სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ზ. კვეტენაძე. ასპექტები ქართველი ერის იმანენტური ისტორიიდან . სტუ-ს თეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის კრებული. 2011წ. .

ნ. ბოჭორიშვილი, მ.ლურსმანაშვილი. ატმოსფეროს დაცვითი ღონისძიებების ეფექტიანობის შეფასების მეთოდიკა. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2007წ. #7-9, გვ.3.

თ. ბაციკაძე, მ.ჯიბლაძე. ატომის ბირთვული კლასტერული აგებულება. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი„მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2014წ. №1(715).

მ. მოისწრაფიშვილი, მ. ვაწაძე; ლ. ჭოჭუა. აუდიტი-კონტროლის დემოკრატიული ფორმა. ჟურნალი „ტრანსპორტი“. 2006წ. #4; გვ.18-19.

ზ. კვინიკაძე, ნ. ნოზაძე, გ.ჩიტაიშვილი. აფინური გარდაქმნები და მათი გამოყენება აქსონომეტრიაში . “საქართველოს ნავთობი და გაზი”. 2006წ. N17 ISSN 1512-0457.

ნ. მუმლაძე. აფინური თვალსაჩინო გამოსახულების გამოყენება სამთო სამარქშეიდერო პრაქტიკის კონკრეტულ მაგალითებში.. ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა.. 2009წ. N1 (13) 16 გვ..

ნ. მუმლაძე, ა. შავგულიძე, ზ. კვინიკაძე.. აფინური თვალსაჩინო გამოსახულების გეომეტრიული საფუძვლები.. სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი ინტელექტი.. 2008წ. N 3 6 გვ.

ნ. ხაბეიშვილი. აფრიკული საფარის ატმოსფერო.. Design review. გამომც.შპს."ფაბლისითი".. 2008წ. N7. გვ.40–46. ISSN 1512-3316.

ი. გელენავა. აფხაზეთი 1880 წლიდან 1917 წლამდე.საქართველოს ისტორიის საკითხები. (აფხაზეთი უძველესი დროიდან დღემდე). აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო გამომცემლობა: `ინტელექტი . 2007წ. .

ა. სონღულაშვილი. აფხაზეთი პირველი რესპუბლიკის შმადგენლობაში. ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი. 2014წ. #16.

ს. მიდელაშვილი. აფხაზეთი − საქართველო ძიებანი შერიგებისათვის. თბილისი, 2016 წელი.. ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი“,. 2016წ. .

მ. ყიფიანი. აფხაზეთიდან დევნილ ქალთა ადპტაცია ახალ სოციუმში. ,,კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორისტიკა\", საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2006წ. სპეც. გამოცემა 67-70 გვ..

მ. ყიფიანი. აფხაზეთიდან დევნილ ქალთა ინტეგრაცია თანამედროვე საქართველოში. საერთაშორისო ჟურნალი ''საისტორიო ვერტიკალები'. 2007წ. #13, 67-69.

მ. ყიფიანი. აფხაზეთიდან დევნილი ქალები ომისა და მშვიდობის შესახებ. საერთაშორისო ჟურნალი "საისტორიო ვერტიკალები". 2008წ. #14,91-94.

მ. ყიფიანი. აფხაზეთიდან დევნილი ქალების შეხედულებები ქალსა და ოჯახზე. საერთაშორისო ჟურნალი ''საისტორიო ვერტიკალები'. 2007წ. #13 ; 63-66 გვ..

ი. გელენავა. აფხაზეთის კულტურული ფასეულობები - საფრთხეები და გამოწვევები აფხაზეთის განათლებისა და კუტურის სამინისტროს, კულტურულ ფასეულობათა დაცვის სამსახურის მიერ წარმოებული საქმიანობის ანგარიშის მასალების გამოყენებით). სამეცნიერო კონფერენციის:- ,,კულტურული მემკვიდრეობა ოკუპაციის პირობებში“ მასალების კრებული. გამომცემლობა ,,მერიდიანი“. 2015წ. გამოცემი რედაქტორი.

ი. კვესელავა. აფხაზეთის საკითხი ქართულ პოლიტიკაში, წერილი მეორე. თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #7. 2005წ. .

ი. კვესელავა. აფხაზეთის საკითხი ქართულ პოლიტიკაში, წერილი მესამე. თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #8. 2005წ. .

ა. სონღულაშვილი. აფხაზეთის სამართლებრივი სტატუსი საქართველოს შემადგენლობაში. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2014წ. #2.

ი. გელენავა. აფხაზეთში რუსიფიკატორული საგანმანათლებლო პოლიტიკის ისტორიისათვის. კრებული: რუსიფიკატორული პოლიტიკა და ეთნოლინგვისტური ვითარება აფხაზეთში XIX ს.ს. (აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო) გამომცემლობა: ,,უნივერსალი”. 2011წ. .