სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. კანკაძე, ლ.გარდაფხაძე,მ.სტეფნაძე. ბანკების ჩამოყალიბებისა და განვითარების ისტორია საქართველოში. ჟურნალი"მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2008წ. N 7–9 გვ.6–9.

კ. დიმიტრიშვილი. ბანკის მიერ იურიდიული პირების საანგარიშსწორებო–სალაროს მომსახურების განხორციელების შემოწმება.. შემოწმება.–ჟურნალი ,,ეკონომიკა“. 0წ. 2012წ N4.–გვ173–177..

გ. ცაავა. ბანკის პასიური და აქტიური ოპერაციები, კრედიტის განსაკუთრებული ფორმების: ფაქტორინგული, ფორფეიტინგული, ლიზინგური და სატრასტო ოპერაციების თავისებურებები. . „სეუ და მეცნიერება“,. 2015წ. N 2 (2), გვ. 156 – 167..

თ. ხინიკაძე-გვარამია, ბაღათურია თამარი. ბანკის საკრედიტო რისკის დაზღვევის მნიშვნელობა საბანკო ბიზნესის განვითარებისათვის. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2008წ. №3-4,.

რ. ბურდიაშვილი. ბანკის სახსრების მართვის სტრატეგიები. ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ეკონომიკა“ . 2008წ. #9, გვ. 207-212..

რ. სამხარაძე, ნ. აფციაური. ბანკის ფილიალების გახსნისას არსებული პრობლემები. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. 2012წ. გვ. 123-124. 2(43). ISSN 1512-0333.

მ. შელეგია. ბარათაშვილი, მოემი... და სოლიფსიზმი. ჟ. პარალელი. 2013წ. N5, გვ.276-279.

თ. კაჭარავა, ი. ბოლქვაძე. ბარამბოს Melissa officinalis L ონთოგენეზის პერიოდის თავისებურებანი. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2005წ. საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტი, ტ. XXXIV, თბილისი, გ. 15-16.

თ. კაჭარავა, ი. ბოლქვაძე. ბარამბოს Melissa officinalis L აგრობიოლოგიური თავისებურებანი. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული,. 2004წ. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, ტ. XXIX, თბილისი, გ.40-43.

მ. დემეტრაშვილი, ჯ. უფლისაშვილი. ბარბაცას სიგრძის ზღვრების დადგენა ოთხრგოლა სახსრიან სივრცით მექანიზმში. სპი-ს სამეცნიერო შრომები. 1985წ. №14(296) გვ.92-95 თბილისი.

დ. ბიბილეიშვილი, ა. სარუხანიშვილი, ქ. კობიაშვილი. ბარიუმის რიგი ბორატების DOf,298 , SO298 და Cp,298 დადგენა სტრუქტურული ანალოგიის მეთოდით . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. №1 (13), გვ. 84-86.

ბ. გოგიჩაშვილი, ბ. გოგიჩაშვილი, ო.მიქაძე, გ.წნორიაშვილი. ბარიუმის შემცვეკი შენადნობების მიღებისას გამოყოფილი აირრების გოგირდის ნაერთებისაგან გაწმენდა ნამუშევარი საფლოტაციო ხსნარით. სტუ, შრომები #2. 2003წ. 15–17 გვ..

ო. მიქაძე, ო. მიქაძე, ბ. გოგიჩაიშვილი, გ. წნორიაშვილი. ბარიუმის შემცველი კომპლექსური შენადნობების მიღებისას გამოეფილი აირების გოგირდის ნაერთებისაგან გაწმენდა ნამუშევარი საფლოტაციო ზსნარით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, გამომცემლობა: "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2003წ. სტუ-ს შრომები, № 2 (448), 2003 გვ. 15-16 .

თ. სუპატაშვილი. ბარიუმის შემცველობის განსაზღვრა ბარიტულ მადნებში და საწარმოო ნარჩენებში. გამოყენებითი ქიმიისა და ტექნოლოგიების თანამედროვე მიღწევები. 2009წ. გვ. 28-29.

ა. კვალიაშვილი. ბარიცენტრული მეთოდის სწავლების შესახებ. ჟურნალი „ინტელექტი“, N 1(45), 5 გვ. 2013წ. .

თ. ბაქანიძე. ბაქანიძე, „ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის პრობლემატიკა საერთაშორისო ბაზარზე“. სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. N 3, თბილისი.

ლ. მახარაძე. ბაქო-ბილისი-ერზუმის მაგისტრალური გაზსადენის საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი მონაკვეთის ჰიდრავლიკური გაანგარიშების ექსპერტიზის შედეგები . ”სამთო ჟურნალი”, N2(29), თბილისი, . 2012წ. , N2(29), თბილისი,გვ.39-45.

ნ. ხუნდაძე, ლ.მახარაძე. ბაქო-თბილისი-ერზერუმის მაგისტრალური გაზსადენის საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი მონაკვეთის სიმტკიცეზე გაანგარიშების ექსპერტიზის შედეგები. ”სამთო ჟურნალი”. 2011წ. 1(26), 60-63.

თ. თევზაძე, ზ.ვარაზაშვილი, გ.ჩახაია, რ. დიაკონიძე, ლ. წულუკიძე.. ბაქო-თბილისი-ერზრუმის სატრანსპორტო დერეფნის ახალციხე-ვალეს მონაკვეთზე არსებული ფერდობის გეოეკოლოგიური გამოკვლევა იქ მიმდინარე გეოლოგიური პროცესების დინამიკის შესწავლის მიძნით.. საერთაშორისო ტექნიკური კომფერენცია გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. შრომები. ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2010წ. გვ 270-273.

მ. მოისწრაფიშვილი, ბ. ბრეგაძე, ლ. ბალავაძე. ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის საიმედოების უზრუნველყოფის საკითხები პროექტირების და მშენებლობის სტადიაზე. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. #1(13), გვ. 52-60.