სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26175 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

В. Сесадзе, Гугушвили А., Руруа А. ,,Применеие двухшагового алгоритма тдентификации для прогнозирования запретных зон управления технологическими объектами. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“,. 1999წ. #3(6), 72-76 გვ..

В. Сесадзе, Гугушвили А.Ш, Хуцишвили О.Г, Гугутишвили У.Д, Прангишвили А.Ш. ,,Принцип симметрии в оптимальном управлении". სტუ. სამეცნიერო-ტექნიკური, საინფორმაციო ანალიტიკური ჟურნალი, საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2001წ. Ν4(437), გვ. 106-109.

В. Сесадзе. ,,Проективная плоскость, реперы и модулярный закон". Georgian Engineering News. 2004წ. N1, pp.29-33.

ი. კეცხოველი. ,,Традиционное общество и городская женщина”. ”, გაზ. «Кавказский акцент», Тб.. 2004წ. №21.

ვ. სესაძე, ვ. კეკენაძე, ნ. მაღლაკელიძე. ,,აგრეგირებული რეგულატორების სტრუქტურული სინთეზი". აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისათვის მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სტუ, შრომები . 2011წ. თბილისი, გვ. 376-382.

ნ. მამფორია, ლ. დათაშვილი. ,,აგროტურიზმი - ნაბიჯები ბიზნესში“ . საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. სოციალური ეკონომიკა . 2017წ. № 2 გვ. 176-180.

თ. იაშვილი, გ. იაშვილი, თ. ბაჩილავა. ,,ადამიანური რესურსების მართვის ზოგიერთი საკითხი საერთაშორისო ბიზნესში". ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები". 2012წ. #4, .

ო. ხინიკაძე. ,,არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება - არასრულწლოვანთა შორის გავრცელებული დანაშაულთა გამომწვევი ფაქტორები’’ . ,,წელიწდეული’’. 2014წ. ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ჟურნალი.

ო. ხინიკაძე. ,,არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება - საერთაშორისო სტანდარტები“ - . ,,საისტორიო ვერტიკალები“. 2014წ. №30, თბ., გვ, 299-310.

ვ. სესაძე, ნ. მაღლაკელიძე. ,,არაწრფივი აგრეგირებული პროპორციულ – დიფერერენციალური რეგულატორების სტრუქტურული კონსტრუირება და სიმეტრია". სტუ-ს შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2009წ. თბილისი, #1(6) გვ. 44-47.

გ. ჭიკაძე, ვ. კეკენაძე, ნ. მაღლაკელიძე. ,,არაწრფივი აგრეგირებული რეგულატორების ანალიზური კონსტრუირების განზოგადებული მეთოდი". სტუ-ს შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2013წ. # 2(15), გვ.24-29.

ს. გრიგალაშვილი. ,,არქტიკა-ახალი გეოპოლიტიკური არენა''. ჟურნალი -,,ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები''. 0წ. 2009 წ. 1(5) გვ. 273-280.

კ. აბულაძე. ,,არცერთი სახელმწიფო არ შეიძლება იყოს ბაზარზე ბრძენი". ჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა". 2010წ. გვ.69-72.

ქ. მჭედლიძე, ე.ფანცხავა, ლ.პაპავა, მ.რაზმაძე, ნ.კეჟერაძე. ,,ატმოსფეროში გამოტყორცნილი მავნე მინარევების დასაშვები ნორმები" . სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,ენერგია",2007წ.1(41).. 0წ. გვ.-4..

თ. რევაზიშვილი. ,,ახალი მიზნები მდგრადი განვითარების სფეროში" . სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2016წ. #4 (40) ტომი I გვ. 24-30.

გ. იაშვილი, ი. იაშვილი. ,,ბიზნეს–დაგეგმვის თავისებურებები მართვის რეგიონული ორგანოების მოღვაწეობაში". ქუთაისი გამომცემლობა ,,ინოვაცია". 2010წ. გვ. 265–270.

დ. ლელაძე. ,,ბიუროკრატიისა და ელექტრონული მთავრობის შედარებითი ანალიზი". სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" თბილისი. 2014წ. #4 (32) ტომი 1, გვ. 87-98.

მ. კაპანაძე. ,,ბიუჯეტის პროფიციტი და საქართველოს საბიუჯეტო სისტემის განთვითარების". ჟურნ. "სოცოალ ეკონომიკა’’, . 2004წ. N 6 2004 გვ139-143.