სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ა. გოჩოლეიშვილი, ვ. ლორთქიფანიძე, უ. კავთიაშვილი. ახალი ტიპის სამკომპონენტიანი ფეთქებადი ნივთიერების პარამეტრების კვლევა. სამთო ჟურნალი. 2011წ. 1(26), 99-101 გვ..

ჯ. ხუნწარია, მ. ჯღამაძე. ახალი ქსელური არქიტექტურის SDN ქსელის ძირითადი სტრუქტურა და განვითარების ეტაპები. მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის " ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები" მოხსენებების კრებული. 2016წ. გვ. 145-147.

უ. ზვიადაძე, მ. მარდაშოვა, ნ. ქიტიაშვილი, შ. ჩიხრაძე, ს. სტამბოლიშვილი. ახალი ჰიდროგეოლოგიური მონაცემები მანავის ანტიკლინის ნავთობგაზიანობასთან დაკავშირებით. სსიპ ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, გვ. 85-92. 2007წ. ISBN 978-9941-405-01-3.

რ. მიშველაძე. ახალი... ნამდვილი... . ,,მწერლის გაზეთი’’, №2, თბილისი,. 2016წ. .

ი. გოგუაძე. ახლო და საიმედო პერსპექტივები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2002წ. #6, 56-57.

გ. ტაბატაძე, ი.გოგუძე. ახლო და საიმედო პერსპექტივები, . ჟურნ. „საქართველოს ნავთობი და გაზი’’,. 2002წ. #2(6), 2002, გვ. 56–58;.

მ. ძიძიგური, დავით იოსებიძე. ახოსპირელისა და გომის ქუჩების მონაკვეთების ისტორიულ–კულტურული კვლევა (თბილისის ისტორიულ ნაწილში ახალი მშენებლობის რეგულირების საკითხისათვის). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, კამარა. 2005წ. № 1(4), 45–51.

ა. სიჭინავა. ბ ასაია სიჭინავა პირველი ევროპული ორიენტაციის ქართველი კაპიტალისტი. სტუ, საერთაშორისო კონფერენცია-მსოფლიო და კავკასია. თბილისი.30-31 მაისი 2011წ.. 2011წ. გამომცემლობა "გეოიდი", გვ.142-146..

შ. ბოსტანაშვილი. ბ/ატრისტული წარმოდგენა. საქართველოს სემიოტიკის საზოგადოება, სემიოტიკის კვლევის ცენტრი, ”სემიოტიკა”. 2010წ. 8, ISSN 1512-2409.

გ. ჯავახიშვილი, გ. ჯავახიშვილი. ბაგირგზის საწევი ბაგირის გავლენა მზიდ ბაგირზე მოქმედ ჩაწერტებულ დატვირთვაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2004წ. №2(452), 80-83 გვ..

ზ. ლებანიძე, რ. მჟავანაძე, ზ. ლებანიძე. ბაგრატის ტაძრის ტექნიკური მდგომარეობის კვლება. სტუ-ს შრომები, საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. 2(472), გვ.36-39.

რ. მჟავანაძე, ზ. ლებანიძე. ბაგრატის ტაძრის ტექნიკური მდგომარეობის კვლევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ”შრომები”. 2009წ. 2(472), 36-39 გვ..

რ. მჟავანაძე, ზ. ლებანიძე. ბაგრატის ტაძრის ტექნიკური მდგომარეობის პრობლემები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”აღმაშენებელი”. 2009წ. 5, 112-119 გვ..

ლ. მეტრეველი. ბავშვთა სოციალიზაცია. „განათლება“. 2012წ. N2(5).

მ. ჯიქია. ბავშვთა უფლებების დაცვა ჟენევის კონვენციების მიხედვით. ჟურნალი ,,მართლმსაჯულება და კანონი“. 2010წ. N1(24), გვ.140-151.

ე. ბარათაშვილი, თ.ბაგრატიონი. ბაზარზე კონკურენციული პოლიტიკის ასპექტები. თბილისი, ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2009წ. N 3.

რ. პატარაია, ვ. ჯამარაშვილი. ბაზისური ელექტროენერგიით საქართველოს ენერგოსისტემის უზრუნველყოფა უალტერნატივო ტექნოლოგიით. ჟურნალი "ენერგია". 2014წ. №2(70).

ე. გვენეტაძე. ბალკანეთის კრიზისიდან კოსოვოს დამოუკიდებლობამდე. ახალი და უახლესი ისტროიის საკითხები #1(5). 2009წ. .

რ. სამხარაძე, ნ. აფციაური. ბანკის ფილიალების გახსნისას არსებული პრობლემები. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. 2012წ. გვ. 123-124. 2(43). ISSN 1512-0333.

თ. სუპატაშვილი. ბარიუმის შემცველობის განსაზღვრა ბარიტულ მადნებში და საწარმოო ნარჩენებში. გამოყენებითი ქიმიისა და ტექნოლოგიების თანამედროვე მიღწევები. 2009წ. გვ. 28-29.