სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Н. Бокучава, А. Страдовская. Хроматографическое разделение и ультрафиолетовые спектры органических веществ, выделенных из пелоидов Грузии. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2007წ. ტ.7, №3, თბილისი, გვ. 312-314.

ლ. ურუშაძე, Санакоева Л.Н.. Хронотоп в публицистике и беллетристике . ГТУ, Академия Образовательных наук, труды 14 2004.. 0წ. стр.102.

ლ. ურუშაძე. Хронотоп в публицистике и беллетристике . ГТУ, Академия Образовательных наук, труды 14. 0წ. с. 112. 2004.

ლ. ურუშაძე. Хронотоп в публицистике и беллетристике . ГТУ, Академия Образовательных наук, труды 14. 0წ. с. 112. 2004.

ლ. ურუშაძე, Санакоева Л.Н.. Хронотоп в публицистике и беллетристике. . Труды ГТУ, № 4. Тбилиси.. 2004წ. .

Т. Мегрелишвили. Художественная модель мира в поздней лирике Г.Иванова: аксиология и поэтика. „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“. VII საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმის მასალების კრებული.. 2013წ. თბილისი, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა. გვ. 186-200..

რ. კლდიაშვილი, თ.წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე, გ.სულაქველიძე. целебний потенциял грузинский вин. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. თბნილისი, N6 (3) გვ. 325-330.

თ. წივწივაძე, Н.Чигогидзе, Р.Схиладзе, Р.Клдиашвили, Р.Сулаквелидзе. Целебный потенциял грузинских вин. Химический журнал. 2006წ. №6(3) стр. 325-330.

О. Гелашвили, Ципурия Г.Р., Абхазава Т.Ю., Натриашвили Т, Двалишвили Н.Р. Целесообразность, проблемы и пути использования газового топлива на автомобильном транспорте . Международный научный журнал ,,Проблемы механики”, Тбилиси, . 2006წ. №1(22), с.165-170.

М. Тананашвили. Целесооброзность и эффективнось применения бетонов на природных пористых запалнителях в тоннелостроении. транспорт. 2008წ. №3-4б с. 32-34.

ტ. მეგრელიშვილი. Ценный вклад в изучение вопросов русско-грузинского духовного содружества . СГ. 2002წ. 11 აპრილი 2002წ.

ა. სულამანიძე, Дзодзишвили З.Г.. Циклограмма процесса дуговой сварки и его анализ . Georgian Engineering News, . 2008წ. N3.

Л. Имнаишвили. Цирамуа Г.С., Хачиров З.Х., Пилишвили П.М., Крихели Д.И. К вопросу повышения надежности УЧПУ класса "Электроника-31". Мат.докл. Всесоюзного семинара "Оптоэлектронные устройства в приборостроении и информатике", -1985 г., с. 289-290. . . 1985წ. .

Л. Имнаишвили. Цирамуа Г.С.К вопросу синтеза многофункциональных последовательностных модулей // Оптоэлектронные устройства в приборостроении и информатике: мат. док. Всесоюзн. сем.-Тбилиси, 1985.,с.302-305. . . 1985წ. .

თ. სუპატაშვილი, სუპატაშვილი გ.. Цирконий во взвеси и донних осадках поверхностних вод Грузии. Georgian Engineering News. 2002წ. # 1, 109-110.

И. Бердзенишвили. Цирконийсодержащие силикатные стекла как основа защитных кислотощелочестойких покрытий. Ceramics. 2004წ. 1(11), стр. 18-20.

И. Чхеидзе, Харатишвили Н.Г.,, Гогилашвили З.Дж.. Цифровое кодирование последовательности изображений с межкад-ровым нелинейным предсказанием. Тбилиси. Georgian engineering news. . 2003წ. №2, 75-79 с.

З. Гогилашвили, ხარატიშვილი ნოდარი. Цифровое кодирование последовательности изображений с межкадровым нелинейным предсказанием.. Georgian engineering news. 2003წ. №2, 75-79..

Г. Гогичаишвили, Каджаров М.В.. Цифровой датчик времени. Авторское свидетельство. 1969წ. № 225582 . Бюллетень №27.

Л. Имнаишвили. Цицишвили Л.А., Вашакидзе А.Г. К вопросу синтеза универсального триггера для многофункциональных последовательностных модулей. // Функциональная оптоэлектроника в вычислительной технике и устройствах управления: Мат. Всесоюз. Конф. – Тбилиси, 1986 г., с. 81-91. . 1986წ. .