სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23740 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. გეგენავა. ბიზნეს–გეგმის არსი და შედგენის ორგანიზაცია . გამომცემლობა: საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ,,მოამბის“ დამატება. 2010წ. 2 (17)., 111–118 გვ.,(7გვ.).

ნ. ჩიკვილაძე. ბიზნეს–ინჟინერინგის თანამედროვე კონცეფცია. ჟურნალი“ბიზნეს–ინჟინერინგი“. 2012წ. 2012წ.N1 გვ.7–13 (0,4).

ვ. დათაშვილი, ევგენი ბარათაშვილი, თინათინ ასათიანი, ანა ბოლქვადზე. ბიზნეს–ინჟინერინგის პრცესული მიდგომა მართვაში ფუნქციურის ნაცვლად. სიციალური ეკონომიკა 21–ე საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2010წ. 6.

გ. გოგიჩაიშვილი. ბიზნეს–პროექტების მართვის ინტეგრირებული ავტომატიზებული სისტემების სრულყოფა თანამედროვე ინფორმაციული სისტემების სრულყოფა თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიებით. სტუ–ს შრომები. ''მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2008წ. #2(5).

გ. ლობჯანიძე, დ. ლაბაძე. ბიზნეს–სტრუქტურები საქართველოს სამთო მრეწველობაში. ჟურნალი ,,სამთო ჟურნალი“, . 2016წ. 2016. № 1(36), გვ. 88–98.

გ. წანაწყენიშვილი. ბინათმშენებლობის ქალაქთგეგმარებითი თავისებურებები და ახალი ნორმების ჩამოყალიბების აუცილებლობა (თბილისის მაგალითზე). სტუ, კამარა, ქართული არქიტექტურის თეორიისა და ისტორიის საკითხები. 2007წ. 3(6),123-133, ISSN 1512-2956.

თ. შაყულაშვილი. ბინის (სხვა მფლობელობის), პირადი დოკუმენების ხელშეუხებლობის შეზღუდვა სისხლის სამართლის პროცესში. (მართლმსაჯულება და კანონი . 2013წ. 2013 N2 გვ. 126-136.

მ. არაბიძე. ბიო და ჰიდროენერგეტიკული კომპლექსის ანალიზი და მისი ეფექტურობის განმსაზღვრელი მაჩვენებლების დადგენა. ჟურნალი "ენერგია". 2006წ. .

მ. არაბიძე. ბიო და ჰიდროენერგეტიკული კომპლექსის ანალიზი და მისი ეფექტურობის განმსაზღვრელი მაჩვენებლების დადგენა. ჟურნალი "ენერგია". 2006წ. .

ე. ჩხაიძე, თ. მემანიშვილი თ. ქვირია გ. წითლანაძე დ. ტუღუში რ. ქაცარავა. ბიო¬დეგ¬რადირებადი პოლიეთერამიდური მატრიქსიდან წამლის კონტროლირებადი გამოყოფის შესწავლა ცდებში ინ ვიტრო. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. 2006წ. 361,72-77.

გ. არაბიძე, ნ.არაბიდზე. ბიოაიტურბუნული და ბიოორთქლაირადი თბოელექტროსადგურის პრონციპული სქემები ბიოგაზგენერატორში Q2 სითბოს გამოყენებით. ენერგია . 2005წ. #4(36) ნაწ.2 გვ 3-6.

მ. ცინცაძე, მ.ელისბარაშვილი ნ.კეკელიძე მ.ჩხაიძე გ.ცოტაძე მ.ხიხაძე ლ.მწარიაშვილი. ბიოგენური ნივთიერებების კვლევა ურეკი–შეკვეთილის ზონის ზღვის, მდინარის და სასმელ წყალში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. ტ.10 N.4. გვ.91-93.

შ. შათირიშვილი, ი. შათირიშვილი, ქ. ბერიაშვილი. ბიოგეოქიმიის საკითხები და პერსპექტივები. საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტი. 2008წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული ტ.I №2 (43) გვ.151-153.

თ. ქვირია, გ. წითლანაძე, დ. ტუღუში, რ. ქაცარავა. ბიოდეგრადირებადი პოლიეთერამიდური მატრიქსიდან წამლის კონტროლირებადი გამოყოფის შესწავლა ცდებში ინ ვიტრო. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. 2006წ. №361, 72-77.

რ. ქაცარავა, თ.ქვირია, გ.წითლანაძე, დ.ტუღუში. ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერამიდური მატრიქსიდან წამლის კონტროლირებადი გამოყოფის შესწავლა ცდებში in vitro. ი.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, # 361, 72-77 . 2006წ. .

ე. ჩხაიძე, მ. ხარაბაძე ნ. ჭიჭინაძე ნ. ზავრადაშვილი გ. ჯოხაძე რ.გაფრინდაშვილი რ. ქაცარავა . ბიოდეგრადირებადი ჰიდროგელები მეთაკრილოილ დექსტრანისა და უჯერი თანა-პოლიეთერამიდების და პოლიამიდის საფუძველზე (ფოტოქიმიური კონიუგაცია). საქართველოს ქიმიური ჯურნალი. 2008წ. ტ.8,N1, გვ.29-32 .

ნ. ჭიჭინაძე , ნ. ზავრადაშვილი , გ. ჯოხაძე, რ.გაფრინდაშვილი, რ. ქაცარავა . ბიოდეგრადირებადი ჰიდროგელები მეთაკრილოილ დექსტრანისა და უჯერი თანა-პოლიეთერამიდების და პოლიამიდის საფუძველზე (ფოტოქიმიური კონიუგაცია). საქართველოს ქიმიური ჯურნალი. 2008წ. 8, 1, 33-35 .

რ. გაფრინდაშვილი, რ. გაფრინდაშვილი, ნ. ჭიჭინაძე, ე.ჩხაიძე, ნ. ზავრადაშვილი. ბიოდეგრადირებადი ჰიდროგელები მეთაკრილოილ დექსტრინისა და უჯერი პოლიეთერამიდებისა და პოლიამიდების საფუძველზე (ფოტოქიმიური კონუგაცია). საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტომი. 8. ნომერი 1.