სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  24161 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. სესაძე. ,,არაწრფივი აგრეგირებული პროპორციულ – დიფერერენციალური რეგულატორების სტრუქტურული კონსტრუირება და სიმეტრია". სტუ-ს შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2009წ. თბილისი, #1(6) გვ. 44-47.

გ. ჭიკაძე, ვ. კეკენაძე. ,,არაწრფივი აგრეგირებული რეგულატორების ანალიზური კონსტრუირების განზოგადებული მეთოდი". სტუ-ს შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2013წ. # 2(15), გვ.24-29.

ს. გრიგალაშვილი. ,,არქტიკა-ახალი გეოპოლიტიკური არენა''. ჟურნალი -,,ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები''. 0წ. 2009 წ. 1(5) გვ. 273-280.

კ. აბულაძე. ,,არცერთი სახელმწიფო არ შეიძლება იყოს ბაზარზე ბრძენი". ჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა". 2010წ. გვ.69-72.

ქ. მჭედლიძე, ე.ფანცხავა, ლ.პაპავა, მ.რაზმაძე, ნ.კეჟერაძე. ,,ატმოსფეროში გამოტყორცნილი მავნე მინარევების დასაშვები ნორმები" . სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,ენერგია",2007წ.1(41).. 0წ. გვ.-4..

თ. რევაზიშვილი. ,,ახალი მიზნები მდგრადი განვითარების სფეროში" . სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2016წ. #4 (40) ტომი I გვ. 24-30.

გ. იაშვილი, ი. იაშვილი. ,,ბიზნეს–დაგეგმვის თავისებურებები მართვის რეგიონული ორგანოების მოღვაწეობაში". ქუთაისი გამომცემლობა ,,ინოვაცია". 2010წ. გვ. 265–270.

დ. ლელაძე. ,,ბიუროკრატიისა და ელექტრონული მთავრობის შედარებითი ანალიზი". სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" თბილისი. 2014წ. #4 (32) ტომი 1, გვ. 87-98.

მ. კაპანაძე. ,,ბიუჯეტის პროფიციტი და საქართველოს საბიუჯეტო სისტემის განთვითარების". ჟურნ. "სოცოალ ეკონომიკა’’, . 2004წ. N 6 2004 გვ139-143.

ნ. მამფორია. ,,ბრენდინგი"- ქვეყნების გლობალურ ეკონომიკურ სივრცეში პოზიციონირების საშუალება. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი.ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. №3 გვ. 59-61.

ს. დოღონაძე, შ. დოღონაძე. ,,გადაწყვეტილებების მიღების თანამედროვე მოდელების გამოყენების თავისებურებები სახელმწიფო მართვაში". სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2008წ. #8 გვ. 28-54.

ი. კეცხოველი. ,,გენდერული თანაფარდობა და კოლექტივისტური კულტურა ქართულ თანამედროვე კულტურაში” . ,,საისტორიო ვერტიკალები”. 2011წ. .

ნ. ლომიძე. ,,გენდერული მიდგომა, როგორც პოლიტიკური კულტირის აუცილებელი ფაქტორი''. სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის სტუ–ს გენდერული თანასწორობის კვლევითი ცენტრი. . კონფერენციის შრომები,,მსოფლიო და გენდერი''. 2012წ. N1,გვ.46–48.

ს. გრიგალაშვილი. ,,გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და ავტოკრატიის მომავალი''. ჟ, ,,ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები''. 0წ. 2009 წ.2(6).

ნ. ლომიძე. ,,გლობალური უსაფრთხოების პრობლემები ეროვნული ინტერესების ჭრილში". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი,,საისტორიო ვერტიკალები". 2008წ. N15, გვ.91–95, ISSN 1512 4959.

თ. თევზაძე, გ. ნაცვლიშვილი, გ. ტლაშაძე, ს. ღაღანიძე. ,,გრუნტის კონსოლიდაციის პროგნოზირების პრობლემები მიწის ნაგებობები წყალში ჩაყრის ტექნოლოგიებით მშენებლობისა.’. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი. 2003წ. შრომათა კრებული XIV თბილისი, .გვ. 177-184.

მ. ყიფიანი, ე. გვენეტაძე. ,,დაშნაკტუციუნი\" და ისტორიის საკითხები (რუსულად). მსოფლიო და კავკასია,საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2010წ. # 9, 103-111 გვ..

ვ. სესაძე, ვ. კეკენაძე. ,,დინამიკური პროცესების ატლასი". წიგნში- გუგუშვილი ა., ხუროძე რ. მართვის თეორია, სინერგეტიკა.. 2000წ. ნაწ.3. 735-741 გ..

გ. იაშვილი, ბ. შერაზადიშვილი. ,,დროის აღრიცხვისა და კონტროლის სისტემა, როგორც ამოცანების ეფექტური გადაწყვეტის საშუალება". სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2017წ. #4(44) ტომი I, გვ. 66-74.