სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

E. Kristesiashvili, G. Mgeladze. "Optical fiber and fiber-optical sensors". საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური, საინფორმაციო-ანალიტიკური რეფერირებული ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2008წ. №22, გვ. 183-189.

L. Topuria, G. Eliava, T.Tsintsadze, R. Mxhavanadze, M. Balashvili, T. Buachidze, L.Berulava. "Significance of some anthropometric data when determining healthy walk during carrying out of rehabilitation actions". International collection of scientific articles "The Questions Of Health Resort Managing, Physiotherapy and rehabilitation". 2016წ. vol.1 91-96.

L. Topuria, G. Eliava, T. Tsintsadze, R. Mzhavanadze, M. Balashvili, T. Buachidze, L.Berulava, E. Topuria. "Significance of anatomic-physiological and biotechnical criteria for assessment of functional status of gastrointenstinal tract during full development of clinical picture and in post-rehabilitation period". International collection of scientific articles "The Questions Of Health Resort Managing, Physiotherapy and rehabilitation". 2016წ. vol. 1 p. 97-100.

Е. Чристесиашвили, З. Г. Баламцарашвили, З. Д. Читидзе, И. Н. Гелашвили, А. Ш. Леквинидзе. "исследование механизма копирования станка для шлифования криволинейных брусковых древесных деталей". შრომები, სტუ, თბილისი . 20008წ. #3(469), გვ.3.

Е. Чристесиашвили, З. Г. Баламцарашвили, Т. Ф. Мчедлидзе, З. Д. Читидзе, И. Н. Гелашвили, А. Ш. Леквинидзе. "Кинематическое исследования механизма слежения шлифовального станка для обработки сложнопрофильных деталей". შრომები, სტუ, თბილისი. 2009წ. #2(472), გვ.3.

Е. Чристесиашвили, З. Г. Баламцарашвили, З. Д. Читидзе, И. Н. Гелашвили. "Киностатика механизма осцилляции станка для шлифования сложнопрофильных поверхностей". საქართველოს საინჟინრო აკადემია, ჰიდროინჟინერია, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2008წ. #1(5), გვ. 5.

Е. Чристесиашвили, З. Г. Баламцарашвили, З. Д. Читидзе, И. Н. Гелашвили, А. Ш. Леквинидзе. "Разработка структурной схемы механического следящего привода шлифовальной линии для криволинейных деталей". შრომები, სტუ, , თბილისი. 20008წ. #2(468), გვ. 4 .

Е. Чристесиашвили, Цхведадзе Р. М.,, Кипиани Г. О.,, Нареклишвили Т. Г. "Решение некоторых простанственных задач механики сплошных сред в обыкновенных диференциальных уравнениях". V Белорусский конгресс по теоретической и прикладной механике, Минск, 2012. 2012წ. გვ.8.

Е. Чристесиашвили, З.Д. Читидзе, И. Н. Гелашвили, А. Ш. Леквинидзе. "Уровновешивание механизма копирования шлифовальной линии криволинейных древесных деталей" . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 2008წ. №3(469), gv. 59-61.

მ. ბაძაღუა, მიხეილ ბაძაღუა. "აგრესიული სეპარატიზმი- პოლიტიკური კრიმინოლოგიის კვლევის საგანი". ჟურნალი "კრიმინოლოგი". 2007წ. #1 გვერდი 4, თბილისი.

მ. ბაძაღუა, მიხეილ ბაძაღუა. "არასრულწლოვანთა დანაშაულობის პრევენციის ზოგადი კრიმინოლოგიური ხედვები". ჟურნალი "კრიმინოლოგი". 2015წ. #1 (9-10) გვერდი 4, თბილისი.

ა. ტალიაშვილი. "ბუნებითი სამართლის იდეები ქართულ ენციკლოპედიურ ნაწარმოებში "კალმასობა". ჟურნალი "ცხოვრება და კანონი". 2009წ. #2(6), თბილისი.

ი. გაბისონია. "გადამხდელთა უფლებების დაცვის პრობლემატიკული საკითხები სამართალდარღვევათა საქმეებზე". საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი :იურისტი". 2016წ. #1 ISSN 2449-2701.

ი. გაბისონია. "გადამხდელის უფლებები ახალ საგადასახადო კოდექსში". "ინტელექტუალი". 2011წ. #15 99-105.

ი. გაბისონია. "გადამხდელის უფლებები საგადასახადო და სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრებისას". "სოციალური ეკონომიკა". 2011წ. #5(17) გვ.113-118.

ი. გაბისონია. "გადასახადის გადამხდელის უფლებების დაცვის საკანონმდებლო გარანტიები". თემიდა. 2012წ. #6(8).

ნ. ლომიძე. "გლობალიზაცია: დადებითი თუ უარყოფითი მოვლენა". საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი " ბიზნესი და კანონმდებლობა". 2011წ. N1, გვ.59-63 ISSN 1987-6041.

ნ. ლომიძე. "გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და საქრთველო". საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "საისტორიო ვერტიკალები". 2008წ. N17, გვ.102-108 ISSN 1512 4959.

ნ. კუციავა, გ. სვანიძე, ს.გუგულაშვილი, მ.ხომასურიძე. "დამლექავი აგენტების ზეგავლენა "ხვანჭკარას" ღვინომასალის ფიზიკურ-ქიმიურ პარამეტრზე.. საქაrთველოს ქიმიური ჟურნალი. 2014წ. N1 (14) გვ. 124-129.

ჯ. გაბელია. "დანაშაული- მოტივისა და მიზნის დაკმაყოფილების ხერხი". სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი „თემიდა“ . 2012წ. #6(8).