სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ირემაშვილი, Езугбая З.А., Итриашвили Л.А., null. Технология устройства зеленых покрытий для условий . სტუ-ს ც, მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნ. შრომათა კრებული. 0წ. #71, გვ.7.

Б. Маисурадзе, Симонгулашвили З.А Джапаридзе Б.С. Суладзе В.Ш. Микеладзе М.Ш.. Технология утилизации марганецсодержащих отходов ферросплавного производства. Проблемы сварки, металургии и родственных технологий. Сборник трудов ХI мехдународной научно-технической конференции. Тбилиси . 2006წ. Ст 102-110.

П. Явич. Техологические и биофармацевтические исследования танидосодержащих мягких лекарственных форм. South Caucasian Dermatology and Venerology, . 2008წ. №1, 40-43 .

თ. სინჯიაშვილი. Типы минимальных смыслових единиц в англиском языке. საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტი ,,განათლება". 2012წ. №1(4) გვ.4.

თ. ხოხობაშვილი. Типы погребения и погребальный обряд в античной Грузии. კავკასიის არქეოლოგია IV და ეთნოლოგია III. 2002წ. გვ. 159-160.

Т. Цомаиа. типы фразеологизмов с точки зрения семантической устойчивости (слитности) их компонентов. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. #3 გვ. 110-113.

ლ. იტრიაშვილი, Езугбая З. А., Иремашвили И. Р.. Тнхнология устройства зеленой кровли для плоских перекрытий г. Тбилиси.. Сб. трудов института водного хозяйства им. Ц. Мирцхулава Грузинского технического Университета. № 71ю. 2016წ. .

ო. ისაკის ძე მიქაძე, Э.Р.Кутелия, Б.П.Булия, А.Н.Ракицкий. Тонкая структура диффузионных барьеров на малолегированном хроме. Сообщ. АН ГССР. 142№2. 1992წ. 142,№2.

И. Бердзенишвили, М.Г. Сирадзе, Н.С. Непаридзе, В.Б.,Твалиашвили, О.Ш. Диогидзе. Тонкослойная жидкостная хроматография фосфолипидов. Известия НАH Грузии, серия химическая. 2016წ. том 42, № 2, - с. 156-159.

დ. ფრიდონაშვილი. Топливная экономичность городского автобуса . Н/Т журнал «Транспорт» Тбилиси, №1-2,. 2009წ. №1-2, .

ო. ვერულავა, მ.პაპუნაშვილი. Топологический анализ цветных штриховых изображений с применением ЦВМ. Труди ГПИ «Цифровое кодирование и коммутация сигналов изображений №6(318), Тбилиси. 0წ. 4 გვერდი.

Т. Мегрелишвили. Тоталитаризм сквозь призму остранения: мифологизация русского сознания как черта времени в эмигрантском мемуарном тексте «первой волны» . „ტოტალიტარიზმი და ლიტერატურული დისკურსი“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებული. . 2010წ. თბილისი, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა. გვ. 119-119..

ტ. მეგრელიშვილი. Тоталитаризм сквозь призму остранения: мифологизация русского сознания как черта времени в эмигрантском мемуарном тексте «первой волны» . საქართველოს შოთა რუსთაველის ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2009წ. გ. 118-132.

И. Хомерики. Точность электронного преобразователя мощности с цифровой обработкой сигналов. Грузинский политехнический институт. Научные труды № 3 (345). Тбилиси. 1989წ. .

ტ. მეგრელიშვილი. Традиции в жанре мемуарной литературы. "სწავლების აქტუალური პრობლემები"/ სამეცნიერო ნაშრომების კრებული. თბილისი. თსუ-ს გამომცემლობა. . 1999წ. გ.72-75.

. Традиционные религиозные институты в культуре народов (Некоторые аспекты научных статьей сборника "Общество, религия,государство"). "ანალები", ისტორიის, ეთნოლოგიის, რელიგიის შესწავლისა და პროპაგანდის სამეცნიერო ცენტრი. 2014წ. N 10, 560-570.

З. Баиашвили, Деканосидзе Е.Н. и др.. Транслятор с языка ИНФОЛ. . Выч. матем. и прогр.Труды Института Выч. матем. АН ГССР, ХХYIII:1. Тбилиси, Мецниереба, . 1988წ. 11 стр..

თ. ჭანტურია, и. маисурадзе. транспортировка и укрупненная сборка трехшарных шпренгельних ферм рокрытия. строительство научно- технический журнал. 2007წ. ISSN / 1512-3936.

თ. ჭანტურია, и .маисурадзе. транспортировка и укрупнення сборка трехшарних шпренгелных ферм покрытия. научно техничуский журнал "строительство" . 2007წ. №2.

ვ. თევზაძე. Трасека – двигатель экономики. Интервью с корр-ом газеты. Газета «Свободная Грузия».. 2002წ. №80 .