სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. გოცაძე, ა. ნადირაძე, ი. შიხაშვილი. ბეტონისა და რკინაბეტონის შპალების დამზადების ტექნოლოგია დანამატების გამოყენებით. . სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, . 2015წ. N 1 (36) 2015 წელი..

null. ბეტონისა და რკინაბეტონის შპალების დამზადების ტექნოლოგია დანამატების გამოყენებით. . სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, . 2015წ. N 1 (36) 2015 წელი.

ა. ნადირაძე, ი. შიხაშვილი, გოცაძე დალი. ბეტონისა და რკინაბეტონის შპალების დამზადების ტექ–ნოლოგია დანამატების გამო–ყენებით. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N1(36), თბილისი, 2015. 2015წ. .

ზ. ქარუმიძე, მ. ტურძელაძე. ბეტონისა დეფორმირებისა და რღვევის ზოგიერთი ასპექტი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,, მშენებლობა“ . 2015წ. N2(37) თბილისი 2015წ. .

ა. ჩიქოვანი, ნ.მურღულია. ბეტონში ბზარწარმოქმნის საკითხისადმი . სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2010წ. # 3 ISSN 1512-3936.

ნ. ფოფორაძე. ბეჩასინის მეტამორფული კომპლექსის გლაუკოფანიანი ფიქლები. ჟ. “საქართველოს ნავთობი და გაზი”. 2006წ. #19.

ს. გველესიანი, ნ. ფოფორაძე . ბეჩასინის მეტამორფული კომპლექსის გლაუკოფანიანი ფიქლები. ჟ ,,საქართველოს ნავთობი და გაზი'' #19. 2006წ. 1512-0457.

ი. უგრეხელიძე. ბეჭდვით პროდუქციაში გამოყენებული მასალების შერჩევის ოპტიმიზაცია საბეჭდი აპარატის მოდიფიცირების თვალსაზრისით.. გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი’’, თეზისების კრებული, თბილისი 2010 წ. თ.. 2010წ. თბილისი გვ. 75.

თ. ბარამაშვილი. ბეჭდვით პროცესში წარმოქმნილი დეფექტების აღმოფხვრის რეკომენდაციები საბეჭდი მოწყობილობის სრულყოფის თვალსაზრისით. გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თეზისების კრებული, თბილისი . 2010წ. გვ. 74..

თ. ბარამაშვილი, ი. უგრეხელიძე. ბეჭდვით პროცესში წარმოქმნილი დეფექტების აღმოფხვრის რეკომენდაციები საბეჭდი აპარატის საფორმე და საბეჭდ ცილინდრებზე ოფსეტული ცილინდრის დამწნეხი მოწყობილობის სრულყოფის მიზნით. საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი. 2016წ. ISSN 978-9941-0-7775-3, გვ. 22.

თ. ბარამაშვილი. ბეჭდვითი მედიის ტექნიკური პრობლემები და მათი აღმოფხვრის რეკომენდაციები. გამომცემლობა ,,მოაზროვნე”, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი . 2006წ. #2, გვ. 90-94, უაკ 681.3.

თ. ბარამაშვილი. ბეჭდვის პროცესში დამნამავი ხსნარის PH-ის განმსაზღვრელი პირობები. გამომცემლობა ,,მოაზროვნე”, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი . 2006წ. #3, გვ. 47-53, უაკ 681.3.

ი. უგრეხელიძე, ნ. ზედელაშვილი. ბეჭდვის პროცესში პოლიგრაფიულ მასალებთან დაკავშირებით წარმოქმნილი პრობლემები. ჟურნალი ,,ტრან-სპორტი და მანქა-ნათმშენებლობა” IშშN-15123537 გამომცემლობა ,,მოაზ- როვნე”. 2006წ. #1,თბილისი, გვ 111-116.

ნ. სონღულაშვილი. ბეჭდური მედია და ქართული ერთობის იდენტობის ფორმირება (გაზეთი „ივერია“, 1901). ქართული წყაროთმცოდნეობა. 2010წ. # XII.

ა. წაქაძე. ბზარებით დაზიანებული კონსტრუქციების დეტერმინირებული ანალიზი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. 2009წ. №4(15), გვ. 47-52.

თ. კვაჭაძე. ბზარების ამოცანის რიცხვითი ამოხსნის შესახებ, როცა ბზარს აქვს გლუვი ან უბან–უბან გლუვი გახსნილი წირის ფორმა. მშენებლობა. 2011წ. 1(20), გვ.41–44.

ნ. რატიანი, გ. გურეშიძე. ბზარების არსებობის სტადიაში მყოფი რკინა-ბეტონის კონუსური გარსების გაანგარიშება. საერთაშორისო საეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ''მშენებლობა''. 2010წ. №2(17).

ფ. ვერულაშვილი, ა.სოხაძე, გ.გურეშიძე, ნ.რატიანი. ბზარების არსებობის სტადიაში მყოფი რკინაბეტონის გარსების გაანგარიშება. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი მშენებლობა. 2010წ. ISSN1512-3936,N2(17) 247გვ..

ა. სოხაძე, ფ.ვერულაშვილი, გ.გურეშიძე, ნ.რატიანი. ბზარების არსებობის სტადიაში მყოფი რკინაბეტონის კონუსური გარსების გაანგარიშება. მშენებლობა. 2010წ. N 2(17) გვ.247.

გ. გურეშიძე, ლ.ვერულაშვილი, ა.სოხაძე, ნ.რატიანი. ბზარების არსებობის სტადიაში მყოფი რკინაბეტონის კონუსური გარსების გაანგარიშება. სტუ-ს სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2010წ. .