სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26253 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. იტრიაშვილი, Езугбая З. А., Иремашвили И. Р.. Тнхнология устройства зеленой кровли для плоских перекрытий г. Тбилиси.. Сб. трудов института водного хозяйства им. Ц. Мирцхулава Грузинского технического Университета. № 71ю. 2016წ. .

ო. ისაკის ძე მიქაძე, Э.Р.Кутелия, Б.П.Булия, А.Н.Ракицкий. Тонкая структура диффузионных барьеров на малолегированном хроме. Сообщ. АН ГССР. 142№2. 1992წ. 142,№2.

И. Бердзенишвили, М.Г. Сирадзе, Н.С. Непаридзе, В.Б.,Твалиашвили, О.Ш. Диогидзе. Тонкослойная жидкостная хроматография фосфолипидов. Известия НАH Грузии, серия химическая. 2016წ. том 42, № 2, - с. 156-159.

დ. ფრიდონაშვილი. Топливная экономичность городского автобуса . Н/Т журнал «Транспорт» Тбилиси, №1-2,. 2009წ. №1-2, .

ო. ვერულავა, მ.პაპუნაშვილი. Топологический анализ цветных штриховых изображений с применением ЦВМ. Труди ГПИ «Цифровое кодирование и коммутация сигналов изображений №6(318), Тбилиси. 0წ. 4 გვერდი.

Т. Мегрелишвили. Тоталитаризм сквозь призму остранения: мифологизация русского сознания как черта времени в эмигрантском мемуарном тексте «первой волны» . „ტოტალიტარიზმი და ლიტერატურული დისკურსი“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებული. . 2010წ. თბილისი, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა. გვ. 119-119..

ტ. მეგრელიშვილი. Тоталитаризм сквозь призму остранения: мифологизация русского сознания как черта времени в эмигрантском мемуарном тексте «первой волны» . საქართველოს შოთა რუსთაველის ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2009წ. გ. 118-132.

И. Хомерики. Точность электронного преобразователя мощности с цифровой обработкой сигналов. Грузинский политехнический институт. Научные труды № 3 (345). Тбилиси. 1989წ. .

ტ. მეგრელიშვილი. Традиции в жанре мемуарной литературы. "სწავლების აქტუალური პრობლემები"/ სამეცნიერო ნაშრომების კრებული. თბილისი. თსუ-ს გამომცემლობა. . 1999წ. გ.72-75.

. Традиционные религиозные институты в культуре народов (Некоторые аспекты научных статьей сборника "Общество, религия,государство"). "ანალები", ისტორიის, ეთნოლოგიის, რელიგიის შესწავლისა და პროპაგანდის სამეცნიერო ცენტრი. 2014წ. N 10, 560-570.

З. Баиашвили, Деканосидзе Е.Н. и др.. Транслятор с языка ИНФОЛ. . Выч. матем. и прогр.Труды Института Выч. матем. АН ГССР, ХХYIII:1. Тбилиси, Мецниереба, . 1988წ. 11 стр..

თ. ჭანტურია, и. маисурадзе. транспортировка и укрупненная сборка трехшарных шпренгельних ферм рокрытия. строительство научно- технический журнал. 2007წ. ISSN / 1512-3936.

თ. ჭანტურია, и .маисурадзе. транспортировка и укрупнення сборка трехшарних шпренгелных ферм покрытия. научно техничуский журнал "строительство" . 2007წ. №2.

ვ. თევზაძე. Трасека – двигатель экономики. Интервью с корр-ом газеты. Газета «Свободная Грузия».. 2002წ. №80 .

თ. ურუშაძე, Глигвашвили, Тео Урушадзе. Тренды экологических исследований (сообщение первое). აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2005წ. №32, ст. 138-141.

Ш. Зазашвили. Третья и четвертая граничные задачи стационарных колебаний плоской моментной теории упругости. Сообщ. АН ГССР, . 1975წ. 80, № 1, 61-64.

И. Бежуашвили. Трехмерные граничные задачи эластотермодиффузии Докл.Ин-та Прикладной математики . Докл.Ин-та Прикладной математики ТГУ. 1989წ. 4.№2. 41-44.

Р. Чоговадзе. Трехмерный ассоциативный параллельный процессор . Сб. Вопросы кибернетики. Академия наук СССР. Научный совет по комплексной проблеме «Кибернетика». Москва, 1973. 1973წ. .

ო. ლაბაძე, პ. სტავრიანიდი. ТРЁХПОЗИЦИОННЫЙ БЕЗКОНТАКНЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2014წ. #18, გვ. 167-170.

М. Церцвадзе, О. Лабадзе, П. Ставрианиди. Трехпозиционный безконтактный динамический индикатор.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები . 2014წ. .