სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  21728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. წულუკიძე. .ხარისხის მენეჯერთა მომზადების აუცილებლობა,სამეცნიერო შრომების კრებული VI,. სიღნაღი,2007, გვ. 70-81. 2007წ. .

მ. მილაშვილი, ი.გაბაშვილი. .ხევსურული სახლი. . საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემის ჟურნალ ”მოამბის” დამატება,შრომები . 2010წ. 2(17) გვ.197-204.

M. Tsirekidze, .Bzhalava T.N., Chikhladze G.G., Kakabadze G.G., Kapanadze K.G., Kvintradze V.I. .“ SOME ASPECTS OF BIO-AEROSOL TRANSMISSION IN INDOOR ENVIRONMENT“. . GEN, . 2015წ. №1, 2015, p.77-83..

ლ. ვერბი. .“ენობრივი მანიპულაციის ხერხები თანამედროვე ინგლისურ ენოვან პრესაში“. საქართველოს უნივერსიტეტი. 2015წ. .

ლ. ვერბი. .“იდიომატური გამოთქმები-ინტერკულტურული კომუნიკაციის შემაფერხებელი . საქართველოს უნივერსიტეტი. 2016წ. .

ლ. ვერბი. .“ფრაზეოლოგიზმები პრპფესიულ დისკურსში.“. საქართველოს უნივერსიტეტი. 2013წ. .

ნ. მაზიაშვილი. .“ჰიდროენერგეტიკა-ყველაზე მსხვილი ინვესტირებადი დარგი“. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“თელავის სახელმწიფო უნივეწრსიტეტი. . 2011წ. .

null, 1 . გ . ზაქარეიშვილი, ლ. ნოზაძე 5 . გ . ზაქარეიშვილი, ქ . წერეთელი 6 . გ . ზაქარეიშვილი, ნ . მირიანაშვილი, ვ . ხათაშვილი 7 . ნ . მირიანაშვილი, ვ . ხათაშვილი 8 . ნ . მირიანაშვილი, ვ . ხათაშვილი 9 . დ . ფურცხვანიძე 10 . ნ . მირიანაშვილი, ვ . ხათაშვილი . 1 . მოწყობილობა გამზომი ციფრული იმფორმაციის კონტროლისათვის 2 . მონიტორის კომპიუტერთან კავშირის ბლოკები 3 . გადაადგილების გარდამსახი 4 . დისკრეტულ ფორმაში წარმოდგენილი პროცესების სტაბილიზაციის ბლოკი. 5 . ავტომატიზებული დანადგარი მეტალურგიული კაზმების ელექტროწინაღობის და გარბილების ტემპერატურის დასადგენად. 6 . ჩაის გადამამუშავებელი დანადგარის ავტომატიზაცია 7 . არატრადიციული განახლებადი ენერგორესურსების ათვისება თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენებით საქართველოს ცალკეულ რეგიონებში 8 . კონტროლისა და სტაბილიზაციის მოწყობილობა რამოდენიმე პარამეტრის მქონე ობიექტებისათვის 9 . ზედაბალი სიხშირის რხევების მაფიქსირებელი მოწყობილობის დაგეგმარება 10 . გარემოს კლიმატური პირობებისა შენობების თბური რეჟიმების გავლენა თბური ტუმბოს დანადგარების მუშაობის ეფექტურობაზე . 1 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სიტემების ინსტიტუტი შრმათა კრებული 2 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სიტემების ინსტიტუტი შრმათა კრებული 3 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სიტემების ინსტიტუტი შრმათა კრებული 4 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სიტემების ინსტიტუტი შრმათა კრებული 5 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სიტემების ინსტიტუტი შრმათა კრებული 6 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სიტემების ინსტიტუტი შრმათა კრებული 7 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სიტემების ინსტიტუტი შრმათა კრებული 8 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სიტემების ინსტიტუტი შრმათა კრებული 9 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სიტემების ინსტიტუტი შრმათა კრებული 10 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სიტემების ინსტიტუტი შრმათა კრებული . 0წ. 1 . N 6 თბილი 2002 წ გვ. 118-128. 2 . N 9 თბილისი 2005 წ. გვ. 178-182. 3 . N 10 თბილსი 2006 გვ 146-147 4 . N 11 თბილისი 2007 წ. გვ. 142-144 5 . N 12 თბილისი 2008 წელი. გვ. 132-134 6 . N 12 თბილისი 2008 გვ. 135-138 7 . N 14 თბილისი 2010 წ . გვ. 156-159 8 . N14 თბილისი 2010წ. გვ 160-162 9 . N 14 თბილისი 2010 წ. გვ 163-166 10 . N 15 თბილისი 2011 გვ 163-166.

ი. ლაგვილავა, ელიზბარაშვილი ე., ღონღაძე ნ., სამსონია შ.. 1-ამინოანთრაპირიდონის სპექტრული თვისებები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი,. 2006წ. 6, 1, 52-57. .

О. Томарадзе. 1. Видеотлефонная система „ГПИ-50” . Научные труды ГПИ Приборостроение . 1974წ. 3 ст..

Е. Абрамидзе. 1. О машинной реализации решений задач Альманзи-Мичелла для зубчатой области. . Труды ВС АН ГССР. 1981წ. XXI:I, Тбилиси, Мецниереба, 1981, с. 5-21..

Т. Мегрелишвили. 1. Творческий интеллигент глазами «старших» символистов (Д.Мережковский. «Лермонтов - поэт сверхчеловечества») . „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“. X საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმის მასალების კრებული. . 2017წ. თბილისი, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2017, 516 გ. გ.332-347..

ნ. გიგაური. 1. სახელმწიფოს როლი კულტურის სფეროს ეკონომიკასა და მენეჯმენტში. ჟურნალი „ეკონომიკა“. №12. 2008წ. გვ. 238-244. . 0წ. .

ბ. ცხადაძე. 1. ტერმინოლოგიური ძიებანი (1. თაგვისარა // მაუსი, 2. წიდა, წიტა, წიდოვანი). . საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, . 2008წ. #11, გვ. 160-163..

თ. შამათავა, T Lagidze, K.Nadiradze. 1. “Solid Waste in the Countries of the South Caucasus – the analysis of Problems and Methodological Approaches of their Solution “. Annals of agrarian science, . 2009წ. .

R. Gotsiridze. 1. “Some unique characteristics of distance education”. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ `მოამბის~ დამატება, შრომები . 2006წ. 8, თბილისი,, გვ. 40-42.

ი. ხუციშვილი. 1. „პროკურორის დისკრეციული უფლებამოსილება“. ჟურნალი „თემიდა“ #9(11); 2014 წ. . 2014წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. 1. პირველი ნაწილი. გზა დემოკრატიისაკენ. ტოტალიტარიზმიდან გამოსვლის პროცესი. გაზ. ”საქართველოს რესპუბლიკა” . 1993წ. 1993 წლის 31 აგვისტო, №190.

A. Meskhi, V. Kokilashvili, M. Mastylo. 10. Criteria for the boundedness of potential operators in grand Lebesgue spaces. Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute. 2015წ. Vol. 169, pp. 119-132.

თ. ნანიტაშვილი, შილაკაძე ცისანა, ეჯიბია ლუიზა. 10. ქართული მშრალი ვარდისფერი ღვინის დამზადების რაციონალური ტექნოლოგია. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7.