სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. სოხაძე. დამხმარე სახელმძღვანელო, ბაზრის ანტიმონოპოლიური რეგულირება. . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. .

ნ. მექვაბიშვილი, ნ.დომდოლაძე. დანალექი ნივთიერების რაოდენობის განსაზღვრა ხსნარ-რეაგენტის კონცენტრაციაზე დამოკიდებულებით. საქართველოს ახალი ინჟინერია. 2007წ. #3.

ლ. უგულავა. დანამატები ბეტონებისათვის და დუღაბებისათვის. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია,“ №4(64), 2012. 2012წ. .

თ. კვაბზირიძე. დანაშაული - ეთიკისა და სამართლებრივი კულტურის დეფიციტის შედეგი. სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „თემიდა“ . 2018წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი.

თ. დარსანია. დანაშაულის მცდელობის გამიჯვნა დანაშაულის მომზადებისაგან, . სტუ, ჟურნ. „ინტელექტუალი“, გამომც. „ზეონი“,№ 21, 2014.. 2014წ. .

თ. დარსანია. დანაშაულის მცდელობის დასჯადობის ისტორია. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები N XIII. 2015წ. .

თ. დარსანია. დანაშაულის მცდელობის ინსტიტუტი თანამედროვე ფრანგულ სამართალში. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები N XV. 2017წ. .

თ. დარსანია. დანაშაულის მცდელობის სუბიექტურ და ობიექტურ მხარეთა თანაფარდობის საკითხისათვის. სტუ, ჟურნ. „ინტელექტუალი“, გამომც. „ზეონი“,№ 26,2014.. 2014წ. .

თ. დარსანია. დანაშაულის მცდელობის სუბიექტური მხარის განსაზღვრის პრობლემატიკა, . სტუ, ჟურნ. „ინტელექტუალი“, გამომც. „ზეონი“,№ 21, 2012.. 2012წ. .

თ. კვაბზირიძე. დანაშაულის პრევენცია და მისი აღმოფხვრის გზები. სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი " თემიდა". 2018წ. სტუ .თბილისი.

მ. გაბუნია. დანაშაულობაზე სოციალური პოლიტიკის არსი და მნიშვნელობა . კრიმინოლოგი. 2010წ. N 1/5. გვ. 55-58..

მ. გაბუნია. დანაშაულობის გამომწვევი მიზეზების კრიმინოლოგიური ასპექტები. მართლმსაჯულება და კანონი . 2010წ. N 3’10, გვ. 96-102.

მ. გაბუნია. დანაშაულობის განსაზღვრის თანამედროვე მიდგომები . მართლმსაჯულება და კანონი, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გამომცემლობა. 2010წ. N 1’10, გვ. 40-53.

მ. გაბუნია. დანაშაულობის ცნება და დანაშაულობის თავიდან აცილების საკითხი კრიმინოლოგიაში. მართლმსაჯულება. 2008წ. N3, გვ. 105-114.

ნ. ბებიაშვილი. დანახარჯების კლასიფიკაცია. ჟურნალი `ბიზნესი და კანონმდებლობა" . 2015წ. #2, აპრილი–ივლისი 2015, გვ.50–53.

თ. ცომაია. დაპირისპირების ლექსიკურ-სემანტიკური მეთოდები ინგლისურ ანდაზასა და ხატოვან თქმაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. #2 , გვ. 108-111.

ნ. არჩვაძე. დაპროგრამების პარადიგმა და ინფორმაციის დამუშავების ასპექტები ფუნქციონალურ პარადიგმაში. . . Electronic Scientific Journal: “Computer Sciences and Telecommunications. 2009წ. 2009, (ნ. არჩვაძე) 4 No.2(19), pp. 118-149..

თ. ბერიძე, ანზორ შავგულიძე. დაპროექტების სტადიები. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2011წ. №1.

ა. აბშილავა, დ. ტალახაძე, დ. თევზაძე. დაჟანგული მინერალების სულფიდიზაცია ელექტროქიმიური მეთოდით დამუშავებული გოგირდოვანი ნატრიუმის ხსნარით. საქ. მეც. აკადემიის რეფ. ჟურნალი ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები” . 2007წ. #10-12 .

ნ. ცანავა. დარგთაშორისი ბალანსის მეთოდის გამოყენების საკითხები შრომითი რესურსების ფორმირებასა და გამოყენებაში. საქართველოს საგეგმო კომიტეტის შრომების კრებული, ტომი-4 1970, მე-3 გამოშვება.თბილისი, რუსულ ენაზე . 1970წ. 13გვ..