სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

რ. მიშველაძე. ადამიანი მხოლოდ ერთხელ ისვენებს (ჯ. ჩახავას შემოქმედების განხილვა). თბილისი,. 2015წ. .

გ. ჯოლია, ჯოლია ქეთევან. ადამიანის მოდელი ეკონომიკურ თეორიასა და მარკეტინგში. ეკონომიკა. 2013წ. #9-10.

მ. ჯიქია. ადამიანის უფლებათა დაცვის ამერიკის სახელმწიფოთაშორისი სისტემა. ჟურნალი ,,მართლმსაჯულება და კანონი". 2010წ. N2 (25), 2010, გვ. 40-46.

მ. ჯიქია. ადამიანის უფლებათა დაცვის აფრიკული სისტემა. ჟურნალი ,,მართლმსაჯულება და კანონი“. 2013წ. N1 (36), გვ. 55-60.

მ. ჯიქია. ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-14 მუხლის მიხედვით. სტატიათა კრებული „ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული და საერთაშორისო მექანიზმები“ . 2016წ. .

ა. სონღულაშვილი. ადამიანის უფლებები _ ისტორიული შტრიხები. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2010წ. #2, გვ. 242-257.

ს. ხიზანიშვილი. ადამიანური რესურსების მართვა თავისუფლების პრობლემის ჭრილში. "უნივერსალი", მიმდინარე გამოწვევები ცოდნის მართვაში _ "ცოდნა ცხოვრებისათვის". 2008წ. გვ.244-247 .

ა. ბურჯალიანი. ადამიანური ყოფიერება და ტრანსცენდენტურის პრობლემა.2008წ.. კრ.ადამიანი ,ფილოსოფია,კულტურა.თბ.2008. 2008წ. .

გ. ვარშალომიძე, ვ. ხითარიშვილი, მ. ასათიანი. ადგეზიის და ხახუნის ძალების გავლენა საბურღი იარაღის მოძრაობაზე. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2007წ. #21, 70-79 გვ..

ვ. ხითარიშვილი, გ. ვარშალომიძე, მ. ასათიანი. ადგეზიისა და ხახუნის ძალების გავლენა საბურღი იარაღის მოძრაობაზე. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2007წ. #21, გვ. 70–79.

თ. შარაშენიზე, ვ. ლორთქიფანიძე, გ. ფურცელაძე. ადგილობრივ ნედლეულის ბაზაზე ეფექტური წყალშემცველი ფეთქებადი ნივთიერების დამზადების შესაძლებლობის კვლევა. ”სამთო ჟურნალი”. 2006წ. 1-2(16-17).

მ. დარჩაშვილი. ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის პროექტით გამოწვეული აზრთა სხავადასხვაობა საქართველოში (2013-2014წწ.) . საერთაშორისო ჟურნალი, „მოქალაქე და სამოქალაქო განათლება პოსტ-სოციალისტურ საზოგადოებებში“. 2015წ. .

ა. ზენაიშვილი. ადგილობრივი მმართველობის თავისებურებები. . 2013წ. .

გ. აბაშიძე. ადვოკატის სამართლებრივი მდგომარეობა სისხლის სამართლის პროცესში. ჟურნალი `თემიდა,~. 2012წ. #7(9), .

თ. კვაჭაძე, მ.მ.კუბლაშვილი. აეროდინამიკის ამოცანის რიცხვითი ამოხსნა სინგულარულ ინტეგრალურ განტოლებათა მეთოდის გამოყენებით. მშენებლობა. 2011წ. 1(20), გვ.54–57.

ლ. შატაკიშვილი, ი. ლომიძე; დ. ნამგალაძე. ავარიის შედეგად მდინარეში ჩაღვრილი ნავთობის ჭავლის ტრაექტორიის განსაზღვრა ანალიზურ-რიცხვითი მეთოდით, ზოგად და კონკრეტულ შემთ-ხვევაში, ნავთობის დამჭერის ოპტიმალური ადგილმდებარეობის შერჩევის მიზნით.. ენერგია . 2010წ. N4(56), .

თ. ბაციკაძე, მ.ჯიბლაძე. ავთვისებიანი სიმსივნის თერმოთერაპია ცვლადი ელექტრული ველით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო რეფერირებული ჟურნალი ‘მეცნიერება და ტექნოლოგიები” . 2012წ. №4-6.

გ. ჯავახიშვილი. ავტომატური მრთვის სისტემების კომპიუტერული მოდელირება. "მარჯი". 2008წ. №1, 219-227 გვ..

ვ. ლეკიაშვილი, ნ. თოფურია, ჟ. პეტრიაშვილი, ზ. ქარჩავა. ავტომობილების რემონტში მოცდენების ანალიზი. . ISSN 1512-0910 სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი ``. 2005წ. #3, 23-24. .

ვ. ლეკიაშვილი, ნ. თოფურია. ავტომობილების სათადარიგო დეტალებით უზრუნველყოფა. , . ISSN 1512-0996 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სამეცნიერო შრომების კრებული. 2004წ. #2 (4 52) თბილისი.