სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. შარაშენიძე, ს. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, გ. უსანეთაშვილი, თ. დუნდუა, მ. ახალბედაშვილი.. არატექნოლოგიური ღრეჩოს გავლენა ძრავიანი ვაგონის სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის კინემატიკურ პარამეტრებზე.. საქართველოს მეცნ. აკადემიის შრომების კრებული “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. ISSN 1512-0996,. 2010წ. N(10-12), თბილისი, 2010, გვ. 98-104.

ა. შარვაშიძე, გ. შარაშენიძე,თ. დუნდუა, პ. კურტანიძე, მ. ახალბედაშვილი, ი. ჯვარშეიშვილი.. არატექნოლოგიური ღრეჩოს ზეგავლენა ძრავიანი ვაგონის სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის კინემატიკურ პარამეტრებზე.. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები” საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი ISSN 0130-7061. 2010წ. ¹№ 7-9, 2010 გვ. 77-84..

ი. ჯვარშეიშვილი, გ.შარაშენიძე, ა. შარვაშიძე თ. დუნდუა,. არატექნოლოგიური ღრეჩოს ზეგავლენა ძრავიანი ვაგონის სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის კინემატიკურ პირობებში.. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები” საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი ISSN 0130-7061, . 2010წ. თბილისი 2010წ. ¹#10-12. გვ. 98-104, .

ნ. გძელიშვილი, null, ნ.მირიანაშვილი, ვ.ხათაშვილი. არატრადიციული განახლებადი ენერგორესურსების ათვისება თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენებით საქართველოს ცალკეულ რეგიონებში. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. #14, გვერდი 156.

ო. კიღურაძე, ს.ბარამიძე. არატრადიციული ენერგიის წყაროების გამოყენების თანამედროვე მდგომარეობა. საქართველოს სსიპ საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი . არატრადიციული ენერგიის წყაროების გამოყენების თანამედროვე მდგომარეობა. საქართველოს სსიპ საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 0წ. 3-4 .

მ. კობახიძე. არატრადიციული საკვები-საშუალებების დამზადების ახალი ტექნოლოგიები და მათი გამოყენების ეფექტურობა მეცხოველეობასა და მეფრინველეობაში. საქართველოს ფერმერული მეცხოველეობის საკვები ბაზის განმტკიცების და საკვები რესურსების უკეთ გამოყენების პრობლემები. 2001წ. გვ. 73-75.

ნ. გძელიშვილი, ნ. მირიანაშვილი, ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ვ. ხათაშვილი, თ. გედევანიშვილი, ვ. ბახტაძე. არატრადიციული, განახლებადი ენერგორესურსების ათვისების პერსპექტივები ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენებით საქართველოს ზღვისპირეთში . საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. 2012წ. .

ნ. ჩიკვილაძე. არაციკლური ეკონომიკური კრიზისების მიზეზები და შედეგები. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2010წ. 2010წ.N6 გვ.116–119 (0,25).

რ. გაფრინდაშვილი. არაცნობიერი ფსიქიკა ქართულ ფოლკლორში. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „განათლება“. 2015წ. N1(12), გვ. 175-179.

ნ. მაღლაკელიძე, ვ.სესაძე. არაწრფივი აგარეგირებული პროფორციულ-დიფერენციალური რეგულატორების სტრუქტურული კონსტრუირება და სიმეტრია. სტუ შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2009წ. ჟურნალის N1(6) გვ. 44-47..

ნ. მაღლაკელიძე, ვ.კეკენაძე. გ. ჭიკაძე. არაწრფივი აგარეგირებული რეგულატორების ანალიზური კონსტრუირების განზოგადოებული მეტოდი. სტუ შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2013წ. ჟურნალის N2(15) გვ. 24-25.

ნ. ჯიბლაძე, ა.თოფჩიშვილი. არაწრფივი დაპროგრამების ამოცანებში ლაგრანჟის მოდიფიცირებული ფუნქციის გამოყენების ზოგიერთი ასპექტები. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2001წ. #5, გვ.22–29.

ნ. ჯიბლაძე, ს.ლომთაძე. არაწრფივი დაპროგრამების არაამოზნექილი ამოცანების გადაწყვეტა სიმძიმის ცენტრების მეთოდით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2001წ. #1(434), გვ.80–84 .

ი. დავითაშვილი, თ. ობგაძე, ნ. მჭედლიშვილი. არაწრფივი დაპროგრამების მეთოდის გამოყენება თვითმფრინავის ფრთის პროფილის ოპტიმიზაციისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში", . 2007წ. ICT’07, I.

ვ. მაისურაძე, ნ.მჭედლიშვილი. არაწრფივი დინამიკური ღია სისტემების იდენტიფიკაცია და მოდელირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. №15, გვ. 60-66.

ლ. გაჩეჩილაძე, ვ. კუციავა, იმედაძე თ. არაწრფივი ელექტრონული სქემების ოპტიმალური დაპროექტების ამოცანა მრავალკრიტერიული ოპტიმიზაციის თვალსაზრისით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2008წ. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. №2(5), გვ. 24-35. ISSN 1512-3979.

მ. ახობაძე, ე. კურცხალია. არაწრფივი ობიექტების იდენტიფიკაცია მახასიათებელი ფუნქციის საშუალებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომები . 1990წ. № 13 (352).

მ. ახობაძე, ე. კურცხალია. არაწრფივი ობიექტების იდენტიფიკაციის რეკურსული ალგორითმი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომები . 1990წ. № 13(369).

ლ. გაჩეჩილაძე, ნ. მჭედლიშვილი, ნ. ნარიმანაშვილი, ჭიჭინაძე ვ. არაწრფივი ოპტიმიზაციის რთული ამოცანების გადაწყვეტა სიმძიმის ცენტრების მეთოდით . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2007წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ”ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში” მოხსენებათა კრებული. I ტომი; 223-228. ISBN 978-99940-954-1-4..

ნ. მაღლაკელიძე, ვ.სესაძე. არაწრფივი სისტემების ბიფურკაციული მოვლენების მართვა უკუკავშირის გამოყენებით. მოხსენებათა კრებული: ,,ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში".. 2007წ. სტუ საერთაშორისო კონფერენცია მოხსენებათა კრებული N 2. გვ318-321.