სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Р. Имедадзе, А. Цакадзе. Упрощенный способ статического расчета комбинированных ферм. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ''მშენებლობა" . 2006წ. #1.

ა. წაქაძე. Упрощенный способ статического расчета комбинированных ферм. Научно-технически журнал "Строительство". 2006წ. №1(37), ст. 22-27.

დ. გორგიძე, Н.Г. Хомасуридзе, Г.С. Джавахадзе, В.О. Бурджанадзе. Упругое равновесие толстой составной плиты. Georgian Engineering News . 2004წ. №1,.

მ. სადუნიშვილი, М. Тевзадзе, С.Х. Фиралишвили, Д. Папава, Т. Папава. Уравнение связи отметок четы-рех точек, движущихся какщ од-ноцелое. Журнал Исвестя выс-ших учебних завевений, "Геодезя и аерофотосьемка" . 2013წ. №6, გვ. 43-50.

ნ. თურქია, ვ. ბანცაძე, ახალაძე ვახტანგი. Уравнения связывающие аварийные токи при одновременных симметричных и несимметричных коротких замыканях в произвольных узлах электрических систем. ". 2010წ. "ენერგია", ენერგია, თბილისი, N 3(55), გვ.27-36, 2010. Електронный журнал EOL, Выпуск 4, 2011.

И. Бердзенишвили, К.Н. Камкамидзе, Д.Л. Кикнадзе. Усиление энергоинфраструктуры – условие устойчивого развитиярегиона. Transactions. Georgian Technical University. AUTOMATED CON-TROL SYSTEMS. 2012წ. № 1(12), p 171-175.

О. Намичейшвили, Дж. Гугушвили . Ускоренные испытания на надежность методом непрерывного нагружения. Сообщения АН ГССР, т.61, №1. 1971წ. С.45-48.

И. Нахуцришвили. Условие наличия максимумов на кинетических зависимостях окалинообразования. Известия НАН Грузии, сер.хим.. 2005წ. т.31, 3-4, 65-67.

დ. ფრიდონაშვილი. Условия эксплуатации и режимы работы городских автобусов . Н/Т журнал «Транспорт» Тбилиси . 2009წ. №1-2. .

В. Майсурадзе, М. Салуквадзе. Условия экстремальности в задачах нескалярной оптимизации с многозначными отображениями. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. №14,გვ.17-35.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე. Усовершенствование некоторых узлов теплонасосных систем теплохладоснабжения . Институт систем Управления АН Грузии. Тбилиси. 2002წ. Сб. трудов, №6.с.89-93 .

Д. Кохреидзе. Установившийся режимы работы вентильного двигателяпостоянного тока. Тбилиси, ГТУ, 621.313 13.54 СD-3755. 2017წ. გვ. 53.

М. Швангирадзе, Т.З.Геркеули. Установка армирования газовых баллонов. . Транспорт и машиностроение. Научно-технический журнал, Тбилиси. 2008წ. №2(10), 6ст..

Геркеули Т.З., Швангирадзе М.Г.. Установка армирования газовых баллонов.. Транспорт и машиностроение № 2(10), ISSN 1512-3537.. 2008წ. .

Н. Абелашвили. Установка виброконтроля и вибродиагностики собранных электродвигателей ВВО-2.. Информац. сообщ. о науч. тех. достижении. № 86-20. серия 55.37.33., 55.01.81.. 1986წ. Тбилиси. 1986. стр.10-12 .

И. Базгадзе, Д. Эристави, Н. Бибилури, Ш. Андгуладзе, Л. Гвердцители. Установка дла получения концентрата коллоидного серебра. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2014წ. თბილისი, ტ 40, №4, ISSN 0132-6074, გვ.339-341.

Н. Абелашвили, Комлык л.м., Мурвалова Л.С., Бериашвили Л.Б.. Установка для оценки уровня вибрации электрических двигателей. . 1985წ. Инфор. сообщ. о научно-технич. достижении. № 84-34, серия 59.33.31. стр. 5-7 .

Комлык л.м., Мурвалова Л.С., Бериашвили Л.Б.. Установка для оценки уровня вибрации электрических двигателей. Инфор. сообщ. о научно-технич. достижении.. 1986წ. № 84-34, серия 59.33.31. стр. 5-7 .

М. Гугешидзе, Д Еристави, Н Бибилури. Установка для получения концентранта коллоидного серебра. Известия АН Грузии, серия химическая. 2014წ. ISSN-0132-6074 Том 40 N 4 ст 339-341.

Е. Мацаберидзе, Эристави Д.В., Бибилури Н.Ш., Андгуладзе Ш.Н., Гвердцители Л.В., Базгадзе И.Г., Гогишвили А.Р., Гугешидзе М.К.. Установка для получения концентрата коллоидного серебра. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე.ქიმიის სერია.. 2014წ. ტომი 40 №4. თბილისი გვ.339-341 ISSN-0132-6074 .