სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  24016 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Мчедлишвили, Ткешелашвили Г.В., Мчедлишвили Г.Т., Наврозашвили Б.Г. . . К вопросу синтеза нелинейных систем приводов с учетом технических экономических показателей. Научно-технический журнал «Транспорт и машиностроение". 2008წ. № 2(10), с. 39-47..

Т. Мчедлишвили, Тавадзе А.Т.. . К построению математической модели динамики системы регулирования землеройно-транспортной машины. Международный научный журнал "Проблемы механики". 2002წ. 2(7),с46-52.

С. Пагава, А.А.Бурчуладзе, Н.Я.Кирикашвили, С.В.Пагава, Г.И.Тогонидзе, И.В.Эристави. . Кратковременные вариации радиоуглерода и интенсивности космических лучей в прошлом.. XIII республиканская научная конференция физиков ВУЗ-ов ГССР, посвященная акад. В.И.Мамасахлисову, Тбилиси, 2-5.12.1982 г., ст. 126.. 1982წ. .

ლ. ქობულაშვილი. . Проблемы производства комплексных экспертиз. Гидроинженерия (научно-технический журнал) . 2010წ. №1(5), ISSN №1512-410 X, Тбилиси.

ჟ. მამასახლისი. . Прогнозирование стока половодья горных рек Западной Грузии. Известия аграрных наук . 2004წ. № 4б 188 № 15.

О. Хуцишвили, Гугушвили А.Ш., . . Управление движением космического аппарата в окрестности коллинеарной точки либрации. . Georgian Engineering News, Tbilisi, GFID, . 2001წ. , #2 49-53p..

К. Котетишвили, Г.Ш. Кеванишвили.И.Г. Кеванишвили.Г.Г.Чихладзе .И.И.Чунтишвили. . Электродина¬ми-чес¬¬кий анализ и рас¬чет антенного обтекателя из периодической решетки и диэлектрических слоев. Georgian Engineering News (GEN), . 2006წ. № 1, pp.30-34. ISSN 0132-6074.

ბ. ზაუტაშვილი, ბ. მხეიძე, თ. პიტავა. . კავკასიონის სამხრეთი ფერდობის ნახშირმჟავა სოდიანი მინერალური წყლები (გავრცელების და ფორმირების თავისებურებები) . . "სამთო ჟურნალი" . 2005წ. 1 (14).

მ. ვეფხვაძე. . მე-3-ე საერთაშორისო კონფერენცია „ნანოტექნოლოგიები“ (ნანო-2014). Nano Studies. 2014წ. 2014, 10, 173-178..

ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, ო. ლაბაძე. . შერეული სტრუქტურის მქონე ხელოვნური მიკროკლიმატის კონტროლისა და მართვის სისტემა. . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული.. 2007წ. #11 გვ. 87-93..

გ. გაბაიძე. . წარმოების მართვის სრულყოფის ზოგადი საკითხი აჭარის კოლმეურნეობებში. ჟურნალი ,,საქართველოს სოფლის მეურნეობა“ N2 1983წ.. 1983წ. .

N. , I.G.Ratishvili. . “Temperature dependence of hydrogen mobility in ordering rare-earth dihydrides”. .. Bulletin of GNAS, . 2009წ. 3 (3), 70-75 .

ნ. მაზიაშვილი. ."თავისუფალი ვაჭრობა ბიზნესის ხელშეწყობის მთავარი ფაქტორი“. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2012წ. .

Н. Джалябова. .*Анализ причин негативного состояния среды помещений. . საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. შრომები,. 2010წ. გვ.215-218,.

Г. Тодуа. ., Некoторые вопросы геометрии поверхности векторных расслоении Lm(Vn). . სტუ-ს შრომები. 1999წ. # 4 (428). 22-26..

ფ. დიდებაშვილი. .,,გენდერული თანასწორობა XXI-ე საუკუნის საქართველოში . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, სტუ-ს გენდერული თანასწორობის კვლევითი ცენტრის საერთაშორისო, სამეცნიერო კონფერენციისშრომების კრებული ,,მსოფლიო და გენდერი“ . 2016წ. თბილისი, გვ.224-229..

ფ. დიდებაშვილი. .,,სოციალური ცვლილებები, ერთფაქტორიანი და მრავალფაქტორიანი თეორიები“. ,,საისტორიო ვერტიკალები“. 0წ. №29, თბილისი 2014 , გვ.99-104..

რ. შენგელია. ..-Determination of a Company’s Strategic Plan with the Help of Business and Financial Analysis. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2016წ. 9-10.

ნ. ბახსოლიანი. .osmaluri dokumenturi wyaroebi afxazeTis Sesaxeb (XVIII saukune), . თსუ, ძირითადი რელიგიური კონფესიები და კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების პრობლემები. 2015წ. გვ.123-130.

ო. ლაბაძე. .С.Кабанов, А.В.Пискунов, Н.А.Стрекалин, Д.М.Ляхов. Приближенная математическая модель стыковой сварки оплавлением полос. . Автоматическая сварка. 1979წ. №1, с.14-17.