სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

И. Чхеидзе, Степерман В.Г., Нариманашвили Д.Н.. Эффективное двухэтап-ное кодирование изоб-ражений. "Georgian Engineering News",. 2009წ. No.1 (vol.49), 2009.

ლ. იმნაიშვილი. ა. ბენაშვილი, ნ. სვანიძე. ასინქრონული დამაგროვებელი ციფრული მოწყობილობების სინთეზის მეთოდის დამუშავება წინასწარ არჩეული ტრიგერის ბაზაზე. შრომები „მართვის ავტომატიზებული სისტემები“, # 1 (4), 2008 წ. . . 2008წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი, გ. ჩხიკვიშვილი. ა. ჯორჯაძე და კულტურის გლობალიზაცია ისტორიულ რეტროსპექტივაში. საერთაშორისო კონფერენცია მსოფლიო და კავკასია, თბ.,. 2011წ. .

ა. ბურჯალიანი. ა.ბურჯალიანი .მითოსური აზროვნების ფორმები ე.კასირერის ფილოსოფიაში.. კრ.ფილოსოფია,მეცნიერება, რელიგია.. 2012წ. .

ა. ბურჯალიანი. ა.ბურჯალიანი,ფიქცისა და სიმბოლური აზროვნების მიმართება ს.მაიმონის შეხედულებებში.. კრ. ფილოსოფიური ძიებანი 13. 2009წ. 13.

ა. ბურჯალიანი. ა.ბურჯალიანი.ადამიანური ყოფიერება და რწმენა.. რელიგია 2. 2013წ. .

ა. ბურჯალიანი. ა.ბურჯალიანი.შელინგი გამოცხადებისა და მითოლოგიის შესახებ.. რელიგია 3. 2013წ. .

ლ. იმნაიშვილი. ა.ფრანგიშვილი, ზ.გასიტაშვილი. სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში საგანგებო სიტუაციების ეფექტურად მართვის ორგანიზაციული მოდელი დამუშავება. სისტემა. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა". თბილისი, 1-4 ნოემბერი, 2010 წ. შრომები, გვ. 351-372.. . . 2010წ. .

დ. ჩიჩუა. ა.შ.შ არქიტექტურის გავლენა და ადგილი თანამედროვე მსოფლიო არქიტექტურის განვითარებაში. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობბა, კრებული : ამერიკის შესწავლის საბუთები. 2003წ. .

ნ. ფიფია. აბორტი - დანაშაული თუ უფლება. „ინტელექტუალი“. 2013წ. N24, გვ. 117-124.

ნ. მაჭავარიანი, ნ. კიკნაძე. აბრეშუმის ნედლი პარკიდან ძაფის ამოხვევის ტექნოლოგია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ”შრომები”. 2004წ. №2(452).

ნ. მაჭავარიანი, ლ. ყანჩაველი. აბრეშუმის ხარისხის გაუმჯობესების რეზერვები. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტის რექტორ, პროფ. მ. ედილაშვილის 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრმები. 2005წ. №2.

ა. ბურჯალიანი. აბურჯალიანი.სიმბოლოს განსაზღვრების თანამედროვე ცდათა კრიტიკული შეფასება.. სტუ,''საისტორიო ვერტიკალები''.31.. 2015წ. .

გ. მაისურაძე. აგრარული ბაზარი და მისი განვითარების გზები. სტატისტიკის ს/კ ინსტიტუტის შრომათა კრებული. . 2002წ. ტ.,1.თბ., გვ.168-179..

ლ. მეტრეველი, დ. ზერაგია. აგრესია. „განათლება“. 2012წ. N2(5).

ლ. იონათამიშვილი, ო.ვაშაკიძე. აგროსამრეწველო კომპლექსის სამეურნეო მექანიზმის საკითხისათვის. ჟურნალი "ეკონომიკა",. 2004წ. სპეცგამოშვება,N 1–2 0,3 ნ.თ..

თ. ბაციკაძე, ვ.სოხაძე, ზ. ფარესაშვილი. აგროსამრეწველო კომპლექსის ტექნიკური პარკის ზოგიერთი ასპექტი.. შემეცნებითი ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“ XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2016წ. .

ო. ტომარაძე, ჩახვაშვილი დ. . ადამ სმითის შრომის დანაწილების პრინცი– პის დემონსტრაცია. . 2012წ. სეუ მეცნიერება შრომები 4 .

ნ. მექვაბიშვილი. ადამიანების დაცვა დაბინძურებული ატმოსფეროსაგან. ი.ჭავჭავაძის სახ. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა `ცოდნა`. 2009წ. #3.

ი. კუტუბიძე. ადამიანი და ტექნიკური ცივილიზაცია . უნივერსალი. 2008წ. 158-174გვ.