სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ბ. მაისურაძე, Мчедлидзе Т. Я, Джапаридзе Б. С, ზ.სიმონგულაშვილი. Термографическое исследование Чиатурских марганцевых концентратов с различным содержанием марганца и кремнезема. Труды ГТУ, . 2006წ. N3 (461), 83-86.

ზ. ბარდაჩიძე, ლ. გვასალია, მ. მჭედლიშვილი. Термодинамика процесса очистки природных газов от сераорганических соединении. Известия Академии наук Грузии. 2000წ. 26 N1-2, 180-184, 2 გვ..

А. Саруханишвили. Термодинамическая оценка взаимодействия ряда водосодержащих алюмосиликатов с Na2CO3. Georgian Engineering News. 2005წ. №3, p.158-161.

Д. Эристави, Гугешидзе М.К., Гогишвили А.Р., Саруханишвили А.В.. Термодинамическая оценка возможности взаимодействия отвальных шлаков РМЗ с окружающей средой. Химический Журнал Грузий. 2009წ. ISSN 1512-0686 №1, т.9, с.90-92. .

М. Гугешидзе, Д Еристави, А Гогишвили. Термодинамическая оценка возможности взаимодействия отвальных шлаков РМЗ с окружающей средой. . Химичееский журнал Грузии. 2009წ. ISSN 1512-0686 том 9 N 1 ст 90-92.

მ. მშვილდაძე, Т.Чеишвили. Термодинамическая оценка устойчивости ряда соедиенений системы R2O-MnO-B2O3. Керамика. 2004წ. №1, 3 ст..

З. Богвелишвили, Верещака В.А.. Термодинамические предпосылки работы автомобильных пневморессор. Научные труды ГПИ им.В.И. Ленина «Расчет и конструирование деталей машин», Тбилиси . 1980წ. №3(224), с.15-17.

Д. Эристави, А.В. Саруханишвили, А.Р Гогишвили, М.К. Гугешидзе. Термодинамический анализ взаимодействий в системе “BCl3 – CH4. Известия национальной академии наук Грузии,серия химическая. 2014წ. ISSN -0132-6074,№ 2-3, т.40, Тбилиси, с.160-164. .

Д. Эристави, А.Р. Гогишвили, Н.А. Куциава, М.О. Дгебуадзе. Термодинамический анализ взаймодействия в системе трихлорид бора-водород. Химический Журнал Грузий. 2006წ. ISSN1512-0686№3, т.6, 2006, с.304-306. .

ნ. კუციავა, Эристави Д.В., Гогишвили А.Р., Дгебуадзе М.О. Термодинамический анализ взаймодействия в системе трихлорид бораводород . Химический журнал Грузии. № 3. т.6 . 2006წ. c. 304-306.

Д. Эристави, Гогишвили А.Р.,, Саруханишвили А.В.,, Бибилури Н.Ш.. Термодинамический анализ ряда композиций гетерогенной системы “ Si – O – N – C ”.. Химический Журнал Грузий. 2007წ. ISSN 1512-0686 №1, т.7, 2007, с.57 - 59. .

Д. Эристави, Гогишвили А.Р., Саруханишвили А.В., Бибилури Н.Ш., Куциава Н.А.. Термодинамический анализ ряда композиций гетерогенной системы “ B–O–N–C”. . Известия национальной академии наук Грузии,серия химическая . 2010წ. ISSN - 0132-6074, № 1, т.36, Тбилиси 2010,с.53 - 57. .

ნ. კუციავა, Эристави Д.В., Гогишвили А.Р., Саруханишвили А.В., Бибилури Н.Ш. Термодинамический анализ ряда композиций гетерогенной системы “B-O-N-C” . Известия национальной академии наук Грузии, серия химическая № 1, т. 36, Тбилиси . 2010წ. с. 53-57.

Д. Эристави, А.Р. Гогишвили, Н.А. Куциава, М.О. Дгебуадзе. Термодинамическое исследования получения конденсированного карбида бора методом восстановления галогенных соединений бора метаном . Химический Журнал Грузий. 2006წ. ISBN №3, т.6, , с.307-309. .

ნ. კუციავა, Эристави Д.В., Гогишвили А.Р., Дгебуадзе М.О. Термодинамическое исследования получения конденсированного карбида бора методом восстановления галогенных соединений бора метаном . Химический журнал Грузии. № 3. т.6. 2006წ. c.307-309.

მ. სირაძე, И. Бердзенишвили . Термодинамическое моделирование поведения алюминия в растворе. Химический журнал Грузии . 2014წ. 14 (1), с. 94-96 .

И. Бердзенишвили, Н.Дж. Рачвелишвили, М.Г. Сирадзе. Термодинамическое моделирование поведения алюминия в растворе. Химический журнал Грузии. 2014წ. 14(1), - с. 94-96.

Н. Рачвелишвили. Термодинамическое моделирование поведения алюминия в растворе.. saqarTvelos qimiuri Jurnali, . 2014წ. tomi 14, #1, 94-96 gv. ISSN 1512-0686.

Ц. Зурабишвили, Г. Чилая, С. Тавзарашвили, К. Д. Винокур, Э. Я. Вашакидзе, К.Г.Джапаридзе, Г.Ш. Челидзе, Л.В. Чхиквишвили, З.М. Элашвили. Термоиндикаторные полимерные пленки, содержащие немато-хиральную жидкокристаллическую смесь. Известия. АН ГССР, серия сер. хим. 1989წ. т. 15, №2, с. 154-156 .

Д. Бибилеишвили, Н. Ормоцадзе, М. Месхишвили. Термостойкая композиция на основе полинафтоиленбензимидазолов . ჟურნალი "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი". 2016წ. №2 (vo78), გვ.95-97.