სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე. Усовершенствование некоторых узлов теплонасосных систем теплохладоснабжения . Институт систем Управления АН Грузии. Тбилиси. 2002წ. Сб. трудов, №6.с.89-93 .

Д. Кохреидзе. Установившийся режимы работы вентильного двигателяпостоянного тока. Тбилиси, ГТУ, 621.313 13.54 СD-3755. 2017წ. გვ. 53.

М. Швангирадзе, Т.З.Геркеули. Установка армирования газовых баллонов. . Транспорт и машиностроение. Научно-технический журнал, Тбилиси. 2008წ. №2(10), 6ст..

Геркеули Т.З., Швангирадзе М.Г.. Установка армирования газовых баллонов.. Транспорт и машиностроение № 2(10), ISSN 1512-3537.. 2008წ. .

Н. Абелашвили. Установка виброконтроля и вибродиагностики собранных электродвигателей ВВО-2.. Информац. сообщ. о науч. тех. достижении. № 86-20. серия 55.37.33., 55.01.81.. 1986წ. Тбилиси. 1986. стр.10-12 .

И. Базгадзе, Д. Эристави, Н. Бибилури, Ш. Андгуладзе, Л. Гвердцители. Установка дла получения концентрата коллоидного серебра. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2014წ. თბილისი, ტ 40, №4, ISSN 0132-6074, გვ.339-341.

Н. Абелашвили, Комлык л.м., Мурвалова Л.С., Бериашвили Л.Б.. Установка для оценки уровня вибрации электрических двигателей. . 1985წ. Инфор. сообщ. о научно-технич. достижении. № 84-34, серия 59.33.31. стр. 5-7 .

Комлык л.м., Мурвалова Л.С., Бериашвили Л.Б.. Установка для оценки уровня вибрации электрических двигателей. Инфор. сообщ. о научно-технич. достижении.. 1986წ. № 84-34, серия 59.33.31. стр. 5-7 .

М. Гугешидзе, Д Еристави, Н Бибилури. Установка для получения концентранта коллоидного серебра. Известия АН Грузии, серия химическая. 2014წ. ISSN-0132-6074 Том 40 N 4 ст 339-341.

Е. Мацаберидзе, Эристави Д.В., Бибилури Н.Ш., Андгуладзе Ш.Н., Гвердцители Л.В., Базгадзе И.Г., Гогишвили А.Р., Гугешидзе М.К.. Установка для получения концентрата коллоидного серебра. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე.ქიმიის სერია.. 2014წ. ტომი 40 №4. თბილისი გვ.339-341 ISSN-0132-6074 .

Ш. Андгуладзе, დ.ერისთავი, ნ.ბიბილური, ლ.გვერდწითელი, ი.ბაზღაძე, ა.გოგიშვილი, ე.მაცაბერიძე, მ.გუგეშიძე. Установка для получения концентрата коллоидного серебра. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე ქიმიის სერია. 2014წ. ISSN - 0132 - 6074 ტომი 40, # 4, გვ.339-341.

Л. Гвердцители, დ.ერისთავი, ნ. ბიბილური, შ.ანდღულაძე, ი. ბაზღაზე, ა. გოგიშვილი, ე. მაცაბერიძე, მ. გუგეშიძე. Установка для получения концентрата коллоидного серебра. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე . 2014წ. ქიმიის სერია# 4 ტომი# 40, გვ.339 - 341, თბილისი.

Д. Эристави, Бибилури Н.Ш, Андгуладзе Ш.Н, Гвердцители Л. В., Базгадзе И.Г., Гогишвили А.Р., Мацаберидзе Э.Л., Гугешидзе М.К.. Установка для получения концентрата коллоидного серебра”. . Известия национальной академии наук Грузии,серия химическая . 2014წ. ISSN -0132-6074, № 4, т.40, Тбилиси, сс.339-341. .

ლ. ქადაგიშვილი, Г. Бакурадзе. Установка является энергетической программой управления. Российская академия наук, институт языкознания, журнал Кавказоведение. 2004წ. №6, стр. 231-236.

Швангирадзе, Геркеули. Установление. . 0წ. .

. Установление величины сил сопротивления движению в системе навесок и управления аппаратов чаесборочных и подрезочных машин . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი, . 2007წ. #3, с.3-8.

ნ. მუმლაძე, ო. გელაშვილი, რ. ქირია. установление величины сил сопротивления движению в системе навесок и управления аппаратов чаесборных и подрезочных машин. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 0წ. N3 2007.

К. Квинихидзе, В.Чавчанидзе,М Ханджалашвили. Установление кодового соответствия методом теории решений. Сообщения АН ГССР. 1967წ. , т.45, №3, .

თ. თევზაძე, Ш. Биркадзе, С. Канделаки, Д. Поцхверия. Установление максимальной плотности и оптимальной толщины слоя аллювиальных галечников путем их опытной отсыпки для строительства водосборной плотины Мтквари ГЭС . საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო წყალთამეურნეობის ინსტიტუტი შრომატა კრებული 66. 2011წ. .

დ. ფოცხვერია, Ш. Биркадзе, С. Канделаки. Установление максимальной плотности и оптимальной толщины слоя аллювиальных галечников путем их опытной отсыпки для строительства водосборной плотины Мтквари ГЭС. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო წყალთამეურნეობის ინსტიტუტი შრომატა კრებული 66. 2011წ. .