სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. უგრეხელიძე, ნ. ზედელაშვილი. ბეჭდვის პროცესში პოლიგრაფიულ მასალებთან დაკავშირებით წარმოქმნილი პრობლემები. ჟურნალი ,,ტრან-სპორტი და მანქა-ნათმშენებლობა” IშშN-15123537 გამომცემლობა ,,მოაზ- როვნე”. 2006წ. #1,თბილისი, გვ 111-116.

ნ. სონღულაშვილი. ბეჭდური მედია და ქართული ერთობის იდენტობის ფორმირება (გაზეთი „ივერია“, 1901). ქართული წყაროთმცოდნეობა. 2010წ. # XII.

ა. წაქაძე. ბზარებით დაზიანებული კონსტრუქციების დეტერმინირებული ანალიზი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. 2009წ. №4(15), გვ. 47-52.

თ. კვაჭაძე. ბზარების ამოცანის რიცხვითი ამოხსნის შესახებ, როცა ბზარს აქვს გლუვი ან უბან–უბან გლუვი გახსნილი წირის ფორმა. მშენებლობა. 2011წ. 1(20), გვ.41–44.

ნ. რატიანი, გ. გურეშიძე. ბზარების არსებობის სტადიაში მყოფი რკინა-ბეტონის კონუსური გარსების გაანგარიშება. საერთაშორისო საეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ''მშენებლობა''. 2010წ. №2(17).

ფ. ვერულაშვილი, ა.სოხაძე, გ.გურეშიძე, ნ.რატიანი. ბზარების არსებობის სტადიაში მყოფი რკინაბეტონის გარსების გაანგარიშება. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი მშენებლობა. 2010წ. ISSN1512-3936,N2(17) 247გვ..

ა. სოხაძე, ფ.ვერულაშვილი, გ.გურეშიძე, ნ.რატიანი. ბზარების არსებობის სტადიაში მყოფი რკინაბეტონის კონუსური გარსების გაანგარიშება. მშენებლობა. 2010წ. N 2(17) გვ.247.

გ. გურეშიძე, ლ.ვერულაშვილი, ა.სოხაძე, ნ.რატიანი. ბზარების არსებობის სტადიაში მყოფი რკინაბეტონის კონუსური გარსების გაანგარიშება. სტუ-ს სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2010წ. .

ა. ხაბეიშვილი. ბზარების გათვალისწინებით რკინაბეტონის კოჭის განივ დარტყმაზე გაანგარიშება.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, "განათლება". . 2011წ. N1. გვ.103-106. ISSN 1512-102X.

მ. კუბლაშვილი, მ. კუბლაშვილი, თ. კვაჭაძე. ბზარების ზოგიერთი ბრტყელი ამოცანის რიცხვითი ამოხსნები მაღალი რიგის სიზუსტით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 2008წ. #1(467), გვ. 9-12, თბილისი.

მ. კუბლაშვილი, თ. კვაჭაძე, მირიან კუბლაშვილი. ბზარების ზოგიერთი ბრტყელი ამოცანის რიცხვითი ამოხსნები მაღალი რიგის სიზუსტით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2008წ. #1(467), გვ. 9-12, თბილისი.

თ. კვაჭაძე, მ.მ. კუბლაშვილი, მ.დ. კუბლაშვილი. ბზარის ზოგიერთი ბრტყელი ამოცანის რიცხვითი ამოხსნები მაღალი რიგის სიზუსტით. შრომები, სტუ. 2008წ. 1(467), გვ.9–11.

მ. ლოსაბერიძე, თ. იამანიძე, მ. თუთბერიძე. ბზარის წარმოქმნის და გავრცელების მიმართულების დადგენა კლდოვანი ქანის დინამიკური დატვირთვისას. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი. 2014წ. გვ.14-16.

თ. ეთერაშვილი. ბზარის წვეროს წინ წარმოქმნილი ძაბვის და პლასტიკური არის სიდიდის განმსაზღვრელი ფორმულების მიღება და მათი სწავლება მყარი ტანის ფიზიკასა და ლითონთმცოდნეობაში, . საერთაშორისო სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენციის "სწავლების დიდაქტიკური კანონზომიერებანი" მასალები, . 1988წ. გვ. 38-40, 1998 წ. თბილისი..

მ. მიქელაშვილი. ბიბლია და ეკონომიკური კატეგორიები. ჟურნალი „კარიბჭე“. 2016წ. N23, გვ.42-44.

ნ. ბახსოლიანი. ბიბლია როგორც მესხების უძველესი ისტორიის წყარო. ისტორიულ–ეთნოლოგიური შტუდიები VI. 2003წ. გვ. 5–11.

ნ. ჟველია, მიხეილ გუდავაძე. ბიზანტიური სამართალი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“, თბილისი, 2015. 0წ. №32, გვ. 59-64.

ნ. შონია. ბიზნეს გარემო და მისი სრულყოფის გზები საქრათველოში . ჟ.“ბიზნესი და კანონმდებლობა“. 2012წ. .

ვ. დათაშვილი. ბიზნეს გარემო და სახელმწ როლი მის გაუმჯობესებაში. სტუ-გამომცემლობა, სოციალური ეკონომიკა xxi- საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 0წ. 2014წლისN 2, გვ.109-115.

ვ. დათაშვილი, ირაკლი პაპავა. ბიზნეს გარემო დასახელმწიფოს როლი მის გაუმჯობესებაში. სტუ-გამომცემლობა, სოციალური ეკონომიკა xxi- საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 0წ. 2015წლისN 4.