სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ქვათაძე, Кекелия Г.В., Кипиани Д.О. Электродинамический анализ системы, составленной из цилиндра, включенного параллельно узкой стенке прямоугольного волновода и расположенного за ним диэлектрического слоя. Georgian Engineering News, N 4, p.p.46-54. 2006წ. .

Г. Чихладзе, Г.Ш.Кеванишвили, И.Г.Кеванишвили, К.В.Котетишвили, И.Чунтишвили. Электродинамический анализ и расчет антенного обтекателя из периодической решетки и диэлектрических слоев. J. “Georgian Engineering News” (GEN),. 2006წ. № 1, сс 30-34.

გ. კოხრეიძე, Д.Лаошвили, Н.Гогинашвили, М.Ферадзе. Электромагнитные процессы ,передача и распределение потоков мощностей по элементам электрических цепей. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი"ენერგია". 2006წ. თბილისი.#2(38)|2006.

Дж. Григалашвили. Электронная автоматика в устройствах защити объектов. . 2012წ. გადაცემულია რედაქციაში გამოსაქვეყნებლად;.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. Электронная коммерция. ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2009წ. №8.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. Электронная коммерция. ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2009წ. №8.

გ. ცინცაძე, М.Г. Цинцадзе, Н.О. Киласония, Т.И. Цивцивадзе,Д.М. Лочошвили , Н.Д. Геловани, Р.Ш. Клдиашвили, М.М. Абашидзе. Электронная структура и комплексообразующая способность формилгидразона парадиметиламинобензальдегида. Химический журнал Грузии, №5(5), C. 434-436 . 2005წ. №5(5), C. 434-436 .

З. Чачхиани. Электронная структура и обменные взаимодействия бинарных соединений тория и его сплавов. ХХ Республ. научн-техн. конфер. проф.-препод. состава ГПИ и работн. произ-ва. Ч.II. . 1978წ. .

З. Гогуа, И.Гвердцители, А.Герасимов, З.Джибути, М.Пхакадзе. Электронно-дырочный механизм образовании точечных дефектов в ковалентных кристаллах.. Сообщение АН ГССР,. 1987წ. Т.127, вып 3, стр.(517-520).

М. Окросашвили. Электронно-лучевые технологии и перспективы их применения. Сборник докладов Международной конференции Современные технологии и методы неорганического материаловедения.Тбилиси, из-во «Меридиани». 2012წ. 2012, с.39-50.

Т. Дзиграшвили, Э.Р. Кутелия Н.А. Голодзе Н.И.Маисурадзе, Д.М. Цивцивадзе. Электронно-микроскопическое исследование ближнего порядка и процессов кристаллизации аморфной пленки диоксида циркония.. Сообщения АН ГССР . 1989წ. том 135, №1, стр.93-96.

Т. Дзиграшвили, Э.Р. Кутелия Н.И. Маисурадзе А.В. Котко В.Н. Минаков. Электронно-микроскопическое исследование процессов кристаллизации аморфных пленок сп- лавов ВТ-16 и ВТ-23. Сообщения АН Грузии. 1991წ. Т.141, №1, стр. 77-80..

Н. Сефашвили, Л. Девадзе, К. Г. Джапаридзе. Электронное строение «симметричных» спирохроменов . Сообщеиия АН ГССР. 1989წ. т.133, №2, ст. 321-324.

Дж. Григалашвили. Электронное устройство охраны объектов с однокнопочным управлением.. . 2012წ. ჟურნალი “Радио”, გაგზავნილია რედაქციაში გამოსაქვეყნებლად..

Т. Етерашвили. Электронномикроскопическое исследование булатной стали. Сообщения АН ГССР . 1984წ. N3.

Т. Етерашвили. Электронномикроскопическое исследование внутренней структуры булата. Труды ГПИ им. Ленина, . 1985წ. .

Т. Дзиграшвили, Кутелия Э.Р. Джибути М.В. Санадзе В.В.. Электронномикроскопическое исследование процесса разупорядочения в сплавах Cu-Pd. Изд. Грузинского политехни- ческого института. Труды ГПИ, Физика.. 1973წ. №8(164), ст.24.

მ. შენგელია, Кокрашвили Т.А Поклеба А.К. Электронные спектры испускания. Флуоресциенция и фосфоресценция. საქართველოს ტექ. უნვიერსიტეტი. შრომები. განათლება №2 (18).2013. 0წ. 4.

А. Чанишвили, М. Аронишидзе, Г. Петриашвили, С. Тавзарашвили, Г. Чилая. Электрооптические характеристики голубой фазы II. Georgian Engineering News. 2000წ. N3, p. 45-46.

Г. Петриашвили, Сихарулидзе Д.Г, Тавзарашвили С.П, Хатиашвили А.А, Чанишвили А.Г, Чилая Г.С. Электрооптический эффект в оптически активной жидкокристаллической структуре. Инженерные новости Грузии. 1999წ. N 4, 91.p.