სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ნ. ჟველია, მიხეილ გუდავაძე. ბიზანტიური სამართალი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“, თბილისი, 2015. 0წ. №32, გვ. 59-64.

მ. ზუბიაშვილი, თ.ანთაძე. ბიზნეს ინჟინერინგი - საწარმოს მართვის მეთოდი. ”ეკონომიკა”. 2009წ. # 3-4.

ბ. გოდერძიშვილი. ბიზნეს-გარემო და გლობალური კონკურენტუნარიანობა. საქართველოს საინჟინრო აკადემია. სამეცნიერო ჟურნალი. 2013წ. # 2. გვ. 123-129.

ზ. გასიტაშვილი, ი. აბულაძე, ვ. წვერავა, მ. ხართიშვილი. ბიზნეს-პროცესების და კომპიუტერული ქსელების იმიტაციური მოდელების აგების თანამედროვე კონცეფციის ანალიზი. საერთაშორისო კონფერენცია, მართვის ავტომატიზებული სისტემები, სტუ-შრომები, , #1(10). 2011წ. .

ე. ბარათაშვილი. ბიზნესის კრიზის-მენეჯმენტი და მისი პრევენციის საშუალებები.. თბილისი. ჟურნალი "ეკონომიკა და ბიზნესი". 0.5 ნ.თ.. 2009წ. #4.

გ. იაშვილი, ი. იაშვილი. ბიზნეს–დაგეგმვის თავისებურებები მართვის რეგიონული ორგანოების მოღვაწეობაში. ქუთაისი გამომცემლობა ,,ინოვაცია". 2010წ. გვ. 265–270.

გ. წანაწყენიშვილი. ბინათმშენებლობის ქალაქთგეგმარებითი თავისებურებები და ახალი ნორმების ჩამოყალიბების აუცილებლობა (თბილისის მაგალითზე). სტუ, კამარა, ქართული არქიტექტურის თეორიისა და ისტორიის საკითხები. 2007წ. 3(6),123-133, ISSN 1512-2956.

ე. ჩხაიძე, თ. მემანიშვილი თ. ქვირია გ. წითლანაძე დ. ტუღუში რ. ქაცარავა. ბიო¬დეგ¬რადირებადი პოლიეთერამიდური მატრიქსიდან წამლის კონტროლირებადი გამოყოფის შესწავლა ცდებში ინ ვიტრო. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. 2006წ. 361,72-77.

ე. ჩხაიძე, მ. ხარაბაძე ნ. ჭიჭინაძე ნ. ზავრადაშვილი გ. ჯოხაძე რ.გაფრინდაშვილი რ. ქაცარავა . ბიოდეგრადირებადი ჰიდროგელები მეთაკრილოილ დექსტრანისა და უჯერი თანა-პოლიეთერამიდების და პოლიამიდის საფუძველზე (ფოტოქიმიური კონიუგაცია). საქართველოს ქიმიური ჯურნალი. 2008წ. ტ.8,N1, გვ.29-32 .

ო. კეთილაძე, მ. გიგინეიშვილი, მ. ჩიხლაძე. ბიოლოგიურ სისტემათა ენტროპიის რეპროდუქციის შესახებ. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი განათლება . 2016წ. №3(16), 6გვ.

ო. კეთილაძე, მ. გიგინეიშვილი, მ. ჩიხლაძე ი. ქანთარია. ბიოლოგიური ობიექტის იმპედანსის დისპერსია. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი განათლება . 2016წ. №3(16) ,5გვ..

ი. მეტრეველი. ბიოპრეპარატ კეტომიუმის გავლენა ხახვის თესლის სოკოვან დაავადებე0ბზე და აღმონაცენებზე. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებაათა აკადემიის„მოამბე” . 2008წ. #22 ISSN 1512-2743, თბილისი, გვ 87-91..

ი. ფარადაშვილი, მშვენიერაძე ირინა. ბიოსფერო და გრანიტწარმოშობა. „საქართველოს ნავთობი და გაზი“. 2005წ. №15, 44–51 გვ..

ს. მიდელაშვილი. ბირთვული და ნარკოტიკული საფრთხე და საქართველოს განდგომილი რეგიონები . ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2012წ. №3, გვ. 150-152..

ე. გვენეტაძე. ბირთვული იარაღი და საერთაშორისო უშიშროების ზოგიერთი საკითხი. საისტორიო ვერტიკალები. 2015წ. #31 გვ. 61-66.

მ. ჩხაიძე, როსტიაშვილი ნ., სვანიძე რ.. ბიტურ შეცდომათა ალბათობის (BER) შეფასება გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან–ოპტიკურ სისტემებში (გცბოს). Georgian Engineering News. 2016წ. №4, გვ. 37–42.

გ. მაჩაიძე, ომარ ხაზარაძე, ლ. ვერულაშვილი. ბიფოლადის კოჭები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2009წ. .

დ. ბლუაშვილი, ნ. ქაჯაია, ნ.ჯაფარიძე, თ. ლიპარტია;. ბოლნისის დავით–გარეჯის ვერცხლის შემცველი ბარიტის მინერალიზაციის განაწილების მათემატიკური მოდელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები N 1(483); თბილისი . 2012წ. .

ნ. ქაჯაია, დ. ბლუაშვილი, ნ. ჯაფარიძე, თ. ლიპარტია. ბოლნისის დავით–გარეჯის ვერცხლისშემცველი ბარიტის მინერალიზაციის განაწილების მათემატიკური მოდელი, თბილისი. გადაცემულია გამოსაცემად სტუ–ს შრომების კრებულში,. 2011წ. .