სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. სუხიაშვილი. . marTvis mravaldoniani ganawilebuli sistemebis daproeqteba. stu-s Sromebi. marTvis avtomatizebuli sistemebi. 2011, # 1(10), gv.176-179. 0წ. .

T. Paghava, G. Tsintsadze,, V. Garnic, , Z. Basheleishvili. . The Change state of Metastable Frenkel Couples in Electron-Irradiated n- and p-type silicon Crystals.. Bulletin of the Georgian academy of sciences. 1999წ. Bulletin of the Georgian academy of sciences. 160, N 3, p. 450-452, 1999, (XI-XII), 3 .

О. Томарадзе, Шония О. Б.. . Задачи управления ТСО при наличии неопределенных факторов. . Применение методов и средств технической кибернетики . 1988წ. N12 (341) 3ст..

R. Gotsiridze. . “Use of Computer Technology in Foreign Language Classrooms”. 4სამეცნიერო შრომები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 1.

D. Ugulava. . On the approximation of vectors in the three dimensional space. .. Bull. Georg. Ac. Sci., (in Russian). 1967წ. v. 47, №2, 257-262.

D. Ugulava. . On the saturation problem in the space Lp( Rn ), 2< p< . Proceedings of Comp. Center Georg. Ac. Sci., (in Russian). Proceedings of Comp. Center Georg. Ac. Sci., (in Russian). 1980წ. 20:1, 9-20..

ე. ელიზბარაშვილი, Элизбарашвили М. Э. . . К вопросу оптимизации метеорологической сети Грузии.. Кавказский географический журнал, . 2003წ. №3, 73-75.

გ. აბაშიძე. . სისხლის საპროცესო სამართლის წყაროები. . ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა~, . 2014წ. #5, .

გ. გვენეტაძე. . 1.". შემოქმედებისა და ესთეტიკის ურთიერთმიმართება". 1." Art and Esthetiik Relations" 2".მხატვრული ხელოვნება, მხატვრული მოთხოვნილება - ხელოვნების განვითარების ფაქტორი.2".Artistic Demands -Factors of Art Development" 3".არა ორიგინალური, არამედ თარგმანი".3" Not Original, but Translation". 4. "მატერიალურ და ესთეტიკურ მოთხოვნილებათა ურთიერთმიმართება". 4." Relations of Material and Esthetic Demands". 5."ქართული მწერლობის ფილოსოფიური სწავლება." 5 " Philosophical study of Georgian Writings." . 6.ქართული ლიტერატურა და კომუნიკაცია". 6. " Georgian Literature and Communication ". . 1.საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ' საისტორიო ვერტიკალები." 1 .International Scientific Journal "Historical Verticals" 2 .საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი " საისტორიო ვერტიკალები.".2.International Scientific Journal "Historical Verticals". 3. სალიტერატურო- სამეცნიერო ჟურნალი " პარალელი".3. Literary -Scientific Journal " Parallels ".4. ჟურნალი " სოციალური ეკონომიკა".4. Journal " Social Economics ". 5. ჟურნალი " განათლება". 5. Journal " Education". 6 . ჟურნალი " განათლება ". 6. Journal " Education ".. 9წ. 1 .#30, თბ., 2015, გვ.135 - 139.1 . #30, Tbilisi, 2015, Pp.135 - 139. 2. #31, თბ., 2015, გვ.128 - 137. 2. #31, Tbilisi, 2015 , Pp. 128 - 137. 3. .#7, თბ., 2015, გვ.127-131.3 .#7, Tbilisi, 2015, Pp.127-131. 4.#1 , 2017, გვ.29- 37. 4 .#1, 2017, Pp.29 -37.5 .#1, 2015, თბ., გვ.30-38. 5 .#1, 2015, Tbilisi, Pp.30-38. 6. #2 (18) , 2017, გვ.50-56 .6 #2 (18), 2017, Pp. 50-56..

ლ. ქადაგიშვილი, ა. ბუზალაძე, Z. Tsveraidze. . An expert Model To chose the information parameters. international scientific conference “Information Technologies in control”. 2007წ. Tbilisi,pp 119-121..

G. Tumanishvili, V. Zviadauri, M.Chelidze, M.Tsotskhalashvili. . Analysis of Lateral Vibration Behavior of Wheelset in Straight Track . International Scientific journal “Problems of Mechanics” . 2010წ. ISNN 1512-0740, #1(38), pp. 61-64..

D.Kereselidze, B.Ukleba. . Assessment of Maximal Water Discharge in Crossing Point of Rivers and Ravines Connected with Pipelines. Materials of 13th International Conference on “Transport &Sedimentation of Solid Particles”, . 2006წ. p. 127-130.

ზ. წიკლაური, N.Kachakhidze, N.Khomeriki.. . calculation Numerical of two-dimensional carrier static equation. . Georg. Inter J. Sci. Tech;. 2013წ. Volume 6, n.1, pp.107-111, .

რ. მესხია, მეგრელიძე ლ., ელიზბარაშვილი შ., ელიზბარაშვილი მ.ე.,. . Current Tendencies of Climte Change on Some Glaciers of the Caucasus.. Tesau journal of Caucasioan Studies. 2010წ. pp.10-14..

R. Gachechiladze. . Exterior problems with friction in the couple-stress elasticity. . Proc. A. Razmadze Math. Inst. . 2003წ. 133 , 21-35..

V. Zhghamadze, გ. ცინცაძე. . High-temperature superconductivity in the Lu-Ca-Ba-Cu-O system. Proceed. Institute of Cybernetics. 2000წ. v. 1, #2, pp.220-223.

R. Esiava, L. Chkartishvili, M.Beridze, Sh. Dekanosidze, I. kalandadze, N.MamisaSvili, G.Tabatadze .. . How to Calculate Nanocapacitance /Amerikan Journal of Nano Research and Applications. . Special Issue: Nanotexnologies. . 2016წ. Vol.5, No. 3-1, 2017,pp.9-12. Doi: 10.11648/ j.nano.s.2017050301.13. .

რ. ესიავა. . integraluri mikrosqemebis saswavlo, kvleviTi da sawarmoo avtomatizirebuli daproeqtebis sistemebis reali¬zacia personaluri kompiuterebis bazaze;. saqarTvelos simpoziumi proeqtirebis SemuSavebis da konversiis Sesaxeb, Tezisebis krebuli,. 1995წ. Tb., გვ. 146 –147; .

I. Megrelishvili, N. Kvitsinadze, E. Davitashvili, R. Solomonia, N. Aleksidze, G. Karazanashvili.. . Investigacion of acid phosphatase activity in cytoplasm fraction of prostate tissue at different pathologies. Proc. Georg. Acad. Sei., . 2006წ. Biol. Ser. A, 2(32), pp. 363-366.

I. Megrelishvili, N. Kvitsinadze, E. Davitashvili, R. Solomonia, N. Aleksidze, G. Karazanashvili.. . Investigacion of acid phosphatase activity in cytoplasm fraction of prostate tissue at different pathologies. Proc. Georg. Acad. Sei., . 2006წ. Biol. Ser. A, 2(32), pp. 363-366.