სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ნ. ხუნდაძე, ლ.მახარაძე. ბაქო-თბილისი-ერზერუმის მაგისტრალური გაზსადენის საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი მონაკვეთის სიმტკიცეზე გაანგარიშების ექსპერტიზის შედეგები. ”სამთო ჟურნალი”. 2011წ. 1(26), 60-63.

თ. თევზაძე, ზ.ვარაზაშვილი, გ.ჩახაია, რ. დიაკონიძე, ლ. წულუკიძე.. ბაქო-თბილისი-ერზრუმის სატრანსპორტო დერეფნის ახალციხე-ვალეს მონაკვეთზე არსებული ფერდობის გეოეკოლოგიური გამოკვლევა იქ მიმდინარე გეოლოგიური პროცესების დინამიკის შესწავლის მიძნით.. საერთაშორისო ტექნიკური კომფერენცია გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. შრომები. ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2010წ. გვ 270-273.

მ. მოისწრაფიშვილი, ბ. ბრეგაძე, ლ. ბალავაძე. ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის საიმედოების უზრუნველყოფის საკითხები პროექტირების და მშენებლობის სტადიაზე. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. #1(13), გვ. 52-60.

უ. ზვიადაძე, ჯ.გაბეჩავა, ი. ლომინაძე, მ. მარდაშოვა. ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის (ბთჯ) ნავთობსადენთან დაკავშირებული ეკოლოგიური პრობლემები. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", #10-12, გვ. 134-138. 2002წ. ISSN 0130-7061.

ა.მესხია. ბაქო-სუფსის ნავთობსადენის KP 66+500 უბანზე არსებული მეწყერის გეოფიზიკური კვლევის შედეგები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო-გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2005წ. #XV, გვ.199.

გ. ვარშალომიძე, დ. გაჯიევი-შენგელია. ბაქოდან შავი ზღვის საქართველოს სექტორის ნაპირებამდე ნახშირწყალბადის ნედლეულის ტრანზიტის წარსულისა და აწყმოს შესახებ. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2008წ. #22, 30-33 გვ..

მ. ლაპიაშვილი, ი.ლომინაძე, დ.მირველაშვილი. ბაქო–თბილისი–ჯეიჰანის მაგისტრალურ მილსადენში პარაფინის დალექვის გამომწვევი ფაქტორების შესწავლა და მილსადენის კოროზიის პროგნოზი. "მეცნიერება", ნავთობისა და გაზის გეოლოგია. 2004წ. №10.

ნ. ბახსოლიანი. ბებრისციხე 2007. საისტორიო ვერტიკალები 13. 2007წ. გვ.75.

ლ. იმნაიშვილი. ბედინეიშვილი მ., ტალიკაძე თ. პედაგოგთა რეგისტრაციის სისტემის სამომხმარებლო ინტერფეისის ინტერაქციის დროის შეფასება. შრომები „მართვის ავტომატიზირებული სისტემები“ N1(10), საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი, 2011წ., გვ. 334-340. . 2011წ. .

ე. თოფურია, გ.ცინცაძე თ.გიორგაძე თ.ცინცაძე ი.გველესიანი ლ.სხირტლაძე . ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის და მის საფუძველზე მიღებული ლითონთა ქლორიდების კოორდინაციული ნაერთების შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრები და ბიოლოგიური თვისებები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ.8 N2 გვ 109–111.

თ. სანიკიძე. ბერძნული (ელინისტური) კოროპლასტიკის ერთი ნიმუში უფლისციხიდან. საქართველოს სიძველენი, გ. ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. 2006წ. 9, თბილისი, გვ. 30-40 (რეზიუმე ინგლ. ენაზე). ISSN 1512-1321.

ნ. ნოზაძე, მ.ელიზბარაშვილი ნ.ხარატიშვილი. ბესელის ფუნქციის მდგრადობის შესახებ . სტუ სტამბა შრომები . 1996წ. N 1(409) ISSN 0201-7164.

ი. ირემაშვილი. ბეტონის კონსტრუქციების ჰელიოდამუშავება თბილისის კლიმატურ პირობებში. // მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2006წ. 4–6, გვ. 90-92.

დ. ბაქრაძე, თ. ამყოლაძე. ბეტონის ნარევის მომზადებისა და დაყალიბების თავისებურებები უწყვეტი დაბეტონების ტექნოლოგიის პირობებში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2009წ. №2(13).

დ. ბაქრაძე, თ. ამყოლაძე. ბეტონის შემკვრივების ცენტროფუგის მეთოდი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2016წ. №3(42).

დ. ბაქრაძე, თ. ამყოლაძე, კ. ჯინჭარაძე, null. ბეტონისა და რკინაბეტონის ნაკეთობათა ტექნოლოგია კომბინირებული ჰელიოთერმული დამუშავების გამოყენებით. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2017წ. №1(44).

ს. გველესიანი, ნ. ფოფორაძე . ბეჩასინის მეტამორფული კომპლექსის გლაუკოფანიანი ფიქლები. ჟ ,,საქართველოს ნავთობი და გაზი'' #19. 2006წ. 1512-0457.

თ. კვაჭაძე. ბზარების ამოცანის რიცხვითი ამოხსნის შესახებ, როცა ბზარს აქვს გლუვი ან უბან–უბან გლუვი გახსნილი წირის ფორმა. მშენებლობა. 2011წ. 1(20), გვ.41–44.

მ. კუბლაშვილი. ბზარების ზოგიერთი ბრტყელი ამოცანის რიცხვითი ამოხსნები მაღალი რიგის სიზუსტით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 2008წ. #1(467), გვ. 9-12, თბილისი.

თ. კვაჭაძე, მ.მ. კუბლაშვილი, მ.დ. კუბლაშვილი. ბზარის ზოგიერთი ბრტყელი ამოცანის რიცხვითი ამოხსნები მაღალი რიგის სიზუსტით. შრომები, სტუ. 2008წ. 1(467), გვ.9–11.