სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ი. გელენავა. აფხაზეთში საბიბლიოთეკო საქმის განვითარების ისტორიისათვის XIX ს. დასასრულსა და XX საუკუნის დამდეგს. (ქართული პერიოდული პრესის მასალების მიხედვით). სამეცნიერო კრებული: სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კრებული: ,,საისტორიო ძიებანი“ გამომცემლობა: ,,მერიდიანი”. 2006წ. VIII-IX..

ა. ბურჯალიანი. აქსიოლოგიური და განცდისეულ-სიმბოლური აზროვნების ურთიერთმიმართების პრობლემა ფ.ნიცშესა და მ.შელერის ნააზრევში. ''მაცნე'',ფილოსოფია 1.თბ.2008წ.. . 0წ. .

ა. ბურჯალიანი. აქსიოლოგიური და განცდისეულ-სიმბოლური აზროვნების ურთიერთმიმართების პრობლემა ფ.ნიცშესა და მ.შელერის ნააზრევში. ''მაცნე'',ფილოსოფია 1.თბ.2008წ.. მაცნე. 0წ. .

ნ. ნოზაძე. აქსონომეტრია და მისი ძირითადი პრობლემები . International scientific journal “AIR TRANSPORT” . 2009წ. N1(3) ISSN 1512-4916.

ლ. მეტრეველი, ნ. ფირცხალავა. აქტიური სკოლა ინტელექტუალური მეთოდების გამოყენებით. „ინტელექტი“. 2005წ. N2(22).

გ. აბაშიძე. აღკვეთის ღონისძიება სისხლის სამართლის პროცესში. . შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები,. 2011წ. ტომი III .

მ. ამირგულაშვილი, თ.გრიგოლია. აღმოსავლეთ ბლოკის დეზინტეგრაცია და "ხავერდოვანი რევოლუცია" ევროპაში. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2008წ. #4 (8), გვ. 104.

გ. ომსარაშვილი. აღმოსავლეთ საქართველოს არიდული ზონის მთიანი რეგიონების ბუნებრივი კომპლექსების შესწავლა ურბანული ტერიტორიების წყლით მომარაგების მიზნით. ჟურნ. `სამთო გეოლოგიის სამეცნიერო შრომათა კრებული,. 2014წ. 2(33) გვ. 75-78.

უ. ზვიადაძე, ი. ლომინაძე, ზ. ცომაია, ს. ბობოხიძე. აღმოსავლეთ საქართველოს დასახლებული პუნქტების სასმელი წყლით მომარაგების ეკოლოგიური უსაფრთხოების ზოგიერთი საკითხი. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნიკა", #1-3, გვ. 77-79. 2000წ. ISSN 0130-7061.

ვ. სონღულაშვილი. აღმოსავლეთ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების ორგანიზაცია XVIII საუკუნეში. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2010წ. #2.

ი. გოგუაძე. აღმოსავლეთ-დასავლეთის ერთიანი ენერგეტიკული დერეფნის-ბაქო-თბილისი ერზრუმის ტრანსკავკასიური გაზდენის პროექტი. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2002წ. #5, 16-19 გვ.

გ. ტაბატაძე, ი.გოგუძე. აღმოსავლეთ–დასავლეთის ერთიანი ენერგეტიკული დერეფნის ბაქო–თბილისი–ერზრუმის ტრანსკავკასიური გაზსადენის პროექტი. ჟურნ. „საქართველოს ნავთობი და გაზი’’,. 2002წ. #2(5), 2002, გვ. 16–19.

მ. ამირგულაშვილი. აშშ-ის ფაქტორი სამხრეთ კავკასიის გეოპოლიტიკაში. საისტორიო ვერტიკალები. 2012წ. #26.

ქ. ჯიჯეიშვილი. აშშ-ს თანამედროვე სტრატეგია ”ჭკვიანი ძალა”. განათლება. 2015წ. №2 (13).

მ.შაორშაძე, ნ.ზაუტაშვილი. აჭარა–თრიალეთის აზოტიანი თერმების ქიმიური შედგენილობის ფორმირების ძირითადი ფაქტორები და პროცესები.. ჰიდროგეოლოგიისა და ს/გეოლოგიის ინს–ის შრომათა კრებული, "მეცნიერება". 2001წ. №12; 54-68გვ..

ნ.ზაუტაშვილი, ი.ნანაძე. აჭარა–თრიალეთის ზონის (ათზ) ფორიანი თერმული წყლების გეოქიმიური თავისებურებანი.. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ჰიდროგეოლოგიის და ს/გეოლოგიის ინს–ის შრომათა კრებული,"მეცნიერება". 2003წ. №XIV,67-73 გვ..

ნ.ზაუტაშვილი, ი.ნანაძე. აჭარა–თრიალეთის ნაოჭა ზონის აზოტიანი თერმების კლასიფიკაცია.. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ჰიდროგეოლოგიის და ს/გეოლოგიის ინს–ის შრომათა კრებული,"მეცნიერება" . 2003წ. №XIV, 59-66 გვ.

ლ. ოსიძე, ცეცხლაძე კახა. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა თანამედროვე საქართველოს ეროვნულ-ტერიტორიული მოწყობის სისტემაში. "საისტორიო ვერტიკალები". 2013წ. N26., 2013.

ნ. ქაჯაია. აჭარის მადნიანი რაიონის სპილენძ–პოლიმეტალური მინერალისაციის გეოლოგიური პოზიცია (რუს. ენაზე), თბილისი. აკად. გ. ძოწენიძის საიუბ. სამეცნ. სესიის პროგრამა/საქ. მეცნ. აკადემია/ ალ.ჯანელიძის სახ გეოლ. ინსტიტუტი. 2001წ. .

ნ. ქაჯაია. აჭარის მადნიანი რაიონის სპილენძ–პოლიმეტალური მინერალისაციის გეოლოგიური პოზიცია (რუს. ენაზე). აკად. გ. ძოწენიძის საიუბ. სამეცნ. სესიის მასალები . 2002წ. .