სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23465 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ.ლაზრიევი, გ.რობიტაშვილი, და სხვა. გარემოს დაჭუჭყიანების ჰიდრომეტეოროლოგიური რისკ-ფაქტორების შეფასება ტოქსიკურ ნაერთთა გავრცელების მათემატიკური მოდელირების საფუძველზე. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2002წ. ტ.108 თბილისი, გვ.151-164.

რ. დიაკონიძე. გარემოს ეკოლოგიური პრობლემები (ღვარცოფული მოვლენები და მათი პროგნოზირება). საქჰიდროეკოლოგიის შრომები. 2005წ. გ. 24-31.

ლ. გვასალია, ი. ქავთარაძე, გ. ავქოფაშვილი, ე. შენგელია. გარემოს ზოგიერთ სისტემაში მძიმე ლითონების შემცველობის მონიტორინგი. „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჟურნალი“,. 2012წ. №3.

ნ. გძელიშვილი, null, ნ.მირიანაშვილი, ვ.ხათაშვილი. გარემოს კლიმატური პირობებისა და შენობების თბური რეჟიმების გავლენა თბური ტუმბოს დანადგარების მუშაობის ეფექტურობაზე. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. #15, გვურდი 163.

ნ. ჯალიაბოვა. გარემოს ნეგატიური ფაქტორების ზემოქმედებისგან ადამიანის დაცვის სისტემის მოდელი.. ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. 2007წ. №10, თბილისი, გვ. 222 - 227.

ს. ფაღავა, მ.ავთანდილაშვილი, ზ.რობაქიზე, ვ.რუსეცკი, გ.ტოგონიძე, ს.ფაღავა. გარემოს ტექნოგენურად შეცვლილი ბუნებრივი რადიაციული ფონის შესწავლის აუცილებლობა, პრობლემები და პერსპექტივები საქართველოში. სამწცნიერო-პოპულარულ გამოცემათა სერიის ბროშურა "გარემო და რადიაცია" , N2, 1997, თბილისი. 1997წ. .

ნ. კუციავა, დ. ერისთავი, ა. გოგიშვილი, ნ. გუგეშიძე, მ. დემეტრაძე, ჯ. ქერქაძე. გარემოს ტექნოგენური დაბინძურების პროცესების კომპიუტერული მოდელირება და პროგნოზირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

ნ. ჩხუბიანიშვილი, კუციავა ნ., ქარჩავა გ., ქარჩავა ჯ.. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენება და ოპტიმალური მართვა (მენეჯმენტი). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. .

გ. კაიშაური, ე.გელაშვილი. გარეული ხილის ქიმიური შედგენილობის შესწავლის შედეგები. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის, საქართველოს სახელმწიფო-ზოოტექნიკურ-სავეტერინერო აკადემიისა და საქართველოს სახელმწიფო სუბტროპიკული მეურნეობის სამეცნიერო შრომათა კრებული “აგრარული მეცნიერების პრობლემები”-თბილისი. 2000წ. ტ.9, გვ.124-127.

ბ. სურგულაძე. გარეცენტრულად შეკუმშული ღეროების გაანგარიშება ენერგეტიკულ-ვარიაციული მეთოდით (ნახევრადალბათური ინტერპრეტაცია). `მშენებლობა და ოცდამეერთე საუკუნე” 2005. 2005წ. .

მ. მესხია. გარეჯელი იეროდიაკონი იოსტოს მრევლიშვილი(აღმშენებლობაწმ. დავითის ლავრაში და მოგზაურობა წმ. მიწაზე. მხედარი, საისტორიო კრებული. 2012წ. 2.

თ. გველესიანი, ყირიმლიშვილი–დავითაშვილი თ.. გარსდენილ ნაგებობაზე მოქმედი ჯამური ჰიდრო-დინამიკური წნევის კომპო-ნენტების რაოდენობრივი თანაფარდობის პროგნოზი. ენერგია . 2009წ. N4(52). (ISNN 1512-0120).

თ. ბერიძე, ფაილოძე ნ.. გარსული დანაოჭებული პანელების გაანგარიშების ამოცანის ალგორითმიზაცია. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტის რექტორის, პროფესორ მურმან ედილაშვილის 70-წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2005წ. გვ.170-177.

გ.მაისურაძე. გარსული საძირკვლები. სტუ–ს შრომები . 2010წ. 2(452), 137–140გვ.

მ. ჭანტურია, ა.სოხაძე, გ.მაისურაძე, თვალავაძე. გარსული საძირკვლის დატვირთვის მიხედვით საიმედოობაზე გაანგარიშების საფუძვლები. სტუ-ს შრომები. 2011წ. №3(481).

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი. გასაყინი სხეულის ფორმის გავლენა გაყინვის ხანგრძლიობაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2009წ. 2(472). გვ. 100–103.

მ. სანიკიძე, ე. მეძმარიაშვილი, გ. მეძმარიაშვილი. გასაშლელი ხიდის ტრანსფორმირებადი სისტემის კინემატიკური ანალიზი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2012წ. #3(26), გვ. 6-14, თბილისი. ISSN 1512-3936. .

ზ. ბოგველიშვილი. გასროლის ხმის ჩახშობის თანამედროვე საშუალებები. სამხედრო ტექნიკა, თბილისი. 1997წ. №2(5), გვ.61-70 (საიდუმლო).

ზ. ბოგველიშვილი. გასროლის ხმის ჩახშობის ხერხები და საშუალებები. საქ.სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს აკადემიის კრებული, თბილისი. 1997წ. №3(6), გვ.41-43 (საიდუმლო).