სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. რაძიევსკი, დ. რაძიევსკი, მ. ხაჩიძე. გარემოს არაცოცხალი კომპონენტების ეკოლოგიური მონიტორინგის ინტელექტუალური სისტემის გარსის მოდელი. სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2009წ. №13, თბილისი, გვ. 221 – 226.

ე. გუგავა, გ.პაპავა. გარემოს დაბინძურებისაგან დაცვის მიზნით პროლონგირებული სასუქის მიღება და მათი გამოყენება მემცენარეობაში. თსუ შრომატა კრებული N 3. 2011წ. .

პ. სიჭინავა. გარემოს დამცავი რესურსმზოგი ნაგებობების კონსტრუირების პრინციპები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, წყალთა მეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული, თბილისი. 2003წ. გვ. 145-151.

რ. იმედაძე, თ. მაღრაძე, .ბერიძე. გარემოს დაპროექტება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2017წ. #1 (44) გვ.27-30.

ლ. ბერიძე. გარემოს დაპროექტება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2017წ. #1 (44) გვ.27-30.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ. მირიანაშვილი. გარემოს დაცვა ენერგოდამზოგი თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენებისას. თბილისი. მოხსენებათა კრე-ბული „ინფორ¬მა-ცი¬ული ტექნო¬ლო-გიები მართვაში“. . 0წ. 2007 ISBN 978-99940-954-0-7 გვ.462-469.

მ. ცინცაძე, ა.ლეჟავა ე.ბიჭიაშვილი. გარემოს დაცვა–ადამიანისა და სახელმწიფოს უპირველესი მოვალეობაა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. ტ.13 N1, გვ.131-132.

გ.ლაზრიევი, გ.რობიტაშვილი, და სხვა. გარემოს დაჭუჭყიანების ჰიდრომეტეოროლოგიური რისკ-ფაქტორების შეფასება ტოქსიკურ ნაერთთა გავრცელების მათემატიკური მოდელირების საფუძველზე. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2002წ. ტ.108 თბილისი, გვ.151-164.

რ. დიაკონიძე. გარემოს ეკოლოგიური პრობლემები (ღვარცოფული მოვლენები და მათი პროგნოზირება). საქჰიდროეკოლოგიის შრომები. 2005წ. გ. 24-31.

ლ. გვასალია, ი. ქავთარაძე, გ. ავქოფაშვილი, ე. შენგელია. გარემოს ზოგიერთ სისტემაში მძიმე ლითონების შემცველობის მონიტორინგი. „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჟურნალი“,. 2012წ. №3.

ნ. გძელიშვილი, null, ნ.მირიანაშვილი, ვ.ხათაშვილი. გარემოს კლიმატური პირობებისა და შენობების თბური რეჟიმების გავლენა თბური ტუმბოს დანადგარების მუშაობის ეფექტურობაზე. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. #15, გვურდი 163.

ს. ფაღავა, მ.ავთანდილაშვილი, ზ.რობაქიზე, ვ.რუსეცკი, გ.ტოგონიძე, ს.ფაღავა. გარემოს ტექნოგენურად შეცვლილი ბუნებრივი რადიაციული ფონის შესწავლის აუცილებლობა, პრობლემები და პერსპექტივები საქართველოში. სამწცნიერო-პოპულარულ გამოცემათა სერიის ბროშურა "გარემო და რადიაცია" , N2, 1997, თბილისი. 1997წ. .

ნ. კუციავა, დ. ერისთავი, ა. გოგიშვილი, ნ. გუგეშიძე, მ. დემეტრაძე, ჯ. ქერქაძე. გარემოს ტექნოგენური დაბინძურების პროცესების კომპიუტერული მოდელირება და პროგნოზირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

ნ. ჩხუბიანიშვილი, კუციავა ნ., ქარჩავა გ., ქარჩავა ჯ.. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენება და ოპტიმალური მართვა (მენეჯმენტი). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. .

თ. აფაქიძე, ჯ. იოსებიძე, , დ. ალადაშვილი. გარემოსდაცვითი ხარჯების შემცირება საავტომობილო აირდიზელის ეკოლოგიურობისადმი ლოჯისტიკური მიდგომით . მე-9 აბრეშუმის გზის საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული, . 2014წ. თბილისი.

გ. კაიშაური, ე.გელაშვილი. გარეული ხილის ქიმიური შედგენილობის შესწავლის შედეგები. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის, საქართველოს სახელმწიფო-ზოოტექნიკურ-სავეტერინერო აკადემიისა და საქართველოს სახელმწიფო სუბტროპიკული მეურნეობის სამეცნიერო შრომათა კრებული “აგრარული მეცნიერების პრობლემები”-თბილისი. 2000წ. ტ.9, გვ.124-127.

ბ. სურგულაძე. გარეცენტრულად შეკუმშული ღეროების გაანგარიშება ენერგეტიკულ-ვარიაციული მეთოდით (ნახევრადალბათური ინტერპრეტაცია). `მშენებლობა და ოცდამეერთე საუკუნე” 2005. 2005წ. .

მ. მესხია. გარეჯელი იეროდიაკონი იოსტოს მრევლიშვილი(აღმშენებლობაწმ. დავითის ლავრაში და მოგზაურობა წმ. მიწაზე. მხედარი, საისტორიო კრებული. 2012წ. 2.

თ. გველესიანი, ყირიმლიშვილი–დავითაშვილი თ.. გარსდენილ ნაგებობაზე მოქმედი ჯამური ჰიდრო-დინამიკური წნევის კომპო-ნენტების რაოდენობრივი თანაფარდობის პროგნოზი. ენერგია . 2009წ. N4(52). (ISNN 1512-0120).