სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25118 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Г. Телиа, О. Бичиашвили. Эффективные методы увеличения пропускной способности однопутных железнодорожных линий . Научно-технический журнал «Транспорт», . 2013წ. №3-4 (51-52), 2013, ГТУ, г. Тбилиси, с. 21-24..

მ. ხუციშვილი, Л.В. Киквадзе . Эффктивность напыления порошковых материалов высокоентальпийным ламинарным потоком плазмы. Энергия. . 2008წ. – 2008. -№2. (46) ст. 56-63..

ნ. ხაზარაძე. Южный Кавказ и древная Анатолия. კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორისტიკა. 2004წ. გვ. 251-253.

ნ. ხაზარაძე. Южный Кавказ и древний Востокю Этнокультурные паралели, . Электронная версия на сайте: Библиотека Якова Кротова, . 2008წ. .

С. Ломинадзе. Юмор как важнейший элемент социально-психологической адаптации индивида. Академия образовательных наук Грузии Вестник . 2009წ. труды13 с.205-207.

Д. Гургенидзе. Явление адвекционной дифузии при загрязнении водных потоков. Georgian Ehgineering News. 2005წ. N2 Tbilisi.

. Явление адвекционной дифузии при загрязнении водных потоков. Georgian Ehgineering News. 2005წ. N2 Tbilisi.

. Явление адвекционной дифузии при загрязнении водных потоков. Georgian Ehgineering News, . 2005წ. N2 Tbilisi.

მ. ლორთქიფანიძე. явление замедленной обратимой деформации твердых тел в поверхностно-активных средах. часть 1. силикатные материалы. . журнал -ЕНЕРГИЯ- Тбилиси 2002. წ. №2 (22), .

მ. ლორთქიფანიძე. Явление замедленной обратимой деформации твердых тел в поверхностно-активных средах. часть 2.Сталь -3 в газообразном водороде . журнал,,ЕНЕРГИЯ,, Тбилиси 2002.. წ. №3 (23), №2 (22)..

З. Пиранашвили, Т. Сулаберидзе, Асланиди Н.П.. Явные формулы оптимального линейного прогноза и его среднеквадратической погрешности для стационарной последовательности. Сообшения АН ГССР. 1979წ. Т.93 , №1, стр.37-40.

ე. კოზლოვა. Язык масс-медиа в свете теории массовой коммуникации.. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება. 2010წ. შრომები, 1(16). თბილისი, 2010. გვ. 152-155.

Г. Нарешелашвили. Язык описания документов табличного типа. Сборник статей"Автоматизированные системы управления"Из-во "Сабчота Сакартвело",Тбилиси. 1981წ. .

ე. კოზლოვა. Язык печатных масс-медиа как средство социального взаимодействия.. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება.. 2008წ. შრომები, 11. თბილისი, 2008. გვ. 191-195.

Х. Бардавелидзе, ა.ბარდაველიძე. Ячейстая математическая модель конвейерного сушильного аппарата для пищевых продуктов. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი «ინტელექტუალი». – თბილისი. 2008წ. №6, გვ. 98-103.

მ. მამნიაშვილი. ა (ა) იპ საქართველოს იურიდიულ მეცნიერებათა აკადემიის საერთაშორისო რეფერირებული სამეცნიერო – პრაქტიკული ჟურნალი ,,იურისტი“ ოპერატიულ–სამძებრო საქმიანობის როლი მტკიცებულრბათა მოპოვებში.. გამომცემლობა "მერიდიანი". 2016წ. #1, გვ. 85–95.

ლ. იმნაიშვილი. ა. ბენაშვილი, ნ. სვანიძე. ასინქრონული დამაგროვებელი ციფრული მოწყობილობების სინთეზის მეთოდის დამუშავება წინასწარ არჩეული ტრიგერის ბაზაზე. შრომები „მართვის ავტომატიზებული სისტემები“, # 1 (4), 2008 წ. . . 2008წ. .

მ. ძიძიგური, მაია მესხი. ა. პუშკინის ქუჩის რეაბილიტაციის შედეგები ანალიზი. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი . 2017წ. #7, 236-243გვ..

ქ. ჯიჯეიშვილი, გ. ჩხიკვიშვილი. ა. ჯორჯაძე და კულტურის გლობალიზაცია ისტორიულ რეტროსპექტივაში. საერთაშორისო კონფერენცია მსოფლიო და კავკასია, თბ.,. 2011წ. .

ა. ბურჯალიანი. ა.ბურჯალიანი .მითოსური აზროვნების ფორმები ე.კასირერის ფილოსოფიაში.. კრ.ფილოსოფია,მეცნიერება, რელიგია.. 2012წ. .