სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ხუციშვილი, Л.В. Киквадзе . Эффктивность напыления порошковых материалов высокоентальпийным ламинарным потоком плазмы. Энергия. . 2008წ. – 2008. -№2. (46) ст. 56-63..

. Южный Кавказ и древная Анатолия. კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორისტიკა. 2004წ. გვ. 251-253.

. Южный Кавказ и древний Востокю Этнокультурные паралели, . Электронная версия на сайте: Библиотека Якова Кротова, . 2008წ. .

С. Ломинадзе. Юмор как важнейший элемент социально-психологической адаптации индивида. Академия образовательных наук Грузии Вестник . 2009წ. труды13 с.205-207.

Д. Гургенидзе, Д. Намгаладзе. Явление адвекционной дифузии при загрязнении водных потоков. Georgian Ehgineering News. 2005წ. N2 Tbilisi.

Д. Намгаладзе. Явление адвекционной дифузии при загрязнении водных потоков. Georgian Ehgineering News. 2005წ. N2 Tbilisi.

Д. Намгаладзе. Явление адвекционной дифузии при загрязнении водных потоков. Georgian Ehgineering News, . 2005წ. N2 Tbilisi.

მ. ლორთქიფანიძე. явление замедленной обратимой деформации твердых тел в поверхностно-активных средах. часть 1. силикатные материалы. . журнал -ЕНЕРГИЯ- Тбилиси 2002. წ. №2 (22), .

მ. ლორთქიფანიძე. Явление замедленной обратимой деформации твердых тел в поверхностно-активных средах. часть 2.Сталь -3 в газообразном водороде . журнал,,ЕНЕРГИЯ,, Тбилиси 2002.. წ. №3 (23), №2 (22)..

З. Пиранашвили, Т. Сулаберидзе, Асланиди Н.П.. Явные формулы оптимального линейного прогноза и его среднеквадратической погрешности для стационарной последовательности. Сообшения АН ГССР. 1979წ. Т.93 , №1, стр.37-40.

ე. კოზლოვა. Язык масс-медиа в свете теории массовой коммуникации.. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება. 2010წ. შრომები, 1(16). თბილისი, 2010. გვ. 152-155.

Г. Нарешелашвили. Язык описания документов табличного типа. Сборник статей"Автоматизированные системы управления"Из-во "Сабчота Сакартвело",Тбилиси. 1981წ. .

ე. კოზლოვა. Язык печатных масс-медиа как средство социального взаимодействия.. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება.. 2008წ. შრომები, 11. თბილისი, 2008. გვ. 191-195.

Х. Бардавелидзе, ა.ბარდაველიძე. Ячейстая математическая модель конвейерного сушильного аппарата для пищевых продуктов. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი «ინტელექტუალი». – თბილისი. 2008წ. №6, გვ. 98-103.

მ. მამნიაშვილი. ა (ა) იპ საქართველოს იურიდიულ მეცნიერებათა აკადემიის საერთაშორისო რეფერირებული სამეცნიერო – პრაქტიკული ჟურნალი ,,იურისტი“ ოპერატიულ–სამძებრო საქმიანობის როლი მტკიცებულრბათა მოპოვებში.. გამომცემლობა "მერიდიანი". 2016წ. #1, გვ. 85–95.

ლ. იმნაიშვილი. ა. ბენაშვილი, ნ. სვანიძე. ასინქრონული დამაგროვებელი ციფრული მოწყობილობების სინთეზის მეთოდის დამუშავება წინასწარ არჩეული ტრიგერის ბაზაზე. შრომები „მართვის ავტომატიზებული სისტემები“, # 1 (4), 2008 წ. . . 2008წ. .

მ. ძიძიგური, მაია მესხი. ა. პუშკინის ქუჩის რეაბილიტაციის შედეგები ანალიზი. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი . 2017წ. #7, 236-243გვ..

ქ. ჯიჯეიშვილი, გ. ჩხიკვიშვილი. ა. ჯორჯაძე და კულტურის გლობალიზაცია ისტორიულ რეტროსპექტივაში. საერთაშორისო კონფერენცია მსოფლიო და კავკასია, თბ.,. 2011წ. .

ა. ბურჯალიანი. ა.ბურჯალიანი .მითოსური აზროვნების ფორმები ე.კასირერის ფილოსოფიაში.. კრ.ფილოსოფია,მეცნიერება, რელიგია.. 2012წ. .

ა. ბურჯალიანი. ა.ბურჯალიანი,ფიქცისა და სიმბოლური აზროვნების მიმართება ს.მაიმონის შეხედულებებში.. კრ. ფილოსოფიური ძიებანი 13. 2009წ. 13.