სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ს. გრიგალაშვილი. ახალი ,,,ცივი ომიდან'' ,,გადატვირთვის'' სტრატეგიამდე. ჟ. ,,საისტორიო ვერტიკალები''. 0წ. 2009 წ..

მ. მაცაბერიძე. ახალი ბაზრების შექმნის ტექნოლოგიის პრობლემები საქართველოს აგრარულ სექტორში. მეცნიერება და ტექნიკა. 1998წ. №10-12, გვ.112-113.

მ. მაცაბერიძე. ახალი ბაზრების შექმნის ტექნოლოგიის პრობლემები საქართველოს მანქანათმშენებლობის კომპლექსში. მეცნიერება და ტექნიკა. 1999წ. №1-3, გვ.35-39.

მ. მაცაბერიძე. ახალი ბაზრების შექმნის ტექნოლოგიის პრობლემები ხელსაწყოთმშენებლობაში. მეცნიერება და ტექნიკა. 1999წ. №4-6, გვ.3-8, .

მ. მაცაბერიძე. ახალი ბაზრების შექმნის ტექნოლოგიის პრობლემები. . მეცნიერება და ტექნიკა. 1998წ. 7-9, გვ.11-14, .

ლ. იტრიაშვილი. ახალი ეკოლოგიურად სუფთა ნიადაგგამაუმჯობესებელი კომპოზიტი ”საქარა”.. საქწყალეკოლოგიის სამეცნიერო შრ.კრებული ”საიმედოობა და ეკოლოგია”. 2003წ. გვ.66-70.

კ. ხოშტარია, ნ.ბურდული, დ.სამუშია. ახალი თაობის ქსელების (NGN) სატრანსპორტო პლატფორმის განვითარების ტენდენციები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი. 2009წ. №7-9, ( 681,682,683) 55-58გვ..

ი. გოგუაძე. ახალი კონსტრუქციის ჰიდრავლიკური სასანგრეო ძრავის ნიჩბიანი როტორის სვლის რთული გეომეტრია და მისი კონსტრუქციული პარამეტრები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2003წ. #3(7), 112-113.

ს. გველესიანი. ახალი მონაცემები ბეჩასინის მეტამორფული კომპლექსის (ჩრდილო კავკასია)გლაუკოფანიანი ფიქლების შესახებ. ჟ ,,საქართველოს ნავთობი და გაზი'' #19. 2006წ. 1512-0457.

შ. კელეპტრიშვილი. ახალი მონაცემები საქართველოს ზედაცარცული ბელემნიტელიდების შესახებ.. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის თანამედროვე პრობლემები, სტუ, მოხსენებათა თეზისები. 2004წ. გვ.82-84.

ი. მეტრეველი, თ.კუპრაშვილი. ახალი მონაცემები შროშანისებრთა (Liliaceae) ოჯახის წარმომადგენლებზე გამოვლინებული სოკოების შესახებ. საქაეღველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის „მოამბე". 2006წ. N16 ISSN 1512-2743, თბილისი, გვ-82-85.

ლ. იტრიაშვილი. ახალი მრავალმიზნობრივი კომპოზიტი კაველასტი და მისი გამოყენების ტექნოლოგიები. ჟ. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2004წ. 1-3, გვ.126-130.

ნ. ნიბლაძე. ახალი მრავალმიზნობრივი პოლიმინერალური კომპოზიტი . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წყალთა მეურნეობის და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტის შრომატა კრებული. 2005წ. თბილისი, გვ.93-95.

ლ. იტრიაშვილი, ნ.ნიბლაძე. ახალი მრავალმიზნობრივი პოლიმინერალური კომპოზიტი და მისი გამოყენების მიმართულებები. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრ.კრებული ”წყალსამეურნეო ჰიდრომელიორაციული ობიექტების მდგრადობა, საიმედოობა და ეკოლოგიური უსაფრთხოება”. . 2005წ. გვ.93-96.

ნ. თევზაძე. ახალი მშენებლობა არსებულ გარემოში. სტუ-ის შრომები. 2001წ. #5(438), .

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. ახალი რეალობა და ბიზნეს ინჟინერინგი. ჟურ. ”სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები”. 2010წ. # 6; გვ. 17-22.

ქ. ჯიჯეიშვილი. ახალი სახელმძღვანელო პოლიტიკურ მეცნიერებებში. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2013წ. .

ვ. სამხარაძე. ახალი ტექნოლოგიითა და ახალი კონსტრუქციის კვალსაჭრელით კვლების დაჭრა. ჟურნალი ”ენერგია’. 2007წ. #!1(41).

ლ. ქრისტესიაშვილი, დ. ტაბატაძე. ახალი ტიპის ორ და სამ სამაგრიანი საყალიბე ფარის კონსტრუქციული გაანგარიშება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. 2015წ. N3(38), 2015 გვ.143-152.

თ. შარაშენიზე, ვ. ლორთქიფანიძე, უ. კავთიაშვილი, ა. გოჩოლეიშვილი. ახალი ტიპის სამკომპონენტიანი ფეთქებადი ნივთიერების პარამეტრების კვლევა. ”სამთო ჟურნალი”. 2011წ. 1(26), 99-101 გვ..