სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. გძელიშვილი, null, ნ.მირიანაშვილი, ვ.ხათაშვილი. არატრადიციული განახლებადი ენერგორესურსების ათვისება თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენებით საქართველოს ცალკეულ რეგიონებში. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. #14, გვერდი 156.

ო. კიღურაძე, ს.ბარამიძე. არატრადიციული ენერგიის წყაროების გამოყენების თანამედროვე მდგომარეობა. საქართველოს სსიპ საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი . არატრადიციული ენერგიის წყაროების გამოყენების თანამედროვე მდგომარეობა. საქართველოს სსიპ საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 0წ. 3-4 .

მ. კობახიძე. არატრადიციული საკვები-საშუალებების დამზადების ახალი ტექნოლოგიები და მათი გამოყენების ეფექტურობა მეცხოველეობასა და მეფრინველეობაში. საქართველოს ფერმერული მეცხოველეობის საკვები ბაზის განმტკიცების და საკვები რესურსების უკეთ გამოყენების პრობლემები. 2001წ. გვ. 73-75.

ნ. გძელიშვილი, ნ. მირიანაშვილი, ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ვ. ხათაშვილი, თ. გედევანიშვილი, ვ. ბახტაძე. არატრადიციული, განახლებადი ენერგორესურსების ათვისების პერსპექტივები ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენებით საქართველოს ზღვისპირეთში . საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. 2012წ. .

ნ. ჩიკვილაძე. არაციკლური ეკონომიკური კრიზისების მიზეზები და შედეგები. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2010წ. 2010წ.N6 გვ.116–119 (0,25).

რ. გაფრინდაშვილი. არაცნობიერი ფსიქიკა ქართულ ფოლკლორში. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „განათლება“. 2015წ. N1(12), გვ. 175-179.

ნ. მაღლაკელიძე, ვ.სესაძე. არაწრფივი აგარეგირებული პროფორციულ-დიფერენციალური რეგულატორების სტრუქტურული კონსტრუირება და სიმეტრია. სტუ შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2009წ. ჟურნალის N1(6) გვ. 44-47..

ნ. მაღლაკელიძე, ვ.კეკენაძე. გ. ჭიკაძე. არაწრფივი აგარეგირებული რეგულატორების ანალიზური კონსტრუირების განზოგადოებული მეტოდი. სტუ შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2013წ. ჟურნალის N2(15) გვ. 24-25.

ნ. ჯიბლაძე, ა.თოფჩიშვილი. არაწრფივი დაპროგრამების ამოცანებში ლაგრანჟის მოდიფიცირებული ფუნქციის გამოყენების ზოგიერთი ასპექტები. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2001წ. #5, გვ.22–29.

ნ. ჯიბლაძე, ს.ლომთაძე. არაწრფივი დაპროგრამების არაამოზნექილი ამოცანების გადაწყვეტა სიმძიმის ცენტრების მეთოდით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2001წ. #1(434), გვ.80–84 .

ი. დავითაშვილი, თ. ობგაძე, ნ. მჭედლიშვილი. არაწრფივი დაპროგრამების მეთოდის გამოყენება თვითმფრინავის ფრთის პროფილის ოპტიმიზაციისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში", . 2007წ. ICT’07, I.

ვ. მაისურაძე, ნ.მჭედლიშვილი. არაწრფივი დინამიკური ღია სისტემების იდენტიფიკაცია და მოდელირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. №15, გვ. 60-66.

ლ. გაჩეჩილაძე, ვ. კუციავა, იმედაძე თ. არაწრფივი ელექტრონული სქემების ოპტიმალური დაპროექტების ამოცანა მრავალკრიტერიული ოპტიმიზაციის თვალსაზრისით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2008წ. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. №2(5), გვ. 24-35. ISSN 1512-3979.

მ. ახობაძე, ე. კურცხალია. არაწრფივი ობიექტების იდენტიფიკაცია მახასიათებელი ფუნქციის საშუალებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომები . 1990წ. № 13 (352).

მ. ახობაძე, ე. კურცხალია. არაწრფივი ობიექტების იდენტიფიკაციის რეკურსული ალგორითმი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომები . 1990წ. № 13(369).

ლ. გაჩეჩილაძე, ნ. მჭედლიშვილი, ნ. ნარიმანაშვილი, ჭიჭინაძე ვ. არაწრფივი ოპტიმიზაციის რთული ამოცანების გადაწყვეტა სიმძიმის ცენტრების მეთოდით . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2007წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ”ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში” მოხსენებათა კრებული. I ტომი; 223-228. ISBN 978-99940-954-1-4..

ნ. მაღლაკელიძე, ვ.სესაძე. არაწრფივი სისტემების ბიფურკაციული მოვლენების მართვა უკუკავშირის გამოყენებით. მოხსენებათა კრებული: ,,ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში".. 2007წ. სტუ საერთაშორისო კონფერენცია მოხსენებათა კრებული N 2. გვ318-321.

ი. დავითაშვილი, ნ. მჭედლიშვილი, ნ. ფაილოძე. არაწრფივი სისტემების სტრუქტურული არამდგრადობის კვლევა და მოდელირება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში", . 2007წ. ICT’07 I.

ნ. ვარძიაშვილი. არაწრფივი, არასტაციონალური ჩაკეტილი მართვის სისტემის იდენტიფიკაცია მრავალი ცვლადის მახასიათებელი ფუნქციების საშუალებით. სტუ–ს თემატური სამეცნიერო შრომების კრებული "მართვის ავტომატიზებული სისტემები". 2016წ. № 2 (22), გვ. 90-94.

ნ. ვარძიაშვილი, ე. კურცხალია. არაწრფივი, არასტაციონალური, დინამიკური ობიექტების იდენტიფიკაცია ფუნქციონალური მწკრივების საშუალებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჟურნალი „განათლება“. 2016წ. № 2 (16), გვ. 205-211.