სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ძიძიგური, მაია მესხი. ა. პუშკინის ქუჩის რეაბილიტაციის შედეგები ანალიზი. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი . 2017წ. #7, 236-243გვ..

ქ. ჯიჯეიშვილი, გ. ჩხიკვიშვილი. ა. ჯორჯაძე და კულტურის გლობალიზაცია ისტორიულ რეტროსპექტივაში. საერთაშორისო კონფერენცია მსოფლიო და კავკასია, თბ.,. 2011წ. .

ა. ბურჯალიანი. ა.ბურჯალიანი .მითოსური აზროვნების ფორმები ე.კასირერის ფილოსოფიაში.. კრ.ფილოსოფია,მეცნიერება, რელიგია.. 2012წ. .

ა. ბურჯალიანი. ა.ბურჯალიანი,ფიქცისა და სიმბოლური აზროვნების მიმართება ს.მაიმონის შეხედულებებში.. კრ. ფილოსოფიური ძიებანი 13. 2009წ. 13.

ა. ბურჯალიანი. ა.ბურჯალიანი.ადამიანური ყოფიერება და რწმენა.. რელიგია 2. 2013წ. .

ა. ბურჯალიანი. ა.ბურჯალიანი.შელინგი გამოცხადებისა და მითოლოგიის შესახებ.. რელიგია 3. 2013წ. .

ლ. ნადარეიშვილი. ა.ე.ნოღაიდელი, ე.გ. თევდორაძე. 6-(1-ოქსილციკლოჰექსილ)-ჰექსილ-5-ოლ-4-სა და მისი ძმარმჟავა ეთერების სინთეზი და კატალიზური ჰიდრირება. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის შრომები. 1967წ. გ. 45-49ვ.

ლ. იმნაიშვილი. ა.ფრანგიშვილი, ზ.გასიტაშვილი. სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში საგანგებო სიტუაციების ეფექტურად მართვის ორგანიზაციული მოდელი დამუშავება. სისტემა. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა". თბილისი, 1-4 ნოემბერი, 2010 წ. შრომები, გვ. 351-372.. . . 2010წ. .

დ. ჩიჩუა. ა.შ.შ არქიტექტურის გავლენა და ადგილი თანამედროვე მსოფლიო არქიტექტურის განვითარებაში. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობბა, კრებული : ამერიკის შესწავლის საბუთები. 2003წ. .

მ. მელაძე. აბიოტური ფაქტორის გავლენა კულტურათა ზრდა-განვითარებასა და მოსავალზე . სსსსუ-ის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2008წ. ტ. I, #1 (42), გვ. 41-44.

ნ. ჩხარტიშვილი, ნოდარ ჩხარტიშვილი. აბორიგენული ვაზის გენეტიკური რესურსების კვლევა და დაცვა საქართველოში. . 2015წ. .

მ. მამნიაშვილი. აბორტის კრიმინალიზაციისათვის. ჟურნ. „ბიზეს-ინჟინერინგი“. 2013წ. N1.

მ. სურმავა. აბრეშუმის გზა. საისტორიო ვერტიკალები. 2016წ. N35.

ლ. ჭყონია. აბრეშუმის გზა,გეზი მსოფლიო გლობალიზაციისაკენ. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის პრობლემები". 2017წ. №4 .

ნ. მაჭავარიანი. აბრეშუმის მრეწველობის განვითარება და მისი მდგომარეობა საქართველოში. სამეცნიერო ჟურნალი 'ინტელექტი''1(7). 2000წ. .

ნ. მაჭავარიანი, ნ. კიკნაძე. აბრეშუმის ნედლი პარკიდან ძაფის ამოხვევის ტექნოლოგია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ”შრომები”. 2004წ. №2(452).

თ. ჩუბინიშვილი, ნ. ჩხაიძე. აბრეშუმის წარმოების განვითარების ისტორია საქართველოში. ჟურ. „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. ISSN 0130-7061. ჟურ. „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. ISSN 0130-7061საგამომცემლო სახლი „ტექ¬ნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. #1 (715)-2014. თბილისი, გვ. 120-126.

ნ. მაჭავარიანი, ლ. ყანჩაველი. აბრეშუმის ხარისხის გაუმჯობესების რეზერვები. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტის რექტორ, პროფ. მ. ედილაშვილის 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრმები. 2005წ. №2.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ო. ვეზირიშვილი, ლ. პაპავა. აბსორბული თბური ტუმბოების გამოყენება ქ. ბათუმის კომპლექსური თბოსიცივით მომარა¬გები-სათვის. თბილისი. ჟ.“ენერგია“. 0წ. N3(59), 2011. ISSN 1512–0120 გვ.50–54.

გ. ბერუაშვილი, თ.მეგრელიძე, გ.გუგულაშვილი, ე.სადაღაშვილი. აბსორბციულ მაცივარში მუშა აგენტის ცირკულაციის ახალი სქემა. სტუ-ს შრომები. 2013წ. №2(488) 71-75 გვ.