст.27-30..

И. Аманаташвили, . Сакварелидзе Е.А., Месхия В.Ш. Тепловой режим Коры восточной части акватории Черного моря и прилегающей территории. Труды института геофизики. 2010წ. Т. LXII.,ст.27-30..

ი. ღარიბაშვილი, გ.ხახუტაშვილი, მ.ჯავახიშვილი. Тепломасооперенос в легких бетонах на пористых заполнителях в процессе тепловой оброботки завершение.. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2009წ. №2(13).

Т. Маграквелидзе, Н. Банцадзе, Х. Ломидзе. Теплоотдача гладкой и шероховатой кольцеобразных труб при кипении в большом объеме в условиях перемешивания кипящей жидкости . Институт систем управления им. А.И.Елиашвил Сборник трудов. 2007წ. Тбилиси, N11, с. 122-125.

Т. Маграквелидзе, Х. Ломидзе. Теплоотдача к турбулентному потоку в гладкой трубе . Институт системы управления им. А.И.Елиашвил Сборник трудов. . 2005წ. Тбилиси, с.102-105.

ლ. იტრიაშვილი, Иремашвили И. Р., Хосрошвили Е. З., Натрошвили Г. Т.. Теплофизические свойства каолинитовых и бентонитовых глин.. . 2017წ. Сб.трудов института водного хозяйства им. Ц. Мирцхулава Грузинского технического Университета. № 72.2017 г..

თ. ბუჩუკური, Б.Г.Гогичаишвили. Теплофизический и диференциальный анализ барисодержащих шихт. Материаловедения и сварка. 2004წ. №1.

ბ. გოგიჩაშვილი, Б.Г.Гогичаишвили, Г.А.Ломтатидзе, Т.И.Бучукури, Н.Сванидзе. Теплофизический и дифференциально- термический анализ барийсодержаших шихт. Сб. докл. IX Международной научнотехнической конференции `Проблемы сварки и смежных технологий~ Тбилиси,2004. 2004წ. .

ბ. გოგიჩაშვილი, Б.Г.Гогичаишвили, Г. А. Ломтатидзе, Т.Бучукури, НюСванидзе. Теплофизический и дифференциально- термический анализ барийсодержаших шихт. Сб. докл. IX Международной научнотехнической конференции `Проблемы сварки и смежных технологий~ Тбилиси,2004. 2004წ. 65-73ст.

Н. Зауташвили. Термальные воды Аджара-Триалетской рифтовой зоны. Мецниереба Тр. Сектор ГИГ АН Грузии, Тбилиси. 1988წ. №10, ст. 54-60 .

ბ. მაისურაძე, Мчедлидзе Т. Я, Джапаридзе Б. С, ზ.სიმონგულაშვილი. Термографическое исследование Чиатурских марганцевых концентратов с различным содержанием марганца и кремнезема. Труды ГТУ, . 2006წ. N3 (461), 83-86.

ზ. ბარდაჩიძე, ლ. გვასალია, მ. მჭედლიშვილი. Термодинамика процесса очистки природных газов от сераорганических соединении. Известия Академии наук Грузии. 2000წ. 26 N1-2, 180-184, 2 გვ..

А. Саруханишвили. Термодинамическая оценка взаимодействия ряда водосодержащих алюмосиликатов с Na2CO3. Georgian Engineering News. 2005წ. №3, p.158-161.

Д. Эристави, Гугешидзе М.К., Гогишвили А.Р., Саруханишвили А.В.. Термодинамическая оценка возможности взаимодействия отвальных шлаков РМЗ с окружающей средой. Химический Журнал Грузий. 2009წ. ISSN 1512-0686 №1, т.9, с.90-92. .

М. Гугешидзе, Д Еристави, А Гогишвили. Термодинамическая оценка возможности взаимодействия отвальных шлаков РМЗ с окружающей средой. . Химичееский журнал Грузии. 2009წ. ISSN 1512-0686 том 9 N 1 ст 90-92.

მ. მშვილდაძე, Т.Чеишвили. Термодинамическая оценка устойчивости ряда соедиенений системы R2O-MnO-B2O3. Керамика. 2004წ. №1, 3 ст..

З. Богвелишвили, Верещака В.А.. Термодинамические предпосылки работы автомобильных пневморессор. Научные труды ГПИ им.В.И. Ленина «Расчет и конструирование деталей машин», Тбилиси . 1980წ. №3(224), с.15-17.

Д. Эристави, А.В. Саруханишвили, А.Р Гогишвили, М.К. Гугешидзе. Термодинамический анализ взаимодействий в системе “BCl3 – CH4. Известия национальной академии наук Грузии,серия химическая. 2014წ. ISSN -0132-6074,№ 2-3, т.40, Тбилиси, с.160-164. .