სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. რაძიევსკი, ნ. ჯალიაბოვა, ნ. ლომაშვილი. არამკაფიო ცოდნის მოდელი სამედიცინო დიაგნოზირების და მკურნალობის მეთოდის არჩევის ამოცანებში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 1998წ. №2, თბილისი, გვ. 214 – 218.

რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. არამონოტონური დასკვნები მოდალურ ლოგიკაში . . 2012წ. სტუ-ს შრომები. #4. .

მ. კახიანი, რ.ვარსიმაშვილი, ლ.რუდა, რ.კაშმაძე. არამრგვალი კბილანების დამზადება პროგრამული მართვის სისტემის გამოყენებით.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. თბილისი.. 1992წ. №10, გვ.24-28..

მ. კახიანი. არამრგვალკბილანებიანი პლანეტერული გადაცემების სტრუქტურა და კინემატიკური კვლევა.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ავტორეფერატი. თბილისი.. 1994წ. საატესტაციო-სამეცნიერო საბჭო T 05.01. C №5-9.

მ. კახიანი, რ.ვარსიმაშვილი, რ.კაშმაძე. არამრგვალკბილანებიანი პლანეტერული გადაცემის გამოყენება რევერსული სიმეტრიული წყვეტილი მოძრაობის კანონის მისაღებად.. სტუ-ს შრომები, თბილისი.. 1997წ. №2(413), გვ.86-94..

მ. კახიანი, თ.მჭედლიშვილი, რ.ვარსიმაშვილი. არამრგვალკბილანებიანი პლანეტერული რედუქტორის დინამიკის მოდელირება.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. თბილისი.. 1991წ. №5. გვ. 60-63..

მ. კახიანი, თ.მჭედლიშვილი, რ.ვარსიმაშვილი. არამრგვალკბილანებიანი პლანეტერული რედუქტორის დინამიკური ანალიზი.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. თბილისი.. 1991წ. №5. გვ. 63-66..

ზ. ციცქიშვილი, კეკენაძე მ.. არანიუტონისეული გამტარი სითხის ავტომოდელური ამოცანების შესახებ სითბოგადაცემის გათვალისწინებით. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი . 2015წ. N 4 (vol. 76) 19-23.

ზ. ციცქიშვილი, შარიქაძე ჯ. კეკენაძე მ. . არანიუტონისეული სუსტადგამტარი სითხის დინება სასაზღვრო ფენაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული . 2015წ. N 3 (497) , 203-207.

ზ. გელიაშვილი, ხ. გოგოლაძე, თ. შენგელია, თ. ქარქუსაშვილი,. არაორგანულ მატრიცაზე იმობილიზებული ბენზიდინური აზოსაღებრების სინთეზი . GEORGIAN ENGINEERING NEWS . 2017წ. №1, (vol. 81), გვ.139-141 .

ა. ჩიქოვანი. არაორგანული თბოსაიზოლაციო მასალები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2011წ. # 3 ISSN 1512-0120.

მ. ცინცაძე, ხ.ბარბაქაძე, ნ.ლეკიშვილი ვ.ბროსტოუ ფ.ფაინლეიბი გ.ცინცაძე. არაორგანულ–ორგანული ჰიბრიდული ანტიბიოკოროზიული დამცავი საფრები პოლიურეთანებისა და ზოგიერთი გარდამავალი მეტალის კორდინაციული ნაერთის ბაზაზე. . საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის მაცნე (ქიმიის სერია) . 2010წ. ტ.36, N.3. გვ.356.-364 .

ნ. მუმლაძე, ს. ბარბაქაძე. არაორიენტირებული ზედაპირების ტოპოლოგიური ინვარიანტები. საერთაშორისო ჟურნალი "ინტელექტი". 2012წ. N 3 (44) 2 გვ. .

შ. ფაფიაშვილი. არაპირდაპირი მტკიცებულების ცნების, არსისა და მნიშვნელობის სწორად გაგებისათვის. ჟურ. „ მეცნიერება და ცხოვრება“, . 2012წ. #2(6) გვერდი.

ნ. რაზმაძე, ი. ბოჭორიშვილი, მ. ქიტოშვილი, გაბრიჩიძე ი.. არასავარგული ტერიტორიების გამოყენება სახალხო მეურნეობის დარგების განვითარებისა და აღორძინებისათვის. სამეცნიერო ჟურნალი ''ნავთობი და გაზი''. 2013წ. №28.

ზ. მიქაძე, შ. ნაჭყებია. არასაიმედო ტექნიკური სისტემების მიერ დავალების მოცემულ დროში შესრულების განხორციელებადობის შესახებ . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი . 2002წ. №10-12. გვ.96-97. ISSN 0130-7061.

კ. წერეთელი, ნ.მამაგულაშვილი, ლ.გობაძე. არასიმეტრიული დატვირთვები ელექტრულ ქსელებში. ენერგია,. 2015წ. #3(75) 6 გვ.

ნ. თურქია, ვ. ბანცაძე. არასიმეტრიული მოკლე შერვების აღმწერი განტოლებები. "ენერგია",ენერგია. 2008წ. N3(47),გვ33-38.

ბ. ჭუნაშვილი, ა. პეტროსიანი, მ. ქობალია, ა. გვიმრაძე. არასიმეტრიული რეაქტიული დატვირთვის მქონე ელექტრომომხმარებლების რეაქტიული დატვირთვის კომპენსაციის გამოკვლევების შედეგები. სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი “ენერგია”, . 2016წ. “ენერგია”, #4 (80). გვ. 77-82..