სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  21728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ქობულაშვილი. . Проблемы производства комплексных экспертиз. Гидроинженерия (научно-технический журнал) . 2010წ. №1(5), ISSN №1512-410 X, Тбилиси.

ჟ. მამასახლისი. . Прогнозирование стока половодья горных рек Западной Грузии. Известия аграрных наук . 2004წ. № 4б 188 № 15.

О. хуцишвили, Гугушвили А.Ш., . . Управление движением космического аппарата в окрестности коллинеарной точки либрации. . Georgian Engineering News, Tbilisi, GFID, . 2001წ. , #2 49-53p..

К. Котетишвили, Г.Ш. Кеванишвили.И.Г. Кеванишвили.Г.Г.Чихладзе .И.И.Чунтишвили. . Электродина¬ми-чес¬¬кий анализ и рас¬чет антенного обтекателя из периодической решетки и диэлектрических слоев. Georgian Engineering News (GEN), . 2006წ. № 1, pp.30-34. ISSN 0132-6074.

ბ. ზაუტაშვილი, ბ. მხეიძე, თ. პიტავა. . კავკასიონის სამხრეთი ფერდობის ნახშირმჟავა სოდიანი მინერალური წყლები (გავრცელების და ფორმირების თავისებურებები) . . "სამთო ჟურნალი" . 2005წ. 1 (14).

მ. ვეფხვაძე. . მე-3-ე საერთაშორისო კონფერენცია „ნანოტექნოლოგიები“ (ნანო-2014). Nano Studies. 2014წ. 2014, 10, 173-178..

ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, ო. ლაბაძე. . შერეული სტრუქტურის მქონე ხელოვნური მიკროკლიმატის კონტროლისა და მართვის სისტემა. . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული.. 2007წ. #11 გვ. 87-93..

ნ. მაზიაშვილი. ."თავისუფალი ვაჭრობა ბიზნესის ხელშეწყობის მთავარი ფაქტორი“. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2012წ. .

Н. Джалябова. .*Анализ причин негативного состояния среды помещений. . საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. შრომები,. 2010წ. გვ.215-218,.

Г. Тодуа. ., Некoторые вопросы геометрии поверхности векторных расслоении Lm(Vn). . სტუ-ს შრომები. 1999წ. # 4 (428). 22-26..

ფ. დიდებაშვილი. .,,გენდერული თანასწორობა XXI-ე საუკუნის საქართველოში . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, სტუ-ს გენდერული თანასწორობის კვლევითი ცენტრის საერთაშორისო, სამეცნიერო კონფერენციისშრომების კრებული ,,მსოფლიო და გენდერი“ . 2016წ. თბილისი, გვ.224-229..

ფ. დიდებაშვილი. .,,სოციალური ცვლილებები, ერთფაქტორიანი და მრავალფაქტორიანი თეორიები“. ,,საისტორიო ვერტიკალები“. 0წ. №29, თბილისი 2014 , გვ.99-104..

რ. შენგელია. ..-Determination of a Company’s Strategic Plan with the Help of Business and Financial Analysis. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2016წ. 9-10.

ნ. ბახსოლიანი. .osmaluri dokumenturi wyaroebi afxazeTis Sesaxeb (XVIII saukune), . თსუ, ძირითადი რელიგიური კონფესიები და კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების პრობლემები. 2015წ. გვ.123-130.

ო. ლაბაძე. .С.Кабанов, А.В.Пискунов, Н.А.Стрекалин, Д.М.Ляхов. Приближенная математическая модель стыковой сварки оплавлением полос. . Автоматическая сварка. 1979წ. №1, с.14-17.

ნ. ერემეიშვილი, კუნელაშვილი ეთერი. .ავტომატიზირებული მოწყობილობა ელექტროქიმიური ანალიზატორების შესამოწმებელი სქემებისათვის.. მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2015წ. #2(20).

ჯ. მალაღურაძე. .აღა - მაჰმად - ხანის ჯილდო, მაგრამ ვის როგორი ???, . გაზ. კომუნისტი, . 2003წ. .

მ. წულუკიძე. .ბრენდინგი-წარმატების გასაღები,ჟ.. . 2013წ. «ბიზნეს-ინჟინერინგი»,სტუ,2013, №3.

მ. მილაშვილი, ვ.მჭედლიშვილი. .განათება ინტერიერში. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 2010წ. #1 (475) გვ 66-71.

მ. მილაშვილი, გ.როყვა. .თანამედროვე მინის ძირითადი თვისებები. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები . 2010წ. #1 (475) გვ.75-80.