სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. სოსელია. "წყლის რესურსების გამოყენების ეფექტიანობა" . სტატია საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პ.გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებულში "საბაზრო ეკონომიკის განვითარების პრობლემები".. 2004წ. ტ. 4, თბ. "მეცნიერება" 2004..

მ. ლორთქიფანიძე, დ. მაისურაძე, ი.ვერბეცკი, თ.ხუციშვილი.. ''აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიის დარაიონება მათი ეკოტურისტული თვალსაზრისით.. ჟურნალი საქართველოს გეოგრაფია. თბილისი 2005 წ.. წ. № 4..

ქ. კვესელავა. ''კომპიუტერული ქარგვის უზრუნველყოფის ტექნოლოგიების ანალიზი და პროექტირების ავტომატიზაციის ეფექტურობის ამაგლების ამოცანები''. ჟურნალი ''საქართველოს საინჟინრო სიახლენი''. 2011წ. # 4. (vol 60) გვ.67-69.

მ. ლორთქიფანიძე, დ.მაისურაძე, ი.ვერბეცკი, თ.ხუციშვილი. ''რელიეფის რეკრეაციული რესურსის დახასიათება ხეობის მათემატიკური მოდელის გამოყენებით.'. ჟურნალი საქართველოს გეოგრაფია. თბილისი 2006 წ.. წ. № 5..

მ. ლორთქიფანიძე, თ.ჯოჯუა. ''ფორიანობის გავლენა ბეტონისა და პოლიმერლეჩობეტონის სიმტკიცეზე.'. ჟურნალი '' ენერგია'', თბილისი 2002 წ.. წ. №4 (24). №2 (22)..

ქ. კვესელავა, მ.ხარათიშვილი, ზ.გასიტაშვილი. ''ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება და საბინაო-კომუნალური სფეროს რეფორმების ამოცნობა''. სტუ-ის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2009წ. № 4 (474) გვ. 81-85 უაკ 62-5.

ე. გელოვანი. 'Scripta manent". სამეცნიერო ჟურნალი,. 2011წ. ISSN 1987-7390; UDK 81-82; გვ.23-28.

დ. ჩუტკერაშვილი, შ.პეტრიაშვილი.. 'დაბინძურების ჯამური მაჩვენებლებით მადნეულის და ჭიათურის სამთამადნო წარმოების ნარჩენების ტოქსიკურობის დადგენა". ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის შრომათა კრებული. 2005წ. XV,გვ.130-139.

დ. ჩუტკერაშვილი, ლ.ცეცვაძე., შ პეტრიაშვილი. 'თიხური ქანების ფორმიების სტადიები და ცვალებადობა საქართველოს შავიზღვისპირეთში'. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2005წ. XV,გვ.119-127.

მ. ფოჩხუა. 'ხიდების ქალაქმაფორმირებელი როლის ანალიზი". მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2001წ. N1(19) გვ.210-214.

ზ. ქვათაძე, ბუკია რ., თოდუა გ., დანელია ქ. (x+a)4+(x+b)4=c სახის განტოლების ნამდვილ და კომპლექსურ ფესვთა ფორმულა. ფიზიკა და მათემატიკა სკოლაში №117, გვ. 54-55. 2001წ. .

გ. თოდუა. (x+a)4+(x+b)4=c სახის განტოლების ნამდვილ და კომპლექსურ ფესვთა ფორმულები . ფიზიკა და მათემატიკა სკოლაში. 2001წ. # 117, 54-55. .

მ. მეცხვარიშვილი, ი. კალანდაძე, მ. ბერიძე, ნ. ჯოხაძე. (_^151)Eu -ის ზოგიერთი -გადასვლის შინაგანი კონვერსიის ელექტრონების (შკე-ის) სპექტრის გამოკვლევა. სტუ შრომები. 2015წ. #3 (2015) გვ. 217.

Н. Мачарашвили, С. Топурия. (С, a) суммируемость в Lp(S3) и почти всюду рядов Фурье по обобщен-ным сферическим функ-цияa. Труды ГТУ. 1997წ. № 2(413).

A. Bejanishvili. +About labour protection in Georgia. სამთო ჟურნალი №1 (34) . 2015წ. .

ა. ბეჟანიშვილი, ნ.ბოჭორიშვილი, ა.გრძელიძე. +აზბესტის და აზბესტის შემცვლელი მასალების გამოყენებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი პრობლემის შესახებ ვ. სამთო ჟურნალი №1 (28), . 2012წ. .

ა. ბეჟანიშვილი, მ.შილაკაძე. +ატრაქციონების კონსტრუირების, მონტაჟის და ექსპლუატაციის საკითხები მათი ტექნიკური უსაფრთხოების თვალსაზრისით. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა №2 (33). 2015წ. .

ა. ბეჟანიშვილი, ჯ.იოსებიძე, დ.ალადაშვილი, გ.მიქაძე. +ბუნებრივ გაზზე მომუშავე საავომობილო გაზსავსები საკომპრესორო სადგურების მეურნეობის შესახებ . ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა №1 (32). 2015წ. .

ა. ბეჟანიშვილი, ჯ.იოსებიძე, დ.კუპატაძე, გ.აბრამიშვილი, დ.ალადაშვილი. +ბუნებრივ გაზზე მომუშავე საავტომობილო გაზსავსები საკომპრესორო სადგურების ძირითადი დანადგარების და დამხმარე მოწყობილობის შესახებ . ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა №3 (34). 2015წ. .