სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ენობრივი კომუნიკაციის ფსიქო-სოციალური ასპექტები. . სტუ შრომები.საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2012წ. N3 გვ. 102-105.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ენობრივი სისტემა და კულტურის მენტალური თვითგააზრება.. სამეცნიერო კონფერენციის კრებული - ”ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები” საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2012წ. .

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ეროვნული მსოფლხედვა, როგორც ფრაზეოლოგიური ნომინაციის საფუძველი.. სტუ შრომები. 2009წ. N 4 (474) გვ.161-165.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ვერბალური კომუნიკაცია და მისი სოციალურ-ფსიქოლოგიური ასპექტის თავისებურებანი.. სტუ შრომები. 2010წ. N 3 (477) გვ.98-101.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. იმპლიციტურობა და ჟესტების ვერბალიზაცია ფრაზეოლოგიზმებში.. სტუ შრომები. 2011წ. N3 (481) გვ.90-92.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ინტერსუბიექტურ მიმართებათა კომუნიკაციური სპეციფიკა.. სამეცნიერო ჟურნალი "Skripta manent". 2009წ. N4 გვ.27-30 .

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ინტერსუბიექტური ფრაზეოლოგიზმების ონომასიოლოგიურ-სემასიოლოგიური კლასიფიკაცია გერმანულ-ქართულ და რუსულ ენებში.. სტუ შრომები.საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2012წ. N4.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ინტერსუბიექტურობა და ინტერსუბიექტური მიმართებები.. სტუ შრომები. 2011წ. N3 (481) გვ.87-89.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ინტერსუბიექტურობა და სოციალური გარემო ფრაზეოლოგიზმებში. სტუ შრომები.საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2013წ. N1.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ინტერსუბიექტურობა და ფრაზეო-სემანტიკური კლასი ”ოჯახი”. სტუ შრომები.საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2013წ. N1.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. კომუნიკაცია - მულტიდისციპლინარული პარადიგმა . ”ღია დიპლომატიის ასოციაციის” სამეცნიერო ჟურნალი ”ხელისუფლება და საზოგადოება” . 2012წ. N4 (24).

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. კულტურის მენტალური გააზრება და ენობრივ მოვლენათა კულტუროლოგიური ასპექტები.. სტუ შრომები. 2009წ. N 3 (473) გვ.88-92.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ლექსიკონების სტრუქტურირება ლექსიკურ ერთეულთა საგნობრივ-ცნებითი ჯგუფების გამოყოფის საფუძველზე. სტუ შრომები. 2008წ. N2 (468) გვ.111-115.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ლექსიკური და ფრაზეოლოგიური სინონიმია.. სტუ შრომები.საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2013წ. N3.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ნაციონალურ-ინტერნაციონალური ტენდენციები და ინტეგრირებული მნიშვნელობა ენობრივი ფორმის ჩამოყალიბების პროცესში. სამეცნიერო ჟურნალი ”Scripta manent". 2009წ. N 4 გვ.22-26.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ნაციონალური და ეთნოკულტუროლოგიური სტერეოტიპები ფრაზეოლოგიური სემანტიკის ჩამოყალიბებისა და აღქმის პროცესში. სტუ შრომები. 2010წ. N 3 (477) გვ.92-97.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ფრაზეო-სემანტიკური კლასი ”სუბიექტის პიროვნული თვისებები” ინტერსუბიექტურ ჭრილში. სტუ შრომები.საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2013წ. N 2.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ფრაზეო-სემანტიკური მნიშვნელობა და კვლევის ონომასიოლოგიურ-სემასიოლოგიური ასპექტები. . სტუ შრომები.საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2012წ. N4 .

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ფრაზეოლოგიური ერთეულის შინაფორმა, როგორც იდიომატიზაციისა და მეტაფორიზაციის შედეგი.. სამეცნიერო ჟურნალი ”Scripta manent" . 2010წ. N2 (6) გვ.33-37.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ფრაზეოლოგიური ერთეულის შინაფორმა, სიმბოლიზაციისა და კვაზისტერეოტიპული სიტუაციის მოდელი.. სტუ შრომები. 2011წ. N1 (479) გვ.95-98.