სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ლორთქიფანიძე, დ. მაისურაძე, ი.ვერბეცკი, თ.ხუციშვილი.. ''აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიის დარაიონება მათი ეკოტურისტული თვალსაზრისით.. ჟურნალი საქართველოს გეოგრაფია. თბილისი 2005 წ.. წ. № 4..

ქ. კვესელავა. ''კომპიუტერული ქარგვის უზრუნველყოფის ტექნოლოგიების ანალიზი და პროექტირების ავტომატიზაციის ეფექტურობის ამაგლების ამოცანები''. ჟურნალი ''საქართველოს საინჟინრო სიახლენი''. 2011წ. # 4. (vol 60) გვ.67-69.

მ. ლორთქიფანიძე, დ.მაისურაძე, ი.ვერბეცკი, თ.ხუციშვილი. ''რელიეფის რეკრეაციული რესურსის დახასიათება ხეობის მათემატიკური მოდელის გამოყენებით.'. ჟურნალი საქართველოს გეოგრაფია. თბილისი 2006 წ.. წ. № 5..

მ. ლორთქიფანიძე, თ.ჯოჯუა. ''ფორიანობის გავლენა ბეტონისა და პოლიმერლეჩობეტონის სიმტკიცეზე.'. ჟურნალი '' ენერგია'', თბილისი 2002 წ.. წ. №4 (24). №2 (22)..

ქ. კვესელავა, მ.ხარათიშვილი, ზ.გასიტაშვილი. ''ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება და საბინაო-კომუნალური სფეროს რეფორმების ამოცნობა''. სტუ-ის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2009წ. № 4 (474) გვ. 81-85 უაკ 62-5.

ე. გელოვანი. 'Scripta manent". სამეცნიერო ჟურნალი,. 2011წ. ISSN 1987-7390; UDK 81-82; გვ.23-28.

დ. ჩუტკერაშვილი, შ.პეტრიაშვილი.. 'დაბინძურების ჯამური მაჩვენებლებით მადნეულის და ჭიათურის სამთამადნო წარმოების ნარჩენების ტოქსიკურობის დადგენა". ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის შრომათა კრებული. 2005წ. XV,გვ.130-139.

დ. ჩუტკერაშვილი, ლ.ცეცვაძე., შ პეტრიაშვილი. 'თიხური ქანების ფორმიების სტადიები და ცვალებადობა საქართველოს შავიზღვისპირეთში'. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2005წ. XV,გვ.119-127.

მ. ფოჩხუა. 'ხიდების ქალაქმაფორმირებელი როლის ანალიზი". მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2001წ. N1(19) გვ.210-214.

ზ. ქვათაძე, ბუკია რ., თოდუა გ., დანელია ქ. (x+a)4+(x+b)4=c სახის განტოლების ნამდვილ და კომპლექსურ ფესვთა ფორმულა. ფიზიკა და მათემატიკა სკოლაში №117, გვ. 54-55. 2001წ. .

გ. თოდუა. (x+a)4+(x+b)4=c სახის განტოლების ნამდვილ და კომპლექსურ ფესვთა ფორმულები . ფიზიკა და მათემატიკა სკოლაში. 2001წ. # 117, 54-55. .

მ. მეცხვარიშვილი, ი. კალანდაძე, მ. ბერიძე, ნ. ჯოხაძე. (_^151)Eu -ის ზოგიერთი -გადასვლის შინაგანი კონვერსიის ელექტრონების (შკე-ის) სპექტრის გამოკვლევა. სტუ შრომები. 2015წ. #3 (2015) გვ. 217.

Н. Мачарашвили, С. Топурия. (С, a) суммируемость в Lp(S3) и почти всюду рядов Фурье по обобщен-ным сферическим функ-цияa. Труды ГТУ. 1997წ. № 2(413).

A. Bejanishvili. +About labour protection in Georgia. სამთო ჟურნალი №1 (34) . 2015წ. .

ა. ბეჟანიშვილი, ნ.ბოჭორიშვილი, ა.გრძელიძე. +აზბესტის და აზბესტის შემცვლელი მასალების გამოყენებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი პრობლემის შესახებ ვ. სამთო ჟურნალი №1 (28), . 2012წ. .

ა. ბეჟანიშვილი, მ.შილაკაძე. +ატრაქციონების კონსტრუირების, მონტაჟის და ექსპლუატაციის საკითხები მათი ტექნიკური უსაფრთხოების თვალსაზრისით. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა №2 (33). 2015წ. .

ა. ბეჟანიშვილი, ჯ.იოსებიძე, დ.ალადაშვილი, გ.მიქაძე. +ბუნებრივ გაზზე მომუშავე საავომობილო გაზსავსები საკომპრესორო სადგურების მეურნეობის შესახებ . ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა №1 (32). 2015წ. .

ა. ბეჟანიშვილი, ჯ.იოსებიძე, დ.კუპატაძე, გ.აბრამიშვილი, დ.ალადაშვილი. +ბუნებრივ გაზზე მომუშავე საავტომობილო გაზსავსები საკომპრესორო სადგურების ძირითადი დანადგარების და დამხმარე მოწყობილობის შესახებ . ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა №3 (34). 2015წ. .

ა. ბეჟანიშვილი. +გაზრდილი ტექნიკური საფრთხის შემცველ ობიექტებზე ტექნიკურ უსაფრთხოებაზე ზედამხედველობის განხორციელების ანალიზი და რეკომენდაციები . სამთო ჟურნალი №1 (34) . 2015წ. .