სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26222 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ნოზაძე, მ. ნაცვლიშვილი. გამყოფ კამერებში წვიმის წყლების ტრანსპორტირების ჰიდრავლიკური გაანგარიშებისათვის. ენერგია. 2005წ. #4(36), ნაწ. 2/2 .

ბ. დიდებაშვილი, ა. კაკაბაძე,თ. კუპატაძე ტ. კოტრიკაძე. გამყოფი პუნქტების განლაგება მთიანი რელიეფის პირობებში. . 2012წ. .№4-6/ 2012. გვ. 78-83..

ბ. დიდებაშვილი. გამყოფი პუნქტების განლაგება მთიანი რელიეფის პირობებში ”მეციენერება და ტექნოლოგიები. საქართველო მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი. ISSN 0130-7061. .. 2012წ. №4-6/ . გვ. 78-83..

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. გეშტალდტი და ენობრივი ნიშნის შინაფორმა. სამეცნიერო ჟურნალი ”Scripta manent". 2010წ. N2(6) გვ.33-37.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. დარგობრივი კომუნიკაცია და მისი სწავლების სპეციფიკა.. სტუ შრომები.საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2012წ. N3 გვ.115-1119.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ენობრივი კატეგორიის ფენომენის ჩამოყალიბების საწყისები დ მისი ზეგავლენა ენის მორფოლოგიური სისტემის შემდგომ სისტემატიზაციაზე.. სტუ. შრომები. 2008წ. N2 (468) გვ.116-118.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ენობრივი კომუნიკაციის ფსიქო-სოციალური ასპექტები. . სტუ შრომები.საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2012წ. N3 გვ. 102-105.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ენობრივი სისტემა და კულტურის მენტალური თვითგააზრება.. სამეცნიერო კონფერენციის კრებული - ”ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები” საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2012წ. .

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ეროვნული მსოფლხედვა, როგორც ფრაზეოლოგიური ნომინაციის საფუძველი.. სტუ შრომები. 2009წ. N 4 (474) გვ.161-165.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ვერბალური კომუნიკაცია და მისი სოციალურ-ფსიქოლოგიური ასპექტის თავისებურებანი.. სტუ შრომები. 2010წ. N 3 (477) გვ.98-101.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. იმპლიციტურობა და ჟესტების ვერბალიზაცია ფრაზეოლოგიზმებში.. სტუ შრომები. 2011წ. N3 (481) გვ.90-92.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ინტერსუბიექტურ მიმართებათა კომუნიკაციური სპეციფიკა.. სამეცნიერო ჟურნალი "Skripta manent". 2009წ. N4 გვ.27-30 .

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ინტერსუბიექტური ფრაზეოლოგიზმების ონომასიოლოგიურ-სემასიოლოგიური კლასიფიკაცია გერმანულ-ქართულ და რუსულ ენებში.. სტუ შრომები.საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2012წ. N4.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ინტერსუბიექტურობა და ინტერსუბიექტური მიმართებები.. სტუ შრომები. 2011წ. N3 (481) გვ.87-89.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ინტერსუბიექტურობა და სოციალური გარემო ფრაზეოლოგიზმებში. სტუ შრომები.საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2013წ. N1.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ინტერსუბიექტურობა და ფრაზეო-სემანტიკური კლასი ”ოჯახი”. სტუ შრომები.საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2013წ. N1.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. კომუნიკაცია - მულტიდისციპლინარული პარადიგმა . ”ღია დიპლომატიის ასოციაციის” სამეცნიერო ჟურნალი ”ხელისუფლება და საზოგადოება” . 2012წ. N4 (24).

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. კულტურის მენტალური გააზრება და ენობრივ მოვლენათა კულტუროლოგიური ასპექტები.. სტუ შრომები. 2009წ. N 3 (473) გვ.88-92.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ლექსიკონების სტრუქტურირება ლექსიკურ ერთეულთა საგნობრივ-ცნებითი ჯგუფების გამოყოფის საფუძველზე. სტუ შრომები. 2008წ. N2 (468) გვ.111-115.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ლექსიკური და ფრაზეოლოგიური სინონიმია.. სტუ შრომები.საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2013წ. N3.