სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ბიზნესისა და მეწარმეობის დეფინიციის საკითხისათვის. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2008წ. №9.

ი. ბურდული. ბიზნესკომუიკაცია და თარგმანი ,როგორც სოციოკულტურული ასპექტი. მსოფლიო და კავკასია . 2012წ. საერთაშორისო კონფ. მასალები, 2გვ. 144-145.

ა. ასათიანი. ბიზნესკორპორაციის ეთიკური დილემები: წინააღმდეგობა ეთიკასა და ბიზნესის ინტერესებს შორის. საინჟინრო მენეჯმენტის სასწავლო-პრაქტიკული მაგალითების კრებული. საგამოცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2017წ. გვ.182-189.

რ. ქუთათელაძე, ზ. ლიპარტია. ბიზნესპროცესების რეინჟინირინგის მექანიზმში სერვისული ორგანიზაციების პროდუქტების გამოყენების საკითხისათვის. სტუ. "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2013წ. #3. გვ. 9-18.

თ. როსტიაშვილი, სოსელია მ.. ბიზნეს–განათლების ორგანიზაცია და ბიზნესის საინფორმაციო მომსახურება. შ. მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი,შრომების კრებული. გამომცემლობა უნივერსალ. 2011წ. .

ნ. გეგენავა. ბიზნეს–გეგმის არსი და შედგენის ორგანიზაცია . გამომცემლობა: საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ,,მოამბის“ დამატება. 2010წ. 2 (17)., 111–118 გვ.,(7გვ.).

ნ. ჩიკვილაძე. ბიზნეს–ინჟინერინგის თანამედროვე კონცეფცია. ჟურნალი“ბიზნეს–ინჟინერინგი“. 2012წ. 2012წ.N1 გვ.7–13 (0,4).

ვ. დათაშვილი, ევგენი ბარათაშვილი, თინათინ ასათიანი, ანა ბოლქვადზე. ბიზნეს–ინჟინერინგის პრცესული მიდგომა მართვაში ფუნქციურის ნაცვლად. სიციალური ეკონომიკა 21–ე საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2010წ. 6.

გ. გოგიჩაიშვილი. ბიზნეს–პროექტების მართვის ინტეგრირებული ავტომატიზებული სისტემების სრულყოფა თანამედროვე ინფორმაციული სისტემების სრულყოფა თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიებით. სტუ–ს შრომები. ''მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2008წ. #2(5).

თ. ჭიღლაძე. ბიზნეს–პროცესების პარამეტრები და მათი კომპიუტერული ანალიზი. აკადემიკოს ივ.ფრანგიშვილის დაბადების 85–წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“. შრომები. სტუ.3–5ნოემბერი 2015 წ. თბილისი, საქართველო. 2015წ. .

გ. ლობჯანიძე, დ. ლაბაძე. ბიზნეს–სტრუქტურები საქართველოს სამთო მრეწველობაში. ჟურნალი ,,სამთო ჟურნალი“, . 2016წ. 2016. № 1(36), გვ. 88–98.

ე. ნინუა. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის შესახებ კანონში არსებული პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები.. სამეცნიერო ჟურნალი ,,სეუ და მეცნიერება’’. 2015წ. #2 (2) გვ. 315-323.

გ. წანაწყენიშვილი. ბინათმშენებლობის ქალაქთგეგმარებითი თავისებურებები და ახალი ნორმების ჩამოყალიბების აუცილებლობა (თბილისის მაგალითზე). სტუ, კამარა, ქართული არქიტექტურის თეორიისა და ისტორიის საკითხები. 2007წ. 3(6),123-133, ISSN 1512-2956.

თ. შაყულაშვილი. ბინის (სხვა მფლობელობის), პირადი დოკუმენების ხელშეუხებლობის შეზღუდვა სისხლის სამართლის პროცესში. (მართლმსაჯულება და კანონი . 2013წ. 2013 N2 გვ. 126-136.

მ. არაბიძე. ბიო და ჰიდროენერგეტიკული კომპლექსის ანალიზი და მისი ეფექტურობის განმსაზღვრელი მაჩვენებლების დადგენა. ჟურნალი "ენერგია". 2006წ. .

მ. არაბიძე. ბიო და ჰიდროენერგეტიკული კომპლექსის ანალიზი და მისი ეფექტურობის განმსაზღვრელი მაჩვენებლების დადგენა. ჟურნალი "ენერგია". 2006წ. .

ე. ჩხაიძე, თ. მემანიშვილი თ. ქვირია გ. წითლანაძე დ. ტუღუში რ. ქაცარავა. ბიო¬დეგ¬რადირებადი პოლიეთერამიდური მატრიქსიდან წამლის კონტროლირებადი გამოყოფის შესწავლა ცდებში ინ ვიტრო. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. 2006წ. 361,72-77.

გ. არაბიძე, ნ.არაბიდზე. ბიოაიტურბუნული და ბიოორთქლაირადი თბოელექტროსადგურის პრონციპული სქემები ბიოგაზგენერატორში Q2 სითბოს გამოყენებით. ენერგია . 2005წ. #4(36) ნაწ.2 გვ 3-6.

მ. ცინცაძე, მ.ელისბარაშვილი ნ.კეკელიძე მ.ჩხაიძე გ.ცოტაძე მ.ხიხაძე ლ.მწარიაშვილი. ბიოგენური ნივთიერებების კვლევა ურეკი–შეკვეთილის ზონის ზღვის, მდინარის და სასმელ წყალში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. ტ.10 N.4. გვ.91-93.