სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

გ. აბაშიძე. ანტიტერორისტულ და ორგანიზებულ დანაშაულთა წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხები ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის მიხედვით. . ჟურნალი `კრიმინოლოგი.~ . 2012წ. #1 (7-8), .

რ. დიაკონიძე, გ. ჩახაია , ი. ფირცხალაიშვილი , ლ. წულუკიძე.. არაგვის კალაპოტური პროცესების კვლევა ჟინვალის მიწის კაშხლიდან მდ. მტკვრის შესართავამდე. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2010წ. #65,1-41.

ი. გოგუაძე. არათანაბარი ბურღვადობის ეფექტის მქონე ინტერვალების ბურღვა. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #16, გვ. 77-90.

ზ. მელქაძე, მ.მამნიაშვილი. არაიდენტიფიცირებული ბრალდებულის, მსჯავრდებულის სისხლის სამართალწარმოების თავისებურებები. ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2012წ. №4 .

შ. ფაფიაშვილი. არაპირდაპირი მტკიცებულების ცნების, არსისა და მნიშვნელობის სწორად გაგებისათვის. ჟურ. „ მეცნიერება და ცხოვრება“, . 2012წ. #2(6) გვერდი.

ზ. მიქაძე, შ. ნაჭყებია. არასაიმედო ტექნიკური სისტემების მიერ დავალების მოცემულ დროში შესრულების განხორციელებადობის შესახებ . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი . 2002წ. №10-12. გვ.96-97. ISSN 0130-7061.

ი. ღარიბაშვილი. არასტაციონალური დატვირთვით გამოწვეული დეფორმირებული მდგომარეობის გამოკვლევა ცილინდრულ გარში. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა. 2008წ. ISSN1512-3936 N1(8) 2008 30gv..

ა. შარვაშიძე, გ. შარაშენიძე,თ. დუნდუა, პ. კურტანიძე, მ. ახალბედაშვილი, ი. ჯვარშეიშვილი.. არატექნოლოგიური ღრეჩოს ზეგავლენა ძრავიანი ვაგონის სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის კინემატიკურ პარამეტრებზე.. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები” საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი ISSN 0130-7061. 2010წ. ¹№ 7-9, 2010 გვ. 77-84..

ნ. ჟველია. არგონავტების ნაკვალევზე. ჟურნალი ,,მეცნიერება და ცხოვრება’’, გამომცემლობა ,,თობალისი’’. 2012წ. #1(5), გვ. 158-162.

გ. წანაწყენიშვილი. არსებულ ქალაქთგეგმარებით სტრუქტურაში ახალი მრავალბინიანი სახლების დაპროექტების სივრცულ-კომპოზიციური თავისებურებები (თბილისის მაგალითზე). სტუ, კამარა, ქართული არქიტექტურის თეორიისა და ისტორიის საკითხები. 2006წ. 2(5),72-77, ISSN 1512-2956.

რ. პატარაია, ვ. ჯამარაშვილი, კ. პატარაია. არსებული სადერივაციო სისტემების გამოყენება არატრადიციული წყაროების ელექტროენერგიად გარდაქმნის მიზნით. ჟურნალი "ენერგია". 2009წ. №4–1(52).

მ. მილაშვილი. არქიტექტურა და ადამიანის ფსიქოლოგია. . კამარა. 2007წ. #3.

ე. კალანდაძე, ნ. იმნაძე. არქიტექტურის და ბუნების გარემოს ურთიერთკავშირის პრობლემა თბილისის მაგალითზე. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება შრომები 12. 2008წ. .

თ. ჭანტურია. არქიტექტურის ზოგიერთი საკითხი ქართული მხატვრული ლიტერატურის უძველეს წყაროებში. მშენებლობა სამეცნიერო ტექნუკური ჟურნალი. 2008წ. №4 .

დ. ბოსტანაშვილი. არქიტექტურის რიტორიკა. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია, ”ინტელექტუალი”. 2011წ. 16, 114-121, ISSN 1512-2530.

გ. მიქიაშვილი, მზია მილაშვილი. არქიტექტურული განათლება გლობალურ ჭრილში.. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. ჟურნალ "მოამბის" დამატება.შრომები.. 2009წ. N1 (13). გვ.321–327. ISSN N1512-102X.

მ. მილაშვილი, გ.მიქიაშვილი. არქიტექტურული განათლების პერსპექტივები გლობალუურ ჭრილში . სამეცნიერო შრომების კრებული . ჟურნალ ”მოამბი”-ს დამატება . 2009წ. #1 (13) .

გ. მიქიაშვილი, მზია მილაშვილი. არქიტექტურული განათლების სრულყოფისათვის საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია. ჟურნალი "ინტელექტუალი".. 2009წ. N9. გვ.154–160. ISSN 1512-2530.

მ. მილაშვილი, გ.მიქიაშვილი. არქიტექტურული განათლების სრულყოფისათვის საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში . ”ინტელექტუალი”. 2009წ. #9 .

ბ. გორგილაძე. არქიტექტურული ინფორმატიკა და ელექტრონული სწავლება. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტუალი. 2009წ. №8, გვ. 136-141.