სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26277 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ბ. კახაძე, მ.კვინიკაძე, მ. კირაკოსიანი, მ.აბზიანიძე. გარემოზე მიყენებული ეკოლოგიური პროცესებით გამოწვეული ეკონომიკური ზარალის შეფასების მეთოდები. სტუ, სამთო ჟურნალი. 2016წ. 2(37).

გ. ტაბატაძე, მზია ნადირაძე. გარემოზე სამთო მრეწველობის ზემოქმედების საზღვრების დადგენა. ეკონომიკა. 2014წ. N 10-12, გვ.145-148 .

თ. ისაკაძე, თ.მეგრელიძე, გ.გუგულაშვილი. გარემომცველი ჰაერის ტემპერატურის გაფართოებულ დიაპაზონში მომუშავე უნივერსალური სპლიტ კონდიციონერი. სტუ-ს შრომათა კრებული . 2017წ. №1(503) გვ 87-92..

ვ. რაძიევსკი, დ. რაძიევსკი, მ. ხაჩიძე. გარემოს არაცოცხალი კომპონენტების ეკოლოგიური მონიტორინგის ინტელექტუალური სისტემის გარსის მოდელი. სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2009წ. №13, თბილისი, გვ. 221 – 226.

ე. გუგავა, გ.პაპავა. გარემოს დაბინძურებისაგან დაცვის მიზნით პროლონგირებული სასუქის მიღება და მათი გამოყენება მემცენარეობაში. თსუ შრომატა კრებული N 3. 2011წ. .

პ. სიჭინავა. გარემოს დამცავი რესურსმზოგი ნაგებობების კონსტრუირების პრინციპები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, წყალთა მეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული, თბილისი. 2003წ. გვ. 145-151.

რ. იმედაძე, თ. მაღრაძე, .ბერიძე. გარემოს დაპროექტება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2017წ. #1 (44) გვ.27-30.

ლ. ბერიძე. გარემოს დაპროექტება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2017წ. #1 (44) გვ.27-30.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ. მირიანაშვილი. გარემოს დაცვა ენერგოდამზოგი თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენებისას. თბილისი. მოხსენებათა კრე-ბული „ინფორ¬მა-ცი¬ული ტექნო¬ლო-გიები მართვაში“. . 0წ. 2007 ISBN 978-99940-954-0-7 გვ.462-469.

მ. ცინცაძე, ა.ლეჟავა ე.ბიჭიაშვილი. გარემოს დაცვა–ადამიანისა და სახელმწიფოს უპირველესი მოვალეობაა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. ტ.13 N1, გვ.131-132.

გ.ლაზრიევი, გ.რობიტაშვილი, და სხვა. გარემოს დაჭუჭყიანების ჰიდრომეტეოროლოგიური რისკ-ფაქტორების შეფასება ტოქსიკურ ნაერთთა გავრცელების მათემატიკური მოდელირების საფუძველზე. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2002წ. ტ.108 თბილისი, გვ.151-164.

რ. დიაკონიძე. გარემოს ეკოლოგიური პრობლემები (ღვარცოფული მოვლენები და მათი პროგნოზირება). საქჰიდროეკოლოგიის შრომები. 2005წ. გ. 24-31.

ლ. გვასალია, ი. ქავთარაძე, გ. ავქოფაშვილი, ე. შენგელია. გარემოს ზოგიერთ სისტემაში მძიმე ლითონების შემცველობის მონიტორინგი. „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჟურნალი“,. 2012წ. №3.

ნ. გძელიშვილი, null, ნ.მირიანაშვილი, ვ.ხათაშვილი. გარემოს კლიმატური პირობებისა და შენობების თბური რეჟიმების გავლენა თბური ტუმბოს დანადგარების მუშაობის ეფექტურობაზე. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. #15, გვურდი 163.

ს. ფაღავა, მ.ავთანდილაშვილი, ზ.რობაქიზე, ვ.რუსეცკი, გ.ტოგონიძე, ს.ფაღავა. გარემოს ტექნოგენურად შეცვლილი ბუნებრივი რადიაციული ფონის შესწავლის აუცილებლობა, პრობლემები და პერსპექტივები საქართველოში. სამწცნიერო-პოპულარულ გამოცემათა სერიის ბროშურა "გარემო და რადიაცია" , N2, 1997, თბილისი. 1997წ. .

ნ. კუციავა, დ. ერისთავი, ა. გოგიშვილი, ნ. გუგეშიძე, მ. დემეტრაძე, ჯ. ქერქაძე. გარემოს ტექნოგენური დაბინძურების პროცესების კომპიუტერული მოდელირება და პროგნოზირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

ნ. ჩხუბიანიშვილი, კუციავა ნ., ქარჩავა გ., ქარჩავა ჯ.. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენება და ოპტიმალური მართვა (მენეჯმენტი). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. .

თ. აფაქიძე, ჯ. იოსებიძე, , დ. ალადაშვილი. გარემოსდაცვითი ხარჯების შემცირება საავტომობილო აირდიზელის ეკოლოგიურობისადმი ლოჯისტიკური მიდგომით . მე-9 აბრეშუმის გზის საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული, . 2014წ. თბილისი.

გ. კაიშაური, ე.გელაშვილი. გარეული ხილის ქიმიური შედგენილობის შესწავლის შედეგები. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის, საქართველოს სახელმწიფო-ზოოტექნიკურ-სავეტერინერო აკადემიისა და საქართველოს სახელმწიფო სუბტროპიკული მეურნეობის სამეცნიერო შრომათა კრებული “აგრარული მეცნიერების პრობლემები”-თბილისი. 2000წ. ტ.9, გვ.124-127.

ბ. სურგულაძე. გარეცენტრულად შეკუმშული ღეროების გაანგარიშება ენერგეტიკულ-ვარიაციული მეთოდით (ნახევრადალბათური ინტერპრეტაცია). `მშენებლობა და ოცდამეერთე საუკუნე” 2005. 2005წ. .