სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. კუბლაშვილი, თ. კვაჭაძე, მირიან კუბლაშვილი. ბზარების ზოგიერთი ბრტყელი ამოცანის რიცხვითი ამოხსნები მაღალი რიგის სიზუსტით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2008წ. #1(467), გვ. 9-12, თბილისი.

თ. კვაჭაძე, მ.მ. კუბლაშვილი, მ.დ. კუბლაშვილი. ბზარის ზოგიერთი ბრტყელი ამოცანის რიცხვითი ამოხსნები მაღალი რიგის სიზუსტით. შრომები, სტუ. 2008წ. 1(467), გვ.9–11.

მ. ლოსაბერიძე, თ. იამანიძე, მ. თუთბერიძე. ბზარის წარმოქმნის და გავრცელების მიმართულების დადგენა კლდოვანი ქანის დინამიკური დატვირთვისას. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი. 2014წ. გვ.14-16.

თ. ეთერაშვილი. ბზარის წვეროს წინ წარმოქმნილი ძაბვის და პლასტიკური არის სიდიდის განმსაზღვრელი ფორმულების მიღება და მათი სწავლება მყარი ტანის ფიზიკასა და ლითონთმცოდნეობაში, . საერთაშორისო სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენციის "სწავლების დიდაქტიკური კანონზომიერებანი" მასალები, . 1988წ. გვ. 38-40, 1998 წ. თბილისი..

მ. მიქელაშვილი. ბიბლია და ეკონომიკური კატეგორიები. ჟურნალი „კარიბჭე“. 2016წ. N23, გვ.42-44.

ნ. ბახსოლიანი. ბიბლია როგორც მესხების უძველესი ისტორიის წყარო. ისტორიულ–ეთნოლოგიური შტუდიები VI. 2003წ. გვ. 5–11.

ნ. ჟველია, მიხეილ გუდავაძე. ბიზანტიური სამართალი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“, თბილისი, 2015. 0წ. №32, გვ. 59-64.

ნ. შონია. ბიზნეს გარემო და მისი სრულყოფის გზები საქრათველოში . ჟ.“ბიზნესი და კანონმდებლობა“. 2012წ. .

ვ. დათაშვილი. ბიზნეს გარემო და სახელმწ როლი მის გაუმჯობესებაში. სტუ-გამომცემლობა, სოციალური ეკონომიკა xxi- საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 0წ. 2014წლისN 2, გვ.109-115.

ვ. დათაშვილი, ირაკლი პაპავა. ბიზნეს გარემო დასახელმწიფოს როლი მის გაუმჯობესებაში. სტუ-გამომცემლობა, სოციალური ეკონომიკა xxi- საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 0წ. 2015წლისN 4.

ე. თურქია, გ. სურგულაძე. ბიზნეს გეგმის ავტომატიზებული დამუშავების პროცესის სამუშაო ნაკადების მართვის სისტემა . სტუ, შრ. კრებული. 1999წ. .

შ. მინჯორაია, გ.მინჯორაია. ბიზნეს გეგმის შედგენის ორგანიზაცია. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. ნომერი 2. გვერდი 12.

ნ. ბებიაშვილი. ბიზნეს გეგმის შედგენის ორგანიზება. ჟურნალი ბიზნესი და კანონმდებლობა. 2010წ. #5, გვ. 35-38.

მ. ზუბიაშვილი, თ.ანთაძე. ბიზნეს ინჟინერინგი - საწარმოს მართვის მეთოდი. ”ეკონომიკა”. 2009წ. # 3-4.

მ. კაშიბაძე, მ. ოხანაშვილი, გოგილიძე ნ. ბიზნეს მოვლენების დამუშავების კონცეპტუალური მოდელის აგება. სტუ შრომ.კრებული #2(13) .,,მართვის ავტომატიზებული სისტემები''. 2012წ. გვ.89-94.

ხ. ბერიშვილი. ბიზნეს პორტფელის დაკომპლექტება და შეფასება ტურისტულ ბიზნესში. ჟ.ეკონომისტი. წ. ჟ.ეკონომისტი, #3,91–95.. 2009წ..

დ. კაპანაძე. ბიზნეს პროცესების ავტომატიზაციის თანამედროვე სისტემები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2009წ. N2 (472), გვ.77-81 .

ნ. თოფურია, ლომიძე მაკა. ბიზნეს პროცესების ავტომატიზაცია SharePoint Designer-ის საშუალებით. სტუ შრ.კრებ.: „მას“-N1(19). 2015წ. .

ა. ბოლქვაძე. ბიზნეს პროცესების რეინჟინერინგი და ინფორმაციული ტექნოლოგიები . ჟ. სოციალური ეკონომიკა“ . 2011წ. N5, გვ. 71-74.

რ. აბულაძე. ბიზნეს სივრცეში სოციალური ქსელის (Facebook) ეკონომიკური სარგებელი . ჟურნალი „საქართველოს ეკონომიკა“. 2013წ. #1, (178) 2013. გვ.52-55.