სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. გვერდწითელი, ნ. ბაგრატიონი, ა. ჭირაქაძე, ვ. გვახარია. დარისხანის სამრეწველო ნარჩენების დამუშავება საანალიზოდ ზემაღალი სიხშირის გამოსხივებით.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე . 2016წ. ქიმიის სერია # 1 ტომი # 42, გვ.86-98გვ.თბილისი.

ი. ბაზღაძე. დარიშხანი - ორბუნებოვანი ელემენტი. თდასუ, აღმაშენებელი-პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი. 2010წ. თბილისი, №8, ISSN 1512-2581, გვ. 111-115.

ჯ. ნიკურაძე, ი.ყურაშვილი ლ.გაბრიჩიძე გ. დარსავეოლიძე. დარიშხანით ლეგირებული მონოკრისტალური სილიციუმის არადრეკადი მახასიათებლების ამპლიტუდური დამოკიდებულება. ს.ტ.უ. შრომები № 3 ( 473) 2009წ. 2009წ. .

ნ. ბაგრატიონი, ლ. გვერდწითელი,, ვ. გვახარია,, ა. ჭირაქაძე,, თ. შარაშიძე. დარიშხანის ნარჩენების შენახვისა და დასაწყობების ობიექტების ეკოლოგიური მდგომარეობის აღწერა. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2014წ. ტ.40,№4,309-312.

ლ. გვერდწითელი, ნ. ბაგრატიონი, ვ. გვახარია, ა. ჭირაქაძე, თ.შარაშიძე. დარიშხანის ნარჩენების შენახვისა და დასაწყობების ობიექტების ეკოლოგიური მდგომარეობის აღწერა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე . 2014წ. ქიმიის სერია # 4 ტომი# 40, გვ.309 - 3312, თბილისი.

ნ. ბაგრატიონი, ა. ჭირაქაძე,, ვ. გვახარია,, ლ. გვერდწითელი. დარიშხანის სამრეწველო ნარჩენების დამუშავება საანალიზოდ ზემაღალი სიხშირის გამოსხივებით. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2016წ. ტ.42, №1, 96-98გვ..

ნ. ბაგრატიონი, ლ. გვერდწითელი, ვ. გვახარია,, ა. ჭირაქაძე. დარიშხანის ტოქსიკური ნარჩენებით დაბინძურების გავრცელების ძირითადი და შესაძლო მიმართულებები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2014წ. ტ.40, №4, 313-314 გვ.(4).

ლ. გვერდწითელი, ნ. ბაგრატიონი, ა.ჭირაქაძე, ვ. გვახარია. დარიშხანის ტოქსიკური ნარჩენებით დაბინძურების გავრცელების ძირითადი და შესაძლო მიმართულებები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე . 2014წ. ქიმიის სერია # 4 ტომი # 40, გვ.313 - 316, თბილისი.

ზ. სვანიძე. დარიშხანის შემცველობის დადგენა ლუხუმის დარიშხანის საბადოს მიმდებარე ტერიტორიაზე და მისი შემცირების რეკომენდაციები. სამთო ჟურნალი. 2013წ. თბილისი, # 1 (30). გვ. 39 – 42. .

გ. გუნია, სვანიძე ზ., ცერცვაძე თ., სვანიძე ლ.. დარიშხანის შემცველობის დადგენა ლუხუმის დარიშხანის საბადოს მიმდებარე ტერიტორიაზე და მისი შემცირების რეკომენდაციები. . - თბ.,”სამთო ჟურნალი”, ISSN 1512-407X . 2013წ. N1(30), გვ.,39-42..

რ. კლდიაშვილი, თ. წივწივაძე, რ. სხილაძე, გ. სულაქველიძე. დარიშხანის, სტიბიუმისა და ბისმუტის პირიდინკარბონმჟავათა ამიდების ბიოკომპლექსნაერთთა აღნაგობის ზოგიერთი თვისება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2008წ. №8(3), 229-235 გვ..

თ. ნატრიაშვილი, რ. ადამია, ს. მებონია. . დარტყმის ძალოვანი ფუნქციის განსაზღვრა სხეულის დეფორმაციული მოდელების გათვალისწინებით. „ნოვაცია“, ქუთაისი. 2010წ. №7, 2010.

ნ. ხუნდაძე, ნ. ებრალიძე, დ. ვახანია. დას. საქართველოს სანაპირო ზოლის სიღრმული აგებულობა არსებული გეოფიზიკური კვლვების ინტერპრეტაციის მიხედვით. ჟურნალი ” საქართველოს ნავთობი და გაზი”. 2007წ. №20б, 72-80.

Ш. Келептришвили, ა. კვერნაძე. დასავლეთ აფხაზეთის გვიანიურულის პალეოგეოგრაფიის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 1997წ. № 5 (416), გვ. 130 - 135.

დ. როგავა. დასავლეთ აფხაზეთში გეოლოგიური პროცესების და მოვლენების განვითარების დინამიკა. სამთო ჟურნალი. 2003წ. 1(2), 10–11გვ.

მ. მელქაძე. დასავლეთ ევროპის ქვეყნების ქალაქგეგმარებითი საკანონმდებლო აქტების ისტორიული ექსკურსი (პარალელები თანამედროვე საქართველოსთან). ალმანახი კავკასიის მაცნე სპეციალური გამოცემა. 2002წ. 1, 118-122, ISSN 1512-0619.

ე. გვენეტაძე. დასავლეთ საქართველო XV საუკუნის 70-იან წლებში. საისტორიო ვერტიკალები # 10. 2006წ. .

ე. გვენეტაძე. დასავლეთ საქართველო ანტიოსმალურ კოალიციაში. საისტორიო ძიებანი, წელიწდეული, #IV. 2002წ. .

ლ. კოჭლამაზაშვილი, თ.ყანდაშვილი. დასავლეთ საქართველოს აგრარული სექტორის საექსპორტო პოტენციალი. ჟურნალი "ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა". 2017წ. №4.

თ. ყანდაშვილი, ლ.კოჭლამაზაშვილი. დასავლეთ საქართველოს აგრარული სექტორის საექსპორტო პოტენციალი. ჟურნალი "ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა". 2017წ. № 4.