სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. იაშვილი, ი. იაშვილი. ,,მომსახურების ადგილი მსოფლიო ეკონომიკაში". სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #3, გვ.128–131.

მ. ცაცანაშვილი. ,,მონაცემთა ბაზებისა (ბანკების) და კომპიუტერული პროგრამების სამართლებრივი რეგულირების პრობლემა". ჟურნალი ,,ინტელექტი" თბილისი. 1999წ. #2 გვ. 35-42.

ქ. მჭედლიძე, გ.ჩიტაშვილი, ე.ფანცხავა. ,,მსოფლიო ენერგეტიკაში არტურბინული ორთქლაირული დანადგარების გამოყენების მასშტაბები". პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტი",2007წ.1(27).. 0წ. გვ.-4.

თ. იაშვილი, ი. იაშვილი. ,,მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია (მსო) და მისი როლი მსოფლიო ეკონომიკაში". სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2007წ. #4 გვ.131-144.

ქ. მჭედლიძე. ,,მცირე სიმძლავრის დიზელის ნარჩენი სითბოს უტილიზაციის შესაძლებლობის გაანგარიშება". ,,საქართველოს საინჟინრო სიახლენი",4(vol.64),2012წ.. 0წ. გვ.3.

მ. მარდაშოვა, ნ. პაპიაშვილი. ,,ნადიკვარის" უბანზე მშენებლობის საინჟინრო-ჰიდროგეოლოგიური პირობების დახასიათება. ჟურნალი "სამთო ჟურნალი" #1(26), გვ. 30-39. 2011წ. ISSN 1512-407X.

ნ. ლომიძე, ს. მიდელაშვილი. ,,ნარკოტიზმის პრობლემა და საქარტველოს განდგომილი რეგიონები''. სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის სამართლის დეპარტამენტის საერთაშორისო–სამეცნიერო კონფერენციის შრომები,,ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაცია თანამდევი სამართლებრივი და კრიმინოლოგიური პრობლემები. 2014წ. გვ.52–55.

ნ. კაჭარავა. ,,ნატო–საქართველოს საგარეო და ეროვნული უსაფრთხოების პრიორიტეტი'. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება'. 2009წ. N. 3 (11) გვ, 56–63.

დ. ფოცხვერია, ნ.მუსერიძე, დ.თელიაშვილი. ,,ნეგატიური პროცესების განვითარების პროგნოზირების პრინციპები ტერიტორიის ჰიდრომელიორციული ათვისებისას. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. წყალთა მეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი. წყალსამეურნეო და ჰიდრომელიორაციული ობიექტების მდგომარეობა, საიმედოობა და ეკოლოგიური უსაფრთხოება სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2005წ. გვ. 59-62.

თ. თევზაძე, ნ.მუსერიძე, დ.თელიაშვილი, დ.პოცხვერია. ,,ნეგატიური პროცესების განვითარების პროგნოზირების პრინციპები ტერიტორიის ჰიდრომელიორციული ათვისებისას. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. წყალთა მეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი. წყალსამეურნეო და ჰიდრომელიორაციული ობიექტების მდგომარეობა, საიმედოობა და ეკოლოგიური უსაფრთხოება სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2005წ. თბილისი გვ. 59_62.

ვ. სესაძე, გ. დალაქიშვილი, გუგუშვილი ა,. ,,ოპტიმალური მართვა ჰამილტონის სისტემებში". საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომე¬ბი 4(437). 2001წ. გვ. 85-87.

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე, ვ. კეკენაძე, ნ. მაღლაკელიძე. ,,ოპტიმალური რეგულატორების ანალიზური კონსტრუირება სინერგეტიკის მეთოდებით". სტუ-ს შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2016წ. N 2(22)თბილისი, გვ71–76.

ვ. სესაძე, ვ. კეკენაძე, ა. გუგუშვილი. ,,ოპტოელექტრონული სეისმოგრაფის სტრუქტურის ოპტიმალური სინთეზი მაქსიმუმის პრინციპის გამოყენებით". საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი.. 2003წ. შრომათა კრებული, თბილისი, გვ. 47-54.

ვ. სესაძე, პ. ჯოხაძე, ი. კუცია, ა.გუგუშვილი. ,,ოპტოელექტრონული სეისმოგრაფის სტრუქტურის ოპტიმალური სინთეზი". საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2004წ. 1(451). გვ. 64.

ქ. მჭედლიძე, ო.კიღურაძე, ე.ფანცხავა. ,,ორთქლის ქვაბის წყლის ეკონომაიზერის გარდამავალი რეჟიმების მათემატიკური მოდელირება". სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,ენერგია",1(65),2013წ.. 0წ. გვ.-5..

ი. კეცხოველი. ,,ოჯახის დაგეგმვა და კონსტრუირებული სოციალური პრობლემები აშშ-ს ცხოვრების წესში” . Journal of American studies, ამერიკის შესწავლის საკითხები, IV, თბილისი. 2006წ. გვ. 191-197.

მ. ცაცანაშვილი. ,,პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის სამართლებრივი პრობლემები". გამომცემლობა: Tacis ჟურნალი: ქართული სამართლის მიმოხილვები, თბილისი. 1998წ. გვ. 51-58.

თ. აქუბარდია. ,,პოლიტიკური კაზუსის'' და ,,ეკონომიკური კაზუსის'' ცნებები და მათი სამართლებრივი მიმართება. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება. 2013წ. 1(25); გვ. 85-91.

გ. კალანდაძე, კანდელაკი ოთარ. ,,პოლიტიკური ფსიქოლოგია, პოლიტიკის რაციონალიზაცია და მისი გამოყენებითი ასპექტები“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2015წ. #3, გვ 224. ISSN 1512-0996.

დ. ლელაძე. ,,პორტატული მოწყობილობები, როგორც ელექტრონული სერვისების მიღების ეფექტური და თანამედროვე საშუალება". სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" თბილისი. 2015წ. #1 (33), გვ. 194-200.